จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร15,851.364,372.0072.4 %5.03,043.51933.5869.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร54,794.9922,946.2058.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร19,269.0813,794.0028.4 %5.04,431.781,384.1868.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร23,283.8211,361.0051.2 %5.04,545.84438.0690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร62,171.7772,816.00-17.1 %0.515,499.084,787.3869.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี25,645.707,127.0072.2 %5.02,614.88464.0782.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย24,089.812,592.0089.2 %5.01,519.86269.3782.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ24,165.365,288.0078.1 %5.01,818.30756.6358.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน23,407.422,072.2691.1 %5.02,016.12879.6956.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม23,186.085,303.0077.1 %5.01,556.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี23,380.982,692.0088.5 %5.02,280.94591.1074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร33,333.649,749.0070.8 %5.02,335.92335.6985.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง25,333.063,670.0085.5 %5.02,050.98958.3153.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร27,300.3540,381.36-47.9 %0.57,569.376,888.809.0 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร24,053.5414,630.0039.2 %5.06,333.363,495.3444.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร20,308.8712,064.0040.6 %5.04,757.72978.3579.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 4205,087.94206,084.55-0.5 %0.540,706.4024,565.1039.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร16,284.187,458.0054.2 %5.01,354.263,619.82-167.3 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร32,803.9020,331.0038.0 %5.07,890.964,950.4537.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร14,415.6623,944.00-66.1 %0.53,604.145,919.45-64.2 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร32,332.9711,572.5064.2 %5.09,451.928,546.999.6 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร28,269.2324,744.1812.5 %5.07,740.545,131.1333.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร67,189.68126,258.90-87.9 %0.534,848.601,806.2494.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร23,026.0618,516.8019.6 %5.06,774.79474.0393.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร12,632.452,974.0076.5 %5.0413.52308.0925.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร21,205.354,743.0077.6 %5.05,230.44451.3591.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร18,041.194,635.0074.3 %5.02,970.212,898.362.4 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร20,841.7020,045.983.8 %1.53,152.402,443.3622.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร31,763.0346,139.50-45.3 %0.57,626.426,498.6114.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร23,956.9232,879.50-37.2 %0.56,257.284,500.1728.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร21,996.539,915.9054.9 %5.05,002.261,833.6163.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร99,360.84134,623.39-35.5 %0.512,532.562,472.5580.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร85,643.3991,609.02-7.0 %0.513,202.3415,675.10-18.7 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร68,654.5011,448.0083.3 %5.04,583.883,650.2020.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร20,444.6916,927.0017.2 %5.04,888.202,790.0342.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร25,055.0217,470.0030.3 %5.06,580.553,696.2643.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร27,093.4913,015.1752.0 %5.06,561.483,605.7345.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร38,946.4619,365.0050.3 %5.04,317.66547.6487.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร68,707.5415,662.0077.2 %5.04,735.992,830.8740.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 331,797.84242,690.0026.9 %5.06,534.664,246.5035.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร16,335.116,770.0058.6 %5.03,290.82312.0690.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร21,811.3611,942.0045.2 %5.04,888.14702.1685.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร18,437.646,809.6863.1 %5.03,690.121,848.6049.9 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร29,249.8029,834.98-2.0 %0.56,884.763,270.3152.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร19,740.3710,182.0048.4 %5.04,564.811,259.0172.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร26,723.0628,318.14-6.0 %0.55,686.801,800.7568.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 278,573.3187,810.00-11.8 %0.510,657.697,403.0130.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)154,786.5658,298.1962.3 %5.016,823.107,712.8154.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1146,797.78104,883.7128.6 %5.09,789.344,248.6356.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร5,083.4210,753.96-111.5 %0.51,643.211,369.3316.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร194,117.7755,624.0071.3 %5.04,887.903,447.5529.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี159,234.008,465.0094.7 %5.05,013.362,060.8058.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร444,916.13290,362.0034.7 %5.09,063.664,132.2554.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร142,237.3610,122.0092.9 %5.05,436.542,098.5561.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร114,497.68107,313.006.3 %3.011,258.1012,296.15-9.2 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 19,679.0614,051.3628.6 %5.04,602.902,479.8546.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 299,612.2128,100.2471.8 %5.013,613.0410,905.2519.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร16,872.607,685.0054.5 %5.03,519.001,571.8755.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร120,049.1049,584.1058.7 %5.038,108.1010,687.5072.0 %5.0
รวม 3,613,881 2,280,820 36.89 % 5.0 431,201 216,229 49.85 % 5.0