จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร22,862.558,443.0063.1 %5.01,074.22699.0134.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร18,392.839,432.0048.7 %5.02,774.44522.9981.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร19,149.4112,039.0037.1 %5.02,660.3469.2397.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2186,431.22165,422.0011.3 %5.019,857.423,575.8382.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1179,284.75125,935.4029.8 %5.018,226.143,732.4279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 140,482.0627,440.6932.2 %5.01,675.86534.3068.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร28,378.9747,107.16-66.0 %0.56,083.105,763.185.3 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร21,564.3117,647.0018.2 %5.04,257.662,761.6035.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร17,796.218,658.0051.3 %5.02,261.01823.6263.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร19,171.259,642.0049.7 %5.02,603.281,508.5842.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร20,533.7213,226.0035.6 %5.03,176.192,038.4635.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร10,149.9415,681.00-54.5 %0.51,873.011,362.1227.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร28,829.3620,675.4728.3 %5.06,273.254,730.4724.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร68,431.30103,925.99-51.9 %0.56,995.883,585.2548.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร21,723.5012,696.0041.6 %5.03,573.101,580.5055.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร21,926.196,743.0069.2 %5.03,877.38178.2395.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร18,003.237,102.0060.6 %5.02,203.981,942.1911.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร19,188.9015,043.5721.6 %5.02,565.282,128.4517.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร49,683.57241,537.91-386.2 %0.58,734.807,759.9411.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร22,733.6333,887.00-49.1 %0.54,143.601,998.6251.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร19,980.3810,303.0048.4 %5.02,747.50617.8577.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร32,628.6986,120.24-163.9 %0.56,816.54456.1193.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร26,575.807,542.0071.6 %5.02,394.141,585.8233.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร22,298.4614,221.0036.2 %5.03,915.421,788.3154.3 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร22,984.7216,562.0027.9 %5.04,143.601,762.6257.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร22,764.2422,489.971.2 %0.53,991.461,432.3964.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร29,091.5829,615.00-1.8 %0.53,116.70456.1985.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร70,525.5616,892.0076.0 %5.03,541.571,582.1855.3 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 382,503.81422,076.06-10.3 %0.55,707.893,475.0439.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร16,577.218,427.0049.2 %5.01,728.57817.2252.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร61,201.1493,733.45-53.2 %0.513,651.604,004.7770.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร24,604.2826,198.00-6.5 %0.54,828.142,142.3755.6 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร54,289.88137,370.00-153.0 %0.510,164.143,631.2664.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร17,199.059,302.0045.9 %5.02,203.96328.2885.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร45,600.3953,838.97-18.1 %0.512,796.76599.8395.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร100,196.2849,013.5051.1 %5.01,806.251,835.16-1.6 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร131,825.8357,984.4256.0 %5.04,693.023,229.2431.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร100,517.0021,755.4178.4 %5.01,554.541,542.770.8 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร462,275.53420,368.009.1 %4.56,865.724,697.4931.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว185,198.88106,656.0042.4 %5.02,301.122,311.95-0.5 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร69,389.4455,438.7120.1 %5.06,470.824,991.5322.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 29,957.9523,606.3821.2 %5.04,638.024,931.03-6.3 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร15,969.792,837.0082.2 %5.01,519.26220.6685.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร445,122.75205,930.0253.7 %5.092,481.9025,953.5671.9 %5.0
รวม 3,223,996 2,800,564 13.13 % 5.0 308,969 121,689 60.61 % 5.0