จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์19,067.394,937.0074.1 %5.01,241.641,367.01-10.1 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์66,381.0773,679.91-11.0 %0.5445.89214.6151.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์59,243.0322,557.2961.9 %5.0422.16609.34-44.3 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์35,103.2079,665.00-126.9 %0.57,342.502,096.6571.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์20,461.6810,421.2749.1 %5.04,566.16101.4297.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์469,511.31237,923.7849.3 %5.027,651.5416,884.0638.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์20,417.3015,262.0925.2 %5.03,365.584,061.64-20.7 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์18,606.0415,000.6819.4 %5.01,965.66684.8965.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว18,246.033,259.0082.1 %5.02,974.801,140.0061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี16,176.623,841.0076.3 %5.02,592.001,482.0042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก16,143.913,270.0079.7 %5.02,156.941,140.0047.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์27,807.7711,728.0057.8 %5.06,943.147,750.03-11.6 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์19,447.289,137.0053.0 %5.02,201.83443.2679.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์20,294.867,479.0063.1 %5.04,718.263,114.0134.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์36,294.4926,236.0027.7 %5.011,107.6214,393.06-29.6 %0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 933,340.3125,859.1222.4 %5.012,348.3652,072.84-321.7 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์17,172.4835,935.00-109.3 %0.54,006.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์31,148.2929,844.504.2 %2.08,957.587,561.1515.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์29,244.3630,960.00-5.9 %0.56,019.261,295.1078.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์65,021.25145,985.00-124.5 %0.510,651.262,329.7878.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)45,562.7647,180.00-3.5 %0.515,810.003,487.0577.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�24,002.2910,957.2154.3 %5.05,630.961,699.6069.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)516,418.7245,157.0091.3 %5.027,716.283,690.3886.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)89,758.0360,138.0733.0 %5.032,416.2214,453.2255.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์22,745.516,931.0069.5 %5.027,450.77479.5198.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์22,251.597,943.0064.3 %5.04,654.252,265.1051.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์22,968.4722,625.691.5 %0.55,783.163,133.2345.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์46,208.73242,740.77-425.3 %0.511,449.9218,519.70-61.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์73,539.5442,077.0042.8 %5.023,196.842,162.5390.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์50,134.9258,907.36-17.5 %0.515,272.167,747.8449.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์47,399.3185,717.72-80.8 %0.59,586.26905.8790.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์26,472.578,951.0066.2 %5.06,315.542,870.9554.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์10,550.6717,074.86-61.8 %0.55,973.243,793.7136.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์36,622.3021,533.0041.2 %5.08,369.283,796.7854.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์29,811.6824,960.0016.3 %5.07,722.845,054.8234.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์24,563.4627,129.00-10.4 %0.55,516.98785.5585.8 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์364,831.2581,175.0077.7 %5.04,559.291,816.6360.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์2,484,497.30133,472.9794.6 %5.05,378.555,410.81-0.6 %0.5
รจก.นครสวรรค์ 510,044.22484,114.005.1 %2.58,906.826,728.2324.5 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 82,409.3587,992.00-6.8 %0.53,750.576,252.22-66.7 %0.5
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์15,625.5428,790.31-84.3 %0.52,109.4517.1099.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์17,447.956,887.0060.5 %5.02,465.101,317.9346.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์27,311.9721,514.0021.2 %5.05,631.0612,300.12-118.4 %0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์163,160.02114,318.0029.9 %5.010,538.401,814.4382.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์20,811.1213,285.0036.2 %5.07,211.482,147.4170.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์21,190.5250,361.48-137.7 %0.58,288.344,490.4545.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์21,710.4015,513.7128.5 %5.05,288.661,602.3069.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์22,290.8129,978.50-34.5 %0.55,060.472,782.0245.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์232,137.8439,326.5083.1 %5.07,228.563,271.9854.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3633,171.1974,674.2088.2 %5.010,214.045,086.7150.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)190,985.4891,262.7552.2 %5.024,001.573,096.5787.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1171,513.17183,341.17-6.9 %0.57,965.006,793.1914.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2143,698.63199,313.72-38.7 %0.58,888.996,525.0226.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์42,818.8733,611.0421.5 %5.01,640.402,145.49-30.8 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์426,630.50423,077.000.8 %0.59,850.425,180.7447.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์140,622.4794,050.9933.1 %5.06,304.023,184.6349.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์637,220.38465,775.0026.9 %5.06,658.006,280.125.7 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์165,115.13215,187.98-30.3 %0.55,628.9412,587.06-123.6 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย284,544.63105,304.0063.0 %5.04,909.584,336.4511.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์475,761.8883,664.2482.4 %5.05,192.704,393.7115.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์74,086.50114,660.08-54.8 %0.513,402.6216,311.43-21.7 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์63,940.69147,207.42-130.2 %0.523,004.1821,581.476.2 %3.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 172,928.55152,148.0012.0 %5.07,378.153,498.9552.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 19,857.1810,067.0049.3 %5.04,938.791,893.2361.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์1,106,590.60523,992.0052.6 %5.012,558.1311,104.4611.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 24,434.0521,757.7011.0 %5.06,277.543,550.0643.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์19,484.339,809.0049.7 %5.03,767.452,692.5928.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์265,261.50255,218.983.8 %1.528,344.508,836.2468.8 %5.0
รวม 11,170,273 5,833,854 47.77 % 5.0 597,879 372,616 37.68 % 5.0