จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง18,255.976,604.0063.8 %5.01,613.37624.9361.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง19,948.738,981.0055.0 %5.01,939.621,223.3936.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง18,011.9510,178.0043.5 %5.02,432.16567.8976.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง82,046.52114,032.99-39.0 %0.59,772.926,124.2237.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง27,321.3411,356.0058.4 %5.01,161.84332.5071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง24,308.262,132.0091.2 %5.0985.56589.9040.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย22,957.742,503.0089.1 %5.0766.20446.5041.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก21,359.032,406.0088.7 %5.0867.90332.5061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา15,106.901,594.0089.4 %5.0728.885.7099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ25,561.515,110.0080.0 %5.01,286.82426.5566.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้14,032.891,199.0091.5 %5.0870.785.7099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง19,917.929,946.0050.1 %5.03,041.282,357.3222.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง26,463.928,249.0068.8 %5.04,144.206,866.66-65.7 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง19,739.452,165.5689.0 %5.03,041.281,680.4644.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง17,896.376,303.0064.8 %5.02,851.102,468.1713.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง20,070.4912,603.8237.2 %5.03,725.707,608.23-104.2 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง9,928.8025,044.80-152.2 %0.51,932.412,647.54-37.0 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง25,408.5615,679.0038.3 %5.04,980.903,085.0038.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง76,154.1185,342.43-12.1 %0.55,209.08604.6488.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง24,320.2712,281.0049.5 %5.03,382.231,220.0063.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง20,909.676,223.0070.2 %5.03,497.70360.5889.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง18,651.563,541.9381.0 %5.02,242.621,051.9253.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง22,115.7321,018.005.0 %2.53,611.761,106.2269.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง78,086.6998,921.00-26.7 %0.56,388.108,886.17-39.1 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง29,518.2128,619.003.0 %1.54,004.644,536.92-13.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง20,310.6317,428.0014.2 %5.03,269.461,569.7852.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง39,696.9871,930.93-81.2 %0.56,711.24549.1891.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง27,975.8715,620.0044.2 %5.02,584.922,209.8814.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง21,586.0612,772.0040.8 %5.03,668.821,421.1361.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง20,374.159,792.0051.9 %5.03,041.282,388.1721.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง26,364.8710,119.0061.6 %5.03,877.991,507.0161.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง26,600.3513,030.0051.0 %5.02,584.92366.0285.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง20,759.0910,930.0047.3 %5.03,872.011,446.0362.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 269,012.00249,513.757.2 %3.53,919.943,547.189.5 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง16,867.595,755.0065.9 %5.01,672.141,113.7033.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง18,091.266,915.0061.8 %5.01,693.741,662.961.8 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง23,687.4536,792.03-55.3 %0.53,292.592,500.7724.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง19,874.7317,140.0013.8 %5.02,698.98803.3370.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง33,276.1030,136.599.4 %4.53,323.101,848.3644.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง267,944.94117,129.6656.3 %5.06,120.022,700.8355.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง12,198.8726,200.33-114.8 %0.51,029.481,400.76-36.1 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง107,502.46237,901.00-121.3 %0.52,570.523,459.08-34.6 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง105,915.766.00100.0 %5.01,763.105.7099.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ104,886.2478,626.9825.0 %5.02,209.281,723.3022.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง37,207.70100,283.09-169.5 %0.55,864.7611,856.06-102.2 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 21,376.6115,396.0028.0 %5.03,041.282,079.3631.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง23,771.754,545.0080.9 %5.01,900.32931.4651.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง111,230.5755,428.0550.2 %5.014,704.7612,645.1114.0 %5.0
รวม 2,074,605 1,645,424 20.69 % 5.0 159,894 114,895 28.14 % 5.0