จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก22,821.474,199.0081.6 %5.0850.44568.3033.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 44,220,930.0039,279.7299.1 %5.021,496.492,521.5588.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก1,384,403.50117,839.4891.5 %5.01,720.382,056.74-19.6 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก146,907.09102,261.2330.4 %5.0656.8217.1097.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก152,266.34146,693.023.7 %1.5417.72961.68-130.2 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก24,353.3338,533.05-58.2 %0.56,531.121,286.3180.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖16,303.7715,021.547.9 %3.53,317.44835.7174.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก20,544.8513,919.0032.3 %5.03,061.69614.5879.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 783,078.00179,536.00-116.1 %0.523,964.462,095.9791.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก287,903.75196,781.0031.7 %5.021,705.968,855.6659.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 636,242.4151,162.22-41.2 %0.515,187.229,068.9740.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก48,187.0246,018.764.5 %2.010,334.307,704.1325.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก27,280.6415,728.0042.3 %5.02,015.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก26,283.3912,322.0053.1 %5.06,930.395,032.9827.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก20,154.5514,247.0029.3 %5.02,978.882,485.9816.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 3110,422.18602,495.25-445.6 %0.540,472.7032,516.0019.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 629,671.008,457.0071.5 %5.011,318.454,324.6061.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก19,605.565,453.0072.2 %5.04,819.603,173.6734.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,012.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 830,389.5820,750.0031.7 %5.08,946.091,309.7885.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 208,931.08168,387.1119.4 %5.013,196.429,628.8827.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก11,822.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,272.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก32,125.7430,054.006.4 %3.09,383.526,765.6527.9 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก29,877.9712,644.0057.7 %5.06,340.924,081.2935.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 227,012.9018,887.0030.1 %5.011,056.9817,767.35-60.7 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก104,169.17140,229.02-34.6 %0.511,536.623,511.9669.6 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก2,075,526.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,048.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 84,235.20107,108.00-27.2 %0.528,133.3722,419.7520.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก21,290.1623,200.41-9.0 %0.55,390.122,924.6645.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)52,513.8337,425.5928.7 %5.08,814.24993.5088.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)97,343.04112,482.65-15.6 %0.536,931.1816,872.8554.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 961,986.3879,504.00-28.3 %0.523,734.982,253.4090.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก29,886.626,749.0077.4 %5.0555.18101.5981.7 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก4,433,185.5030,570.0099.3 %5.01,495.2049.3596.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก20,587.704,247.0079.4 %5.05,161.92321.7093.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก17,476.724,287.0075.5 %5.03,925.861,673.8357.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก26,066.0129,035.00-11.4 %0.55,132.122,271.7655.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก46,580.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,812.2812,488.44-27.3 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก25,394.2227,142.00-6.9 %0.54,915.311,714.8765.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก31,275.339,421.0069.9 %5.02,940.051,756.5540.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก47,476.48101,978.79-114.8 %0.512,673.31677.8394.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก83,410.3061,008.1926.9 %5.013,952.516,182.6055.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก51,988.6011,595.0077.7 %5.04,819.743,083.7236.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก25,554.3521,229.0016.9 %5.06,930.394,703.1732.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก25,141.2915,785.0037.2 %5.06,759.341,654.1775.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก28,504.2418,664.8534.5 %5.06,721.332,597.2561.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก30,831.1127,890.689.5 %4.55,846.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.พิษณุโลก158,279.2841,483.0073.8 %5.03,299.933,272.150.8 %0.5
รจจ.พิษณุโลก 406,399.63337,422.0017.0 %5.08,242.915,978.8427.5 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก161,440.06142,138.5212.0 %5.05,223.344,885.906.5 %3.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 416,766.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,325.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 691,607.3893,189.98-1.7 %0.519,083.065,853.9369.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก17,736.943,080.0082.6 %5.04,002.001,755.8856.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก22,851.3216,260.0028.8 %5.05,751.413,545.9338.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก130,184.78114,506.0012.0 %5.012,550.146,629.3047.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก20,437.668,730.0057.3 %5.04,363.202,466.7643.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก40,817.6026,700.0034.6 %5.08,927.043,841.0357.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก20,935.008,628.0058.8 %5.06,032.56999.9083.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก24,059.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,275.981,421.2773.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)110,596.7266,493.7039.9 %5.019,961.374,394.3378.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1420,941.4782,707.6580.4 %5.07,002.803,599.8148.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3282,359.0378,485.6072.2 %5.012,116.684,345.0864.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2508,807.75108,136.0278.7 %5.015,575.294,513.7871.0 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล186,501.91113,096.8739.4 %5.02,951.429,435.07-219.7 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7476,357.1930,689.7493.6 %5.02,423.934,561.43-88.2 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก171,807.1618,598.8789.2 %5.05,783.465,719.791.1 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย353,989.38969.7199.7 %5.06,263.945,128.0518.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก466,900.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,660.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว137,079.86107,390.0021.7 %5.05,326.262,501.6053.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก760,638.44410,977.8146.0 %5.06,202.301,127.5181.8 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก2,248,906.50202,106.9891.0 %5.029,796.575,015.0183.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก114,373.20231,336.00-102.3 %0.514,596.9317,685.28-21.2 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก55,594.74133,568.00-140.3 %0.518,587.32686.0296.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก119,039.63125,692.02-5.6 %0.514,634.194,128.2171.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)19,583.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,829.321,331.7183.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก192,328.9279,451.4358.7 %5.012,306.952,067.7583.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 20,951.7317,642.0015.8 %5.05,257.073,950.3324.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)28,408.7050,188.00-76.7 %0.57,066.00471.5693.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)15,218.423,276.0078.5 %5.07,634.10182.9497.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก17,905.874,888.0072.7 %5.02,635.29918.5265.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 6330,706.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.068,956.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก348,068.34118,083.0066.1 %5.073,328.5221,645.7670.5 %5.0
รวม 19,944,576 5,506,136 72.39 % 5.0 785,054 355,986 54.65 % 5.0