จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย15,779.753,645.0076.9 %5.09,574.96902.9190.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย118,917.5183,885.0029.5 %5.0465.181,148.89-147.0 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย42,127.3574,085.40-75.9 %0.5624.845.7099.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย24,625.1418,846.0023.5 %5.06,231.081,518.3675.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย17,799.2210,905.0038.7 %5.04,805.04393.8291.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย143,031.8869,167.7051.6 %5.017,374.406,709.1461.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ23,281.632,582.0088.9 %5.03,426.12567.5483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง22,931.46898.0096.1 %5.02,635.8691.8096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย27,112.2513,668.6049.6 %5.02,334.18831.4864.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน31,016.036,698.0078.4 %5.02,010.66525.8473.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย28,916.786,228.0078.5 %5.02,399.34512.0578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว23,149.312,355.0089.8 %5.01,062.66449.0557.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน22,931.462,224.0090.3 %5.02,515.98442.1282.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง22,077.434,385.0080.1 %5.02,359.50457.2280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด21,974.683,971.0081.9 %5.01,580.58341.3978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย22,931.463,811.0083.4 %5.01,602.36441.0272.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน23,604.235,857.0075.2 %5.02,508.66509.1279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า22,931.462,712.0088.2 %5.03,265.50479.9485.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย21,783.792,664.0087.8 %5.02,069.88446.3278.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย13,365.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,681.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล20,976.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,533.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเชียงของ15,739.16153,640.81-876.2 %0.57,176.052,814.6360.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย342,750.53265,063.0922.7 %5.015,196.483,254.1378.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน76,795.7343,326.0043.6 %5.07,998.394,107.8648.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย52,425.2438,371.0026.8 %5.012,449.3015,930.82-28.0 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย27,682.8112,949.0053.2 %5.04,462.562,306.5448.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย25,618.8315,245.2540.5 %5.07,771.366,598.5815.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย20,633.0816,270.0021.1 %5.05,489.401,891.4365.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย18,625.329,178.4050.7 %5.05,147.103,040.0740.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย60,115.269,373.0084.4 %5.022,832.0410,596.6753.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย17,759.4526,010.51-46.5 %0.54,342.384,766.38-9.8 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย33,811.6112,980.9761.6 %5.011,509.5010,397.609.7 %4.5
ส.ป.ก. เชียงราย28,521.0516,252.8843.0 %5.08,516.733,466.3559.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 29,234.5884,758.00-189.9 %0.58,341.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย20,077.5216,738.0016.6 %5.05,559.7812,454.74-124.0 %0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)60,758.5176,419.91-25.8 %0.522,937.666,570.2071.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย22,234.6536,327.00-63.4 %0.5542.70465.8714.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)57,604.402,574.0095.5 %5.02,865.18374.2986.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย19,930.273,255.0083.7 %5.05,622.55432.2992.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย17,149.495,680.0066.9 %5.04,443.572,186.6150.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย23,611.9720,687.0012.4 %5.06,592.382,545.1861.4 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย41,614.79224,689.70-439.9 %0.514,046.6612,419.9811.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย29,263.7829,922.00-2.2 %0.59,596.885,001.2947.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย31,841.5219,161.0039.8 %5.03,641.161,360.3262.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย104,300.5563,432.8239.2 %5.017,964.061,233.8593.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย60,702.07226,027.00-272.4 %0.54,690.754,204.7710.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย25,567.3315,837.6038.1 %5.07,181.884,114.0342.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย21,584.5315,169.0029.7 %5.06,402.242,870.3755.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย44,263.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,791.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย19,320.9321,790.41-12.8 %0.54,976.02634.0987.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย85,380.8650,640.0040.7 %5.03,605.4519,258.34-434.1 %0.5
เรือนจำกลางเชียงราย16,490,105.00619,155.0096.2 %5.0155,300.506,457.9395.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย21,216.356,395.2069.9 %5.03,587.831,746.2551.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย56,528.9638,081.8932.6 %5.09,672.923,284.1366.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย20,003.598,872.5055.6 %5.04,823.832,672.5944.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย38,676.3147,249.63-22.2 %0.510,015.264,582.9954.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย23,661.688,080.6065.8 %5.07,010.741,520.6378.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย52,840.8238,120.4327.9 %5.07,657.262,351.7769.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย51,339.3517,936.7065.1 %5.09,404.161,022.0089.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)466,334.5015,570.0096.7 %5.019,592.335,526.9871.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1286,725.3888,145.1669.3 %5.016,046.706,910.3556.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2163,189.9175,293.8553.9 %5.010,171.506,559.2435.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 370,127.2365,316.246.9 %3.08,005.107,673.364.1 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4303,626.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,367.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย98,440.4824,854.8074.8 %5.02,420.414,503.56-86.1 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง541,552.5048,607.3791.0 %5.04,671.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย166,552.30125,400.0024.7 %5.05,706.904,326.8624.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย700,316.88349,760.0050.1 %5.06,603.189,683.62-46.7 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย122,749.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,747.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย170,908.1181,557.0052.3 %5.04,869.286,190.71-27.1 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไม่ครบ304,438.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 19,667.9819,224.002.3 %1.05,565.473,704.7033.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย17,133.267,528.9956.1 %5.04,462.561,218.0572.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 283,955.2572,679.4874.4 %5.029,282.4621,116.4627.9 %5.0
รวม 21,806,854 3,608,186 83.45 % 5.0 622,605 263,123 57.74 % 5.0