จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี17,447.332,198.0087.4 %5.02,633.78614.6576.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี82,168.6542,222.5048.6 %5.0299.49447.63-49.5 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี50,576.0943,639.2813.7 %5.04,953.721,131.6577.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี20,168.9913,640.0032.4 %5.04,155.06405.7090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี162,381.94150,240.007.5 %3.517,783.827,200.3159.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม36,439.506,752.0081.5 %5.02,244.84409.4581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี30,578.899,437.0069.1 %5.01,875.24543.9471.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง26,386.079,579.0063.7 %5.02,248.48696.3569.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง25,306.662,718.0089.3 %5.05,321.04141.4197.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก26,104.044,594.0082.4 %5.01,885.38291.6484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ25,102.664,221.0083.2 %5.01,602.73337.2579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ35,947.602,666.0092.6 %5.01,340.58283.7178.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง25,002.002,829.0088.7 %5.02,859.60710.6075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง26,157.493,175.0087.9 %5.01,705.86285.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี50,958.3129,265.4542.6 %5.09,251.295,897.2536.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี27,993.7511,237.0059.9 %5.05,448.172,815.5348.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี20,195.714,273.0078.8 %5.04,111.922,443.5840.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี36,348.4928,900.0020.5 %5.010,221.088,002.4121.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1039,511.8751,245.00-29.7 %0.511,770.702,923.5875.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี20,748.6622,116.00-6.6 %0.53,324.223,249.002.3 %1.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี28,094.0921,929.9721.9 %5.08,107.9872.5099.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี31,677.5614,211.1155.1 %5.08,414.654,168.8750.5 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี22,728.0411,641.0048.8 %5.04,991.763,663.2026.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 59,056.86159,544.88-170.2 %0.58,835.18779.0091.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี24,289.8718,224.4625.0 %5.05,638.322,731.7351.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 834,634.3543,202.70-24.7 %0.59,225.106,356.4131.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)97,298.1391,645.665.8 %2.531,517.1310,562.9766.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 770,855.9865,147.688.1 %4.026,460.488,674.4567.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี25,181.487,391.0070.6 %5.04,725.48808.5482.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี20,398.9012,024.8241.1 %5.03,698.703,317.5110.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี35,143.4626,550.6824.5 %5.06,091.112,968.2151.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี36,967.35164,600.00-345.3 %0.510,050.0415,198.32-51.2 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี27,602.7728,892.74-4.7 %0.54,364.161,324.6569.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี69,427.4783,604.34-20.4 %0.512,315.12325.9097.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี69,429.1913,632.0080.4 %5.04,002.882,092.6847.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี23,314.0120,435.0012.3 %5.05,277.021,503.8571.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี30,592.428,904.0070.9 %5.05,752.442,653.2553.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี38,811.3319,878.0048.8 %5.09,346.432,013.6678.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี25,545.3225,340.160.8 %0.54,706.46351.5092.5 %5.0
สพ.ราชบุรี309,960.66167,027.7746.1 %5.06,242.881,662.1273.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี315,029.2536,828.0088.3 %5.05,920.695,006.5015.4 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบ319,910.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 779,985.381,201,188.00-54.0 %0.58,605.1517,987.40-109.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี16,483.715,650.0065.7 %5.02,747.881,371.7850.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี188,814.55239,990.03-27.1 %0.511,125.424,659.9558.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี42,162.5118,062.1057.2 %5.04,060.012,506.5038.3 %5.0
สปส.จ.ราชบุรีไม่ครบ37,968.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี21,758.608,992.4058.7 %5.04,611.48476.3789.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี24,545.7419,275.0021.5 %5.06,196.383,644.5741.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง25,594.2027,214.37-6.3 %0.56,487.021,999.4569.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี224,855.28103,158.2354.1 %5.028,321.473,396.2288.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1478,496.13104,021.6378.3 %5.09,670.934,718.3951.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2328,395.2569,994.0378.7 %5.05,905.864,820.0918.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)57,188.1654,284.005.1 %2.522,750.833,646.7584.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี32,755.7329,486.0010.0 %5.02,017.50326.8283.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธารามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง154,624.1982,801.8646.4 %5.0542.663,564.61-556.9 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี67,430.71100,377.00-48.9 %0.510,645.0111,240.40-5.6 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี353,596.1357,946.9783.6 %5.0137,685.06196.7099.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 519,481.438,714.0055.3 %5.07,349.40543.6692.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี1,189,430.80596,296.3149.9 %5.08,832.101,909.0378.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 26,442.6522,385.0015.3 %5.06,972.663,705.1546.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี17,306.604,168.0075.9 %5.03,014.101,057.1364.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีไม่ครบ94,539.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,919.90ประเมินไม่ได้0.0
รวม 6,230,911 4,239,608 31.96 % 5.0 568,262 186,837 67.12 % 5.0