จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี15,928.446,142.0061.4 %5.02,697.96672.9975.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี23,888.3617,396.8427.2 %5.04,086.11824.0379.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี19,519.389,920.0049.2 %5.04,086.18137.8796.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี147,199.2783,386.9943.4 %5.014,141.946,452.4354.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่24,402.734,045.0083.4 %5.03,144.54583.8281.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก25,356.054,578.0081.9 %5.02,081.58346.0883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี38,700.395,047.0087.0 %5.01,557.34308.4480.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน33,930.572,417.0092.9 %5.0956.88234.1575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์34,909.412,793.0092.0 %5.01,182.18230.9180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง24,271.112,328.0090.4 %5.0831.545.4099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง25,056.483,764.0085.0 %5.01,470.71153.9089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต25,382.002,495.0090.2 %5.01,416.8436.9097.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี38,258.4729,501.1322.9 %5.06,082.804,695.6822.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี41,926.5113,129.0068.7 %5.05,759.495,126.0111.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี19,876.185,711.0071.3 %5.05,988.294,158.2530.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี23,519.875,344.0077.3 %5.04,085.943,103.3124.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี52,738.3712,148.6077.0 %5.012,700.326,924.8545.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี160,496.3327,983.6182.6 %5.04,160.606,751.83-62.3 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี27,733.9021,980.6720.7 %5.07,166.647,242.86-1.1 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี39,901.4017,980.0054.9 %5.05,387.46693.3487.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี53,961.8160,035.54-11.3 %0.57,982.311,087.0386.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี36,606.3914,839.0059.5 %5.04,754.594,240.5510.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี23,817.979,871.0058.6 %5.04,637.53414.1491.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี24,640.175,266.0078.6 %5.03,534.652,293.1635.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี25,551.1919,611.8723.2 %5.05,911.441,044.8482.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี50,505.5022,840.0054.8 %5.07,653.6012,856.68-68.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี32,876.8523,600.0028.2 %5.06,615.243,933.0440.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี24,921.9513,020.0047.8 %5.04,580.501,003.0578.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี56,570.7555,967.381.1 %0.510,221.87674.6093.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี70,957.2812,970.0081.7 %5.04,542.481,827.2859.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี22,366.3416,184.0027.6 %5.04,884.782,751.3243.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี20,461.5610,331.0049.5 %5.04,466.391,455.2367.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี22,011.4711,101.3949.6 %5.05,103.502,319.6954.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี16,201.8411,887.0026.6 %5.03,287.40345.6689.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี69,917.9311,740.0083.2 %5.06,104.581,808.6770.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี164,096.70136,125.8417.0 %5.04,302.213,620.9415.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี21,012.005,008.0076.2 %5.04,460.04221.4295.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี20,383.957,192.0064.7 %5.04,126.811,808.2356.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี101,964.589,775.0090.4 %5.035,937.901,583.4495.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี32,762.0729,869.548.8 %4.05,112.962,329.2254.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี23,196.1617,787.0023.3 %5.04,162.121,187.2871.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี42,991.4713,400.8468.8 %5.07,737.18959.5287.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1227,086.7384,775.0062.7 %5.012,274.335,184.8357.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 267,600.5492,896.00-37.4 %0.59,597.5910,467.67-9.1 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี32,484.8825,505.9121.5 %5.01,794.05671.2262.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี116,220.6364,602.5244.4 %5.04,027.263,314.9917.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี361,353.28342,036.505.3 %2.57,146.383,980.9944.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี211,657.22222,403.77-5.1 %0.54,855.3010,847.69-123.4 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี70,526.2397,513.08-38.3 %0.511,029.149,373.3815.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 27,881.359,869.8064.6 %5.05,203.941,971.5062.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี29,559.797,709.0073.9 %5.02,945.161,955.3433.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี109,550.0287,488.0020.1 %5.026,266.028,934.2566.0 %5.0
รวม 3,054,692 1,831,313 40.05 % 5.0 324,245 155,150 52.15 % 5.0