จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย17,890.175,225.0070.8 %5.02,970.6469.8897.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย51,816.5830,046.3142.0 %5.0327.66599.26-82.9 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย18,703.3510,843.0042.0 %5.03,921.48777.6780.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย18,034.9812,593.0030.2 %5.03,921.48344.3991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย101,265.2972,903.0028.0 %5.011,792.754,075.5065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ24,476.332,624.0089.3 %5.01,463.34798.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม24,734.514,000.0083.8 %5.02,075.64525.2474.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก33,931.077,440.0078.1 %5.01,968.84386.2180.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง27,741.615,101.0081.6 %5.01,569.90855.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย25,257.765,179.0079.5 %5.02,811.06437.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย29,642.8211,263.0062.0 %5.01,501.20587.3360.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย27,562.705,025.0081.8 %5.01,776.00657.4063.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ25,531.605,731.0077.6 %5.01,437.60517.7564.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร24,597.664,078.0083.4 %5.01,738.74731.5057.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย47,627.5646,085.803.2 %1.58,352.1911,382.29-36.3 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย25,266.9418,330.0027.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย24,368.6413,713.0043.7 %5.06,047.183,874.5335.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย20,225.319,699.0052.0 %5.04,491.963,057.4131.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย18,747.633,924.0079.1 %5.03,959.522,316.3141.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย42,421.3124,037.0043.3 %5.013,942.929,955.1328.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย13,065.2320,193.72-54.6 %0.53,162.065,171.05-63.5 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย24,480.8420,530.0016.1 %5.06,773.884,494.8033.6 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย16,245.4719,198.00-18.2 %0.52,514.311,513.6339.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย33,056.6779,763.00-141.3 %0.57,116.18987.8786.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย19,428.2011,575.0040.4 %5.04,149.68625.6484.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย14,405.562,276.3084.2 %5.0386.58422.30-9.2 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย20,514.085,116.0075.1 %5.02,510.10302.6087.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย19,328.252,451.0087.3 %5.04,111.642,148.4347.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย21,847.9117,117.1021.7 %5.04,853.258,328.76-71.6 %0.5
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย38,643.77197,220.98-410.4 %0.57,895.829,921.16-25.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย14,545.0839,937.00-174.6 %0.55,462.162,460.1155.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย32,463.7314,823.0054.3 %5.04,834.262,215.3054.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย28,216.86103,830.74-268.0 %0.56,716.85629.7990.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย21,509.933,054.0085.8 %5.04,720.143,962.2616.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย21,821.7331,412.77-44.0 %0.55,081.462,841.7444.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย27,755.0428,084.00-1.2 %0.57,439.433,785.9149.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย30,882.9511,698.0062.1 %5.03,636.081,821.7849.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย18,284.9913,318.0027.2 %5.03,693.30525.6585.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย68,534.6112,046.0082.4 %5.04,453.922,627.0841.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย182,264.48148,545.5318.5 %5.04,189.234,248.21-1.4 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย16,445.996,810.0058.6 %5.03,065.76804.7073.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย24,976.1822,198.7811.1 %5.04,606.083,302.5028.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย19,365.337,457.4061.5 %5.03,921.482,559.4534.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย28,032.4524,493.6012.6 %5.05,440.304,477.6917.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย20,026.7723,896.00-19.3 %0.54,263.781,335.4368.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย32,614.6327,551.7015.5 %5.010,137.648,157.7519.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย20,016.1128,898.20-44.4 %0.54,358.831,177.7073.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1148,923.84110,070.2426.1 %5.012,009.104,655.8561.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)161,640.2753,113.6667.1 %5.022,006.025,459.4275.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2244,017.78241,361.161.1 %0.512,627.194,610.4063.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย10,932.7127,781.00-154.1 %0.51,495.552,623.25-75.4 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย364,023.34317,520.0012.8 %5.07,333.804,729.4535.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย134,241.48130,242.313.0 %1.55,295.667,560.00-42.8 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย134,254.97112,173.0016.4 %5.03,952.584,085.53-3.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย194,094.1379,348.4259.1 %5.04,954.504,365.1811.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง419,121.19103,944.0075.2 %5.04,406.725,889.62-33.7 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย324,134.84200,584.0038.1 %5.04,749.442,919.2738.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย49,579.37100,876.52-103.5 %0.58,541.416,848.1819.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 19,603.5019,258.061.8 %0.54,777.192,468.2048.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย19,547.556,451.0067.0 %5.03,008.701,022.7366.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย178,177.7789,923.3049.5 %5.026,646.9921,085.7520.9 %5.0
รวม 3,860,910 2,813,983 27.12 % 5.0 327,369 201,120 38.56 % 5.0