จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก15,691.063,321.0078.8 %5.03,810.18603.5284.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก52,245.9964,037.95-22.6 %0.5270.09392.92-45.5 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก125,169.0751,281.9859.0 %5.0402.18588.97-46.4 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด125,891.30160,123.59-27.2 %0.5503.22502.930.1 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก19,451.2717,452.0410.3 %5.05,369.483,448.6235.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก19,840.2913,957.0029.7 %5.05,521.6256.4599.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก110,604.1463,932.0042.2 %5.016,817.108,387.3250.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด89,053.44106,474.27-19.6 %0.515,439.326,225.4359.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก33,011.9913,744.0058.4 %5.07,118.9410,127.00-42.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก24,344.7418,247.0025.0 %5.07,195.035,027.0330.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก19,685.2110,704.0045.6 %5.05,407.502,068.1961.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก19,405.357,455.0061.6 %5.05,274.365,474.74-3.8 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก22,178.7018,527.0016.5 %5.07,004.889,179.85-31.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก12,863.3814,657.01-13.9 %0.53,521.762,505.1528.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก31,886.0027,467.0013.9 %5.09,648.115,122.0446.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)23,176.7720,654.0410.9 %5.06,738.641,551.4177.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก74,245.1262,712.9615.5 %5.05,777.43766.1586.7 %5.0
ท่าอากาศยานตาก129,951.9322,736.0082.5 %5.01,057.8061.8094.2 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด399,519.06360,487.009.8 %4.57,009.062,698.0561.5 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก23,265.199,050.0061.1 %5.06,890.764,617.0933.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)92,274.5652,418.5743.2 %5.031,885.743,521.8789.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก19,184.643,739.0080.5 %5.0583.38451.2522.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)10,363.211,015.0090.2 %5.0521.40147.7271.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)10,363.212,610.0074.8 %5.0229.02176.4523.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก18,952.306,083.0067.9 %5.05,863.98352.8994.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก17,959.322,823.0084.3 %5.04,799.001,207.7074.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก23,003.0420,609.0210.4 %5.06,719.642,354.9265.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก74,155.57143,297.00-93.2 %0.510,770.0615,491.47-43.8 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก72,787.7644,165.0039.3 %5.013,013.913,089.2476.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก34,698.1613,077.0062.3 %5.05,939.982,118.3964.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก639,451.2548,943.9892.3 %5.027,831.981,201.6995.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก21,048.1212,482.0040.7 %5.05,787.783,583.2838.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก29,763.0019,374.2234.9 %5.06,624.542,538.7961.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก19,851.7210,694.0046.1 %5.04,504.402,061.1054.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก19,437.468,280.3657.4 %5.04,008.952,391.7840.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก23,982.3413,926.2041.9 %5.04,970.11296.2894.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก43,053.2812,488.0071.0 %5.02,470.373,683.66-49.1 %0.5
เรือนจำกลางตาก 230,467.56241,627.36-4.8 %0.56,624.863,565.8246.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก17,149.955,708.0066.7 %5.04,152.421,015.1375.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก38,555.7822,111.0042.7 %5.010,742.503,022.7571.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก18,745.015,969.0068.2 %5.03,476.732,853.3617.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก28,654.8527,974.522.4 %1.06,092.102,981.0051.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก20,678.7322,472.35-8.7 %0.55,863.861,575.2773.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก141,087.6631,720.8377.5 %5.052,186.922,597.5095.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 346,898.1962,828.2881.9 %5.016,555.926,438.6461.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1210,936.1674,086.5564.9 %5.011,144.224,197.8062.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก51,518.5862,685.16-21.7 %0.52,355.164,111.58-74.6 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก41,451.6536,670.2911.5 %5.02,732.505,260.01-92.5 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคตาก250,061.09176,120.0029.6 %5.07,660.385,084.8733.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด512,886.38143,694.0072.0 %5.07,262.33258.5796.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก201,568.89182,026.369.7 %4.57,025.8815,504.32-120.7 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก99,694.14110,880.84-11.2 %0.57,876.0213,932.94-76.9 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 26,220.9218,545.8129.3 %5.07,613.346,554.2513.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก16,474.373,756.0077.2 %5.04,152.481,086.8073.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก262,874.88101,516.0061.4 %5.038,602.3824,741.2435.9 %5.0
รวม 5,057,734 2,813,439 44.37 % 5.0 459,422 218,855 52.36 % 5.0