จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม23,570.5914,012.9040.5 %5.04,494.571,022.7077.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม19,980.2412,048.0039.7 %5.03,239.52540.4183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 6182,979.45186,030.88-1.7 %0.535,694.503,320.5790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1138,084.25101,251.7326.7 %5.015,295.644,005.2073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2151,250.66160,968.00-6.4 %0.514,159.145,665.2160.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 132,263.509,166.0071.6 %5.01,354.71434.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน239,780.4022,382.0043.7 %5.02,457.63471.1280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล25,912.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,127.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน37,293.909,237.0075.2 %5.01,686.30403.7576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม25,564.874,702.0081.6 %5.02,179.38332.5084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี107,563.558,065.0092.5 %5.01,651.56338.2679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม116,511.6613,144.0088.7 %5.02,624.89408.5084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน25,572.906,510.0074.5 %5.01,951.44429.7278.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 786,537.7249,633.3642.6 %5.014,206.679,500.7633.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 223,438.8728,732.00-22.6 %0.54,699.443,576.9623.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 122,533.7911,183.0050.4 %5.04,668.961,616.4365.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม36,672.7111,386.0069.0 %5.05,141.113,984.2822.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 422,143.1416,714.0024.5 %5.03,795.621,327.7665.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม20,010.3810,635.0046.9 %5.03,429.67950.9472.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม20,373.117,611.0062.6 %5.03,562.682,592.1727.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 736,302.8623,842.0034.3 %5.013,845.368,275.4540.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม73,688.0849,311.8933.1 %5.010,066.265,424.6046.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม20,156.2723,470.81-16.4 %0.52,799.313,176.53-13.5 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม30,533.9422,844.0025.2 %5.06,985.563,709.8346.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม22,828.1311,214.0050.9 %5.03,806.46234.4593.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม102,383.64113,541.72-10.9 %0.511,454.352,565.6577.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม22,472.739,575.0057.4 %5.04,361.404,004.618.2 %4.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)91,542.6852,232.2442.9 %5.04,068.123,456.4015.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม21,570.898,026.0062.8 %5.04,114.25433.2389.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม18,299.606,728.0063.2 %5.02,707.07427.0284.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมไม่ครบ20,283.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,865.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม34,698.6826,461.0423.7 %5.07,691.942,752.4464.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม36,131.1910,107.0072.0 %5.06,871.581,806.9173.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม85,786.6882,924.523.3 %1.518,794.61573.9396.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม70,940.1513,161.8981.4 %5.04,247.341,526.1464.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม23,156.0016,226.8429.9 %5.04,703.761,480.1068.5 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม26,012.4716,286.0037.4 %5.05,901.66727.7187.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม46,017.6328,335.0038.4 %5.09,489.183,229.3766.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม44,414.9540,587.008.6 %4.05,464.30741.3686.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา233,620.77104,760.0055.2 %5.06,231.112,880.9753.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก142,551.83349,828.50-145.4 %0.54,700.574,728.22-0.6 %0.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร148,620.70210,349.72-41.5 %0.59,118.315,310.3341.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี116,594.69102,919.0311.7 %5.06,331.532,996.2552.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา133,940.58102,763.9823.3 %5.06,269.164,260.6232.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม62,881.9147,980.6823.7 %5.06,739.084,373.8035.1 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม1,008,111.901,040,116.00-3.2 %0.510,447.977,946.7523.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมไม่ครบ6,824.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,351.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม79,140.548,978.0088.7 %5.07,499.10941.7987.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม23,277.9711,900.0048.9 %5.04,000.162,766.7230.8 %5.0
สปส.จ.นครปฐม85,163.4383,747.751.7 %0.512,728.526,423.4249.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม21,249.9917,757.0016.4 %5.03,905.101,300.6666.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม73,847.6636,793.7050.2 %5.03,614.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1225,183.2294,959.5557.8 %5.06,931.623,268.1352.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2260,349.6658,606.8777.5 %5.05,621.043,401.5339.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 142,067.0854,782.16-30.2 %0.52,234.721,903.9914.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม421,239.2579,187.5781.2 %5.02,728.662,997.71-9.9 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม2,141,679.50310,150.0085.5 %5.05,547.064,480.9219.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม100,337.23103,434.85-3.1 %0.52,221.924,419.27-98.9 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม193,510.77189,103.022.3 %1.03,289.222,604.0720.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)328,670.94107,875.2067.2 %5.02,832.422,610.907.8 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล178,454.28103,784.0041.8 %5.02,810.731,708.7039.2 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง271,349.13165,067.0939.2 %5.04,023.363,520.2712.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม54,355.44139,579.81-156.8 %0.57,148.7313,677.56-91.3 %0.5
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,842.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 29,548.5821,562.8027.0 %5.04,393.166,051.16-37.7 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม17,108.317,005.0059.1 %5.02,307.661,055.5354.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7462,340.44339,835.3126.5 %5.0132,677.8166,433.0049.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม278,586.41152,118.4445.4 %5.033,760.0828,950.0014.2 %5.0
รวม 9,072,844 5,283,233 41.77 % 5.0 550,165 276,479 49.75 % 5.0