จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี16,075.175,280.0067.2 %5.02,714.22577.4278.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี123,215.4181,500.8133.9 %5.0537.571,257.80-134.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี21,306.8013,881.0034.9 %5.04,729.88754.2084.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี21,030.759,021.0057.1 %5.04,083.36851.4279.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี62,715.5930,300.8851.7 %5.014,919.126,018.6659.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช25,515.553,665.0085.6 %5.01,967.01418.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า25,559.279,972.0061.0 %5.01,258.14570.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์25,850.855,889.0077.2 %5.01,386.84372.5173.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง26,690.629,195.0065.5 %5.02,420.22433.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก27,404.265,827.0078.7 %5.01,854.30170.0790.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง32,728.695,187.0084.2 %5.01,785.06380.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์24,541.105,019.0079.5 %5.01,202.76449.2562.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ23,691.054,125.0082.6 %5.01,938.36275.4785.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี31,963.9510,399.0067.5 %5.01,837.80408.9877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง24,273.297,019.0871.1 %5.01,983.54182.6290.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี50,058.7429,729.3640.6 %5.07,049.827,318.59-3.8 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี19,132.556.00100.0 %5.03,741.061,341.3264.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี25,980.4515,177.0041.6 %5.05,908.864,712.0020.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี27,163.438,798.0067.6 %5.04,729.064,351.458.0 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี18,252.9612,140.0033.5 %5.03,398.763,367.640.9 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี26,403.2622,877.0013.4 %5.06,251.1611,303.90-80.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี106,859.0225,087.0076.5 %5.03,707.404,017.85-8.4 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี28,646.7017,391.0039.3 %5.07,506.237,452.990.7 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)25,542.3619,209.0424.8 %5.06,080.042,382.2360.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี82,699.0993,058.00-12.5 %0.59,103.56514.2294.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง75,270.6473,996.051.7 %0.525,257.6033,462.85-32.5 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี23,870.5011,261.0052.8 %5.05,566.585,307.734.7 %2.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี60,616.9540,050.3233.9 %5.019,505.346,108.6668.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี22,021.288,200.0062.8 %5.05,053.17364.0092.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี20,768.074,393.0078.8 %5.03,626.962,580.0728.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี22,470.0724,114.45-7.3 %0.54,767.903,118.0134.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี57,879.17296,515.00-412.3 %0.510,130.4618,443.70-82.1 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี74,359.0136,037.0051.5 %5.07,734.428,918.40-15.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี28,456.189,991.0064.9 %5.05,433.481,741.1368.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี42,044.2963,101.59-50.1 %0.58,666.20668.4592.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี86,864.0269,845.3219.6 %5.012,666.392,530.5580.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี46,140.1512,052.0073.9 %5.04,958.103,061.4438.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี36,629.0023,002.7137.2 %5.08,685.224,166.8352.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี31,757.7429,784.006.2 %3.06,935.761,770.7074.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี31,471.2315,837.0049.7 %5.08,114.744,383.9646.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี19,113.2518,896.001.1 %0.53,626.94554.0384.7 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี48,915.4956,691.00-15.9 %0.52,602.743,746.85-44.0 %0.5
รจ.จ.สุพรรณบุรี 531,315.94215,323.2759.5 %5.08,122.564,990.4438.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี17,383.344,472.0074.3 %5.02,600.10826.9768.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี33,014.9216,510.0050.0 %5.04,352.163,831.7112.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี193,069.38129,863.9932.7 %5.011,816.409,149.1822.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี22,290.757,427.0066.7 %5.03,550.902,671.4424.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี28,402.9427,687.002.5 %1.05,490.543,897.8729.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี24,617.7311,188.5054.6 %5.03,394.02855.0074.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี21,410.9422,533.20-5.2 %0.55,224.324,854.707.1 %3.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี28,403.9527,790.902.2 %1.03,221.041,509.4953.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)54,729.4244,195.0019.2 %5.012,804.763,440.3473.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3194,579.6453,156.2172.7 %5.08,452.115,699.8432.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 11,601,329.00116,011.8692.8 %5.05,706.242,930.6548.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2247,479.9871,036.8871.3 %5.06,661.282,847.2057.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี45,244.5053,334.00-17.9 %0.52,088.724,356.79-108.6 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส150,917.03131,790.9712.7 %5.04,482.664,146.597.5 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง199,843.5262,828.4068.6 %5.04,596.962,914.0236.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง388,738.6399,997.3674.3 %5.04,190.343,404.8618.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี498,069.09533,766.00-7.2 %0.58,048.828,153.31-1.3 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี175,651.78323,198.03-84.0 %0.55,679.426,902.50-21.5 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี733,301.56228,663.1768.8 %5.04,917.727,358.51-49.6 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี127,448.29138,699.59-8.8 %0.511,315.1012,392.80-9.5 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 26,817.9123,985.2610.6 %5.04,709.194,578.812.8 %1.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)37,447.7763,381.00-69.3 %0.513,368.55735.3694.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี19,127.467,067.0063.1 %5.03,741.061,780.6652.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี234,617.8675,579.0067.8 %5.023,169.8425,434.99-9.8 %0.5
รวม 7,287,202 3,733,006 48.77 % 5.0 417,131 290,473 30.36 % 5.0