จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา16,807.013,699.0078.0 %5.02,276.04885.6361.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา30,614.3635,839.23-17.1 %0.55,870.31994.8883.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 119,973.3120,608.84-3.2 %0.55,640.1838.9599.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,279.9811,748.0039.1 %5.03,245.61308.3690.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1100,776.74121,860.00-20.9 %0.516,418.405,807.7564.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2150,688.02117,087.7122.3 %5.026,090.714,689.2082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ26,874.963,892.0085.5 %5.01,907.39381.2880.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล25,007.304,753.0081.0 %5.0892.68397.6555.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย26,455.053,276.0087.6 %5.01,160.34383.3167.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา33,419.2015,466.0053.7 %5.01,557.72362.6976.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา25,697.705,254.0079.6 %5.02,223.42201.7490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน24,458.923,383.0086.2 %5.01,037.95331.1368.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน28,744.948,866.0069.2 %5.01,937.10468.1775.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย39,627.9217,280.0056.4 %5.01,779.22347.1480.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย28,868.5711,922.0058.7 %5.01,339.38553.5758.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี25,476.203,482.0086.3 %5.01,429.62308.6478.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก23,147.593,142.0086.4 %5.01,188.6076.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร24,652.484,181.0083.0 %5.01,504.14276.0981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่24,379.681,484.0093.9 %5.01,119.90312.9872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง31,022.424,452.0085.6 %5.01,314.66551.8058.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง23,605.801,972.0091.6 %5.01,556.52464.3470.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช23,829.492,725.0088.6 %5.0876.8415.0098.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 126,894.4342,979.15-59.8 %0.55,706.964,293.1424.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 222,971.7120,429.0011.1 %5.03,894.547,502.10-92.6 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,024.7811,327.0043.4 %5.03,302.881,061.9067.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา26,396.2912,934.0051.0 %5.05,356.623,781.2029.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,387.5613,273.0034.9 %5.03,511.862,154.0138.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 123,145.9610,799.0053.3 %5.05,134.625,510.98-7.3 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,331.808,492.0056.1 %5.02,846.521,796.9336.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา31,134.0521,006.0032.5 %5.07,965.843,449.4456.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา41,104.6655,649.89-35.4 %0.57,773.317,292.766.2 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา26,132.7818,300.8430.0 %5.07,828.487,091.109.4 %4.5
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา23,873.9611,809.0050.5 %5.04,938.271,498.3269.7 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒27,054.74137.9099.5 %5.08,025.001,019.3587.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา40,212.47134,606.00-234.7 %0.59,135.391,586.1082.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา25,127.3220,776.0017.3 %5.05,413.603,344.1738.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21,807.587,625.0065.0 %5.04,247.12386.7990.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21,864.0911,046.5049.5 %5.03,163.082,185.3930.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา23,042.0122,895.000.6 %0.54,386.591,071.5075.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา31,941.3618,588.0041.8 %5.07,980.841,760.7877.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา36,189.0238,328.00-5.9 %0.56,516.615,220.6319.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา38,486.5421,773.0043.4 %5.06,383.282,117.0766.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา49,861.10122,226.28-145.1 %0.510,811.58463.5695.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา71,518.0122,355.0068.7 %5.04,348.703,581.6217.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา26,429.1033,595.00-27.1 %0.54,786.082,297.6752.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา43,749.3632,617.0025.4 %5.07,334.201,129.2184.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา30,851.9718,448.0640.2 %5.07,143.923,069.1357.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา28,596.4030,950.00-8.2 %0.54,177.88529.8287.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา48,515.2439,917.0017.7 %5.02,198.942,027.247.8 %3.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา82,799.5463,318.0023.5 %5.03,349.961,728.9148.4 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 472,403.44365,367.9122.7 %5.05,776.914,194.0927.4 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 269,243.13199,469.5225.9 %5.03,597.221,690.3353.0 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 497,893.97474,716.004.7 %2.07,284.037,980.40-9.6 %0.5
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 203,988.63497,002.03-143.6 %0.53,643.74604.5583.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,721.946,473.0067.2 %5.01,675.961,374.5118.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา27,195.835,868.0078.4 %5.05,551.57233.4695.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา28,020.8118,595.0033.6 %5.04,367.562,543.1841.8 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา37,505.4554,330.00-44.9 %0.59,578.163,865.3859.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา23,367.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,900.941,068.7278.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา158,399.2240,963.2074.1 %5.08,055.845,478.5032.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา112,715.31131,283.52-16.5 %0.535,249.791,823.1594.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา253,606.3318,960.5892.5 %5.04,530.261,229.2172.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2225,242.78104,273.0753.7 %5.015,310.495,765.4562.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑89,101.6498,439.40-10.5 %0.512,581.775,018.8360.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา35,462.1629,848.2515.8 %5.01,615.025,198.94-221.9 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์145,230.16128,417.0011.6 %5.03,608.222,349.9834.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 476,373.50302,695.0636.5 %5.03,837.784,117.05-7.3 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 85,641.91168,993.53-97.3 %0.53,496.969,001.25-157.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 152,022.6758,837.7161.3 %5.02,831.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 403,173.34110,256.0072.7 %5.03,180.0045,057.82-1,316.9 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา438,053.78558,192.00-27.4 %0.58,506.8013,552.42-59.3 %0.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา117,963.24156,083.16-32.3 %0.52,685.124,040.45-50.5 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา2,058,553.90138,509.9793.3 %5.03,143.102,374.3024.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา293,047.6364,049.5978.1 %5.058,501.383,079.2494.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21,821.0610,919.0050.0 %5.04,215.667,466.05-77.1 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา23,387.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,618.341,044.1760.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา233,198.20129,764.1944.4 %5.017,970.2715,119.7815.9 %5.0
รวม 8,558,431 5,144,880 39.89 % 5.0 475,512 252,378 46.92 % 5.0