จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์19,560.014,668.0076.1 %5.03,202.921,040.9867.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์125,172.8485,476.4231.7 %5.0491.70655.50-33.3 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์52,026.5831,519.9139.4 %5.0866.22359.1958.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์27,652.3921,962.5720.6 %5.05,370.781,462.7572.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์19,138.3812,480.7834.8 %5.04,916.52305.2593.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์79,439.1561,214.0022.9 %5.017,614.426,540.8362.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่25,483.413,876.0084.8 %5.02,248.14298.3686.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน28,331.295,826.0079.4 %5.01,960.92518.8373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว25,499.87906.0096.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ29,390.62678.0097.7 %5.02,066.46604.0770.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง24,020.393,846.0084.0 %5.01,978.1435.5798.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน27,022.554,104.0084.8 %5.02,052.97177.9291.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ25,728.694,129.0084.0 %5.03,140.22416.3586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,781.79645.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก25,789.296,144.0076.2 %5.02,330.46541.9376.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า25,591.985,314.0079.2 %5.01,715.52415.8075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี24,205.225,345.0077.9 %5.02,498.10379.0584.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์33,504.4626,680.0220.4 %5.08,565.424,125.8151.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์30,498.3415,736.5448.4 %5.07,310.403,627.6050.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์19,298.268,900.0053.9 %5.05,028.482,584.1148.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์22,199.706,550.0070.5 %5.04,229.823,468.8018.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์55,593.1519,618.0064.7 %5.012,787.029,137.7328.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์12,833.9720,500.00-59.7 %0.53,102.602,715.6612.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์34,143.6316,598.7251.4 %5.09,021.845,041.7144.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์34,043.7121,347.0037.3 %5.06,631.553,491.3547.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์79,740.1675,798.004.9 %2.08,239.381,405.7582.9 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์440,447.84129,201.5970.7 %5.04,072.441,192.9570.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 78,921.9086,411.00-9.5 %0.527,887.6925,287.559.3 %4.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์17,932.549,076.2049.4 %5.04,781.251,796.3362.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์10,398.085,545.0046.7 %5.0453.54397.4112.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์21,315.656,712.0068.5 %5.05,808.10124.0997.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์23,105.585,578.0075.9 %5.04,629.122,673.4842.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์26,435.8727,870.42-5.4 %0.55,884.153,934.4433.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์55,117.5626,573.0451.8 %5.09,897.288,715.0811.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์29,989.6221,343.9028.8 %5.04,967.271,934.7061.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์37,346.5910,572.2071.7 %5.06,970.26986.9985.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์73,299.9074,706.84-1.9 %0.56,908.331,166.6083.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์65,502.2313,862.0078.8 %5.04,419.961,427.6667.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์28,947.6221,561.0025.5 %5.05,941.262,910.9651.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์39,622.8434,802.0012.2 %5.011,417.825,195.6454.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์39,273.179,761.4075.1 %5.05,941.201,419.4076.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์26,892.3119,860.0026.1 %5.03,589.50707.4980.3 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์62,277.7521,695.0065.2 %5.015,061.994,111.9072.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์331,531.06223,365.9232.6 %5.07,642.007,128.996.7 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์17,759.577,840.0055.9 %5.03,659.341,381.2062.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์34,455.4814,443.8158.1 %5.05,477.373,876.1829.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์21,140.1611,192.0047.1 %5.04,536.202,277.9949.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์29,477.6721,318.6227.7 %5.05,982.003,025.1649.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์26,052.668,154.0068.7 %5.05,789.112,048.1764.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์93,295.7765,198.3830.1 %5.032,183.344,088.7287.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)181,672.4453,000.8070.8 %5.016,340.764,072.6175.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1148,061.1996,646.0034.7 %5.09,577.983,354.1565.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2161,883.7884,108.0048.0 %5.010,725.604,051.5162.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3207,379.3655,428.8773.3 %5.09,420.554,975.0147.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์26,680.6725,592.904.1 %2.02,241.023,736.30-66.7 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์208,258.7772,022.9965.4 %5.02,111.723,708.40-75.6 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์245,224.33112,101.0054.3 %5.05,013.262,355.9353.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี157,322.94104,068.8033.9 %5.06,603.006,359.913.7 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์1,237,678.90432,725.6965.0 %5.010,948.029,801.6610.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์152,977.41162,379.28-6.1 %0.56,695.108,519.85-27.3 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน275,011.50124,232.0054.8 %5.05,668.024,858.3014.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์58,269.91107,505.88-84.5 %0.515,714.0017,558.48-11.7 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 22,416.5714,915.8033.5 %5.05,372.885,146.074.2 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์16,718.806,137.0063.3 %5.04,077.661,634.4859.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์154,787.2719,659.1487.3 %5.036,072.8428,913.1819.8 %5.0
รวม 5,790,792 2,816,387 51.36 % 5.0 460,635 246,851 46.41 % 5.0