จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร23,213.039,985.0057.0 %5.02,798.76744.0173.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร19,115.7113,075.0031.6 %5.03,262.381,320.8659.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร18,924.3511,959.0036.8 %5.02,477.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร155,272.8099,872.0035.7 %5.016,262.104,076.9174.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน26,817.666,805.0074.6 %5.01,639.86582.1364.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก26,742.447,071.0073.6 %5.02,212.62589.3573.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ23,380.843,818.0083.7 %5.01,334.28496.5762.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล24,269.614,899.0079.8 %5.01,999.56587.7670.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน23,073.455,643.0075.5 %5.01,207.98495.7659.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม31,395.973,152.0090.0 %5.01,327.02380.5371.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร27,459.006.00100.0 %5.01,319.88284.0578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก23,006.712,836.0087.7 %5.01,490.60497.1366.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง24,998.493,120.0087.5 %5.01,071.96490.7654.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร25,929.8518,566.0028.4 %5.06,183.645,359.5813.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร21,945.0217,933.0018.3 %5.03,798.663,838.06-1.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร20,131.8211,899.0040.9 %5.03,939.72590.5985.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร17,814.655,272.0070.4 %5.01,879.922,813.15-49.6 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร31,105.8413,373.0057.0 %5.08,475.848,577.77-1.2 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร13,981.2624,392.00-74.5 %0.53,091.385,837.96-88.8 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร28,335.976,230.0078.0 %5.06,906.244,475.2335.2 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร21,142.4314,780.0030.1 %5.04,203.99658.3084.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร43,538.7963,177.00-45.1 %0.57,778.961,153.7785.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร21,285.637,152.0066.4 %5.02,650.38463.5782.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร10,683.571,655.0084.5 %5.0303.60279.707.9 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร20,537.3910,733.6647.7 %5.04,396.14408.9790.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร24,084.915,775.0076.0 %5.03,369.253,134.787.0 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร22,539.2419,652.0012.8 %5.04,624.322,602.6143.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร84,361.6912,040.0085.7 %5.07,704.9013,519.49-75.5 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร38,225.2238,552.00-0.9 %0.57,476.725,250.5729.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร21,570.9315,916.0026.2 %5.04,396.142,196.6850.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร37,758.1168,604.31-81.7 %0.58,503.56635.0892.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร20,324.4415,568.6123.4 %5.04,028.262,106.2247.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร25,329.9320,064.0820.8 %5.05,251.832,319.5555.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร27,272.2422,107.0018.9 %5.06,620.974,610.5430.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร26,620.3011,842.0055.5 %5.05,156.757,358.67-42.7 %0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร18,921.4124,158.00-27.7 %0.53,483.36928.7973.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร67,798.2113,628.0079.9 %5.04,301.043,108.4027.7 %5.0
รจจ.พิจิตร 228,967.50176,707.5322.8 %5.04,456.863,757.5015.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร17,285.237,637.0055.8 %5.02,684.701,167.9056.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร21,882.8310,261.8753.1 %5.04,205.961,617.8661.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร67,142.035,131.8092.4 %5.03,026.941,907.7337.0 %5.0
สปส.จ.พิจิตร26,771.8131,327.98-17.0 %0.55,308.863,281.3838.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร22,311.0218,417.0017.5 %5.04,871.701,215.3875.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร29,063.9032,847.04-13.0 %0.54,795.441,238.2574.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1152,471.2891,831.3639.8 %5.07,187.761,583.8078.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2197,073.0378,218.1960.3 %5.07,846.673,697.5352.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร3,447.3124,766.37-618.4 %0.51,224.593,026.24-147.1 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร139,372.97118,251.0015.2 %5.04,402.726,871.86-56.1 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร234,635.3194,700.1759.6 %5.03,610.205,826.33-61.4 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร892,300.88284,782.3868.1 %5.05,326.567,063.38-32.6 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร33,648.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,530.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 18,091.8116,553.678.5 %4.03,711.721,669.7455.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)30,911.1939,117.97-26.5 %0.58,967.124,178.7753.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร16,870.573,088.0081.7 %5.02,954.521,508.8848.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร111,358.83108,295.012.8 %1.020,996.1022,362.56-6.5 %0.5
รวม 3,348,867 1,777,245 46.93 % 5.0 250,031 164,749 34.11 % 5.0