จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม16,482.555,506.0066.6 %5.01,296.78495.5061.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม16,856.825,802.0065.6 %5.01,677.12412.2075.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม20,096.128,526.2057.6 %5.02,399.99244.5189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม186,064.34130,510.0029.9 %5.013,988.703,171.1277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา26,164.995,561.0078.7 %5.01,208.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,610.36427.5073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที24,475.702,554.0089.6 %5.0969.78332.5065.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง23,856.3231,221.50-30.9 %0.55,616.241,224.1578.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม21,765.5328,286.43-30.0 %0.53,502.671,918.4245.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม19,817.409,705.0051.0 %5.02,209.561,869.8515.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม18,516.975,514.0070.2 %5.02,285.642,132.886.7 %3.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม16,955.466,275.0063.0 %5.01,639.081,416.5013.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม17,704.304,160.0076.5 %5.01,829.242,070.18-13.2 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม18,845.6118,330.802.7 %1.03,622.024,081.01-12.7 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม23,534.5711,725.4150.2 %5.04,035.123,275.3118.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม78,995.8770,974.0610.2 %5.05,416.98569.1489.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม20,368.418,864.0056.5 %5.02,894.161,926.1433.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม18,884.446,046.0068.0 %5.03,027.24401.3986.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม20,241.256,485.0068.0 %5.02,361.681,851.8721.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม20,700.7816,265.8221.4 %5.03,046.19990.6067.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม31,167.5619,081.8238.8 %5.06,659.076,494.512.5 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม23,162.259,553.0058.8 %5.02,989.311,086.6963.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม28,272.7627,975.671.1 %0.55,670.46470.7991.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม68,725.857,851.0088.6 %5.02,722.981,578.9342.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม22,173.5212,816.0042.2 %5.03,578.701,597.6555.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม21,575.6617,447.0019.1 %5.03,464.411,131.3367.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม28,023.1312,227.2856.4 %5.02,951.191,431.9651.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม23,355.8919,704.0015.6 %5.01,924.32400.2979.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม69,587.2721,323.0069.4 %5.03,008.24926.2569.2 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 240,430.8494,119.8960.9 %5.03,679.952,775.7524.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม20,120.995,585.0072.2 %5.01,639.101,017.4237.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม25,990.7320,271.2622.0 %5.04,377.363,565.3218.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม19,480.377,949.4059.2 %5.02,418.741,742.3628.0 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม23,638.0918,719.0020.8 %5.03,844.92550.1785.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม19,135.517,863.0058.9 %5.02,266.621,063.5753.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม20,790.6019,304.007.2 %3.52,780.041,990.3828.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม76,100.0589,157.19-17.2 %0.53,357.833,079.668.3 %4.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม32,184.4022,072.0031.4 %5.01,691.63922.0045.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม381,253.66468,405.09-22.9 %0.56,782.523,999.5041.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม92,990.8061,455.2033.9 %5.02,134.321,817.1514.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม103,857.6599,662.424.0 %2.05,620.804,991.7511.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม197,716.30172,115.0012.9 %5.07,887.263,097.9560.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 20,313.9310,863.4046.5 %5.02,894.162,623.959.3 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม17,054.735,490.0067.8 %5.01,639.081,149.8629.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม74,612.795,995.8992.0 %5.016,071.7810,225.8236.4 %5.0
รวม 2,292,043 1,639,319 28.48 % 5.0 165,483 88,542 46.50 % 5.0