จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา14,532.832,382.0083.6 %5.02,672.581,000.2962.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา48,142.0730,438.0036.8 %5.0278.46981.92-252.6 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา18,373.538,560.0053.4 %5.02,820.60740.0973.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา64,132.9458,102.999.4 %4.511,077.623,939.7364.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา26,881.6211,919.0055.7 %5.02,200.32685.5068.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง21,857.671,764.0091.9 %5.02,874.30489.2083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ23,362.615,443.0076.7 %5.02,412.42543.5377.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้22,971.683,801.0083.5 %5.01,499.22390.5274.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน22,100.352,425.0089.0 %5.01,771.39587.7366.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง23,616.572,559.0089.2 %5.02,691.18599.3877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ22,304.192,269.0089.8 %5.01,150.56493.2457.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน22,272.98874.0096.1 %5.02,918.16474.1583.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�31,578.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,236.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา24,607.948,060.0067.2 %5.06,535.874,112.4337.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา17,524.926,454.0063.2 %5.03,927.601,272.1567.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา15,644.898,226.0047.4 %5.03,166.972,504.4520.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา20,101.4111,856.0041.0 %5.05,220.676,754.86-29.4 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา13,395.3823,891.05-78.4 %0.53,432.125,197.98-51.5 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา52,958.2835,199.3933.5 %5.08,681.624,060.5953.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา22,374.9514,719.0034.2 %5.05,981.342,060.4665.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา56,632.0454,434.573.9 %1.58,225.22930.7088.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา26,082.6222,460.1413.9 %5.06,966.672,879.7858.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา9,304.724,613.0050.4 %5.0346.56305.8911.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา19,992.714,144.0079.3 %5.04,973.49326.8693.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา17,755.145,424.0069.5 %5.03,870.572,336.7839.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา20,873.0011,265.5146.0 %5.05,068.561,564.2569.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา28,245.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,263.2615,201.02-84.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา23,758.1528,923.66-21.7 %0.56,665.942,153.8867.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา18,966.387,200.0062.0 %5.04,498.081,254.0072.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา36,111.2848,287.72-33.7 %0.57,540.64660.9991.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา17,991.378,049.0055.3 %5.02,482.982,123.7514.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา22,538.5756,162.93-149.2 %0.55,753.163,218.0944.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา20,787.0212,618.0039.3 %5.04,574.151,843.9859.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา21,930.6810,036.0054.2 %5.05,182.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา16,760.0211,480.0031.5 %5.03,237.48386.6788.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา65,442.2912,722.0080.6 %5.04,062.302,534.3737.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา174,527.4738,227.0278.1 %5.04,685.231,844.5560.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา16,734.684,078.0075.6 %5.03,644.581,710.3853.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา20,846.3316,837.0319.2 %5.04,079.742,374.2741.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา16,315.723,567.0078.1 %5.03,433.201,359.8760.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา27,410.7923,405.9414.6 %5.07,122.305,133.1927.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา21,253.1710,679.0049.8 %5.04,669.25806.7382.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา19,872.1717,009.0014.4 %5.04,498.08707.6384.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 21,154,446.1054,317.5095.3 %5.012,611.273,982.6868.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1331,442.5662,827.2881.0 %5.07,160.603,157.6455.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา21,390.4622,392.00-4.7 %0.51,854.08120.0093.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบ82,320.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,783.51ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา854,171.3157,472.5993.3 %5.06,910.983,738.7745.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา215,454.91220,714.00-2.4 %0.55,280.301,509.0071.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้150,663.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,782.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา16,802.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,956.8130,710.56-341.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 18,654.817,932.0057.5 %5.04,384.023,344.1023.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา15,155.844,299.0071.6 %5.02,900.761,765.8239.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา90,299.7870,913.9821.5 %5.024,032.577,599.9668.4 %5.0
รวม 3,890,059 1,151,434 70.40 % 5.0 252,066 144,474 42.68 % 5.0