จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน16,662.223,114.0081.3 %5.04,117.08891.1678.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน84,110.6820,808.0075.3 %5.0554.94620.01-11.7 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน79,750.9447,509.7440.4 %5.0445.44891.16-100.1 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน37,179.61101,246.08-172.3 %0.5656.051,973.94-200.9 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน6,944.6514,339.00-106.5 %0.5305.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน18,675.396,188.0066.9 %5.01,798.74741.0958.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน20,954.189,211.0056.0 %5.04,706.605.7099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน53,275.5850,667.204.9 %2.06,611.863,876.5341.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย21,835.211,714.0092.2 %5.04,186.68566.2986.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง23,229.913,226.0086.1 %5.04,197.96582.0986.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย25,330.012,490.0090.2 %5.01,916.58252.1886.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม23,143.341,391.0094.0 %5.02,540.52315.4387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย24,083.531,894.0092.1 %5.03,316.56501.1984.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง31,973.1015,475.0051.6 %5.07,174.343,781.0047.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน28,170.9616,510.0041.4 %5.03,269.702,108.5135.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน68,019.6323,757.8165.1 %5.06,113.764,738.4122.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน28,692.8210,991.0061.7 %5.06,494.092,329.2364.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน20,410.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,372.141,030.9480.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน17,907.254,178.0076.7 %5.04,668.572,188.9053.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน27,537.6712,512.0054.6 %5.08,452.686,856.7318.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน11,479.5717,459.00-52.1 %0.52,397.51404.1583.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน20,695.1210,471.0049.4 %5.03,907.92706.8581.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน20,897.8527,041.86-29.4 %0.55,600.34820.8185.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 413,609.25251,721.9839.1 %5.02,729.492,594.534.9 %2.0
ท่าอากาศยานปาย 74,368.4338,019.0048.9 %5.03,797.601,301.9565.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน7,264.1914,859.95-104.6 %0.55,467.2315,527.75-184.0 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน18,857.898,110.6057.0 %5.0352.08311.8311.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน19,635.883,865.0080.3 %5.05,353.12151.0597.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,362.811,306.6092.0 %5.03,983.991,477.5562.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน20,748.9716,553.0020.2 %5.03,392.451,112.8967.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน32,261.5610,257.0068.2 %5.06,895.324,589.7933.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน26,419.1921,359.4219.2 %5.05,942.63588.7490.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน8,326.5513,458.03-61.6 %0.53,383.824,150.25-22.6 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน21,715.5017,204.0020.8 %5.06,265.882,451.1460.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน19,894.976,098.0069.3 %5.05,258.04443.1291.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน20,054.476,686.0066.7 %5.05,372.131,488.6672.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,710.504,966.0070.3 %5.03,329.168,568.90-157.4 %0.5
สพ.แม่ฮ่องสอน25,223.4310,369.0058.9 %5.02,004.492,164.15-8.0 %0.5
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 134,726.2299,626.0626.1 %5.05,009.583,867.7922.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,369.924,167.00-23.7 %0.53,774.78996.8873.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน21,448.777,641.0064.4 %5.05,029.871,951.2961.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน15,841.043,385.0078.6 %5.03,964.98710.3582.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน35,971.7020,079.7244.2 %5.05,980.662,550.4457.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน19,080.326,001.0068.5 %5.05,086.90648.2087.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน20,641.6912,854.7337.7 %5.03,264.96355.4089.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1153,497.0879,016.1148.5 %5.012,625.321,534.9087.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2220,813.2074,744.1766.2 %5.013,429.512,465.9881.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,740.7013,701.62-103.3 %0.51,471.551,642.25-11.6 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง179,825.5247,471.9973.6 %5.07,161.802,890.3359.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนไม่ครบ87,791.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,403.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน27,299.4463,675.84-133.2 %0.57,194.729,481.55-31.8 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 19,858.6210,617.0046.5 %5.05,410.161,027.9681.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน15,142.392,621.0082.7 %5.03,432.54810.2276.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน147,652.9249,868.0266.2 %5.025,082.4622,858.678.9 %4.0
รวม 2,453,912 1,322,498 46.11 % 5.0 259,947 136,897 47.34 % 5.0