จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี16,369.364,943.0069.8 %5.02,876.221,046.6563.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี66,789.6429,864.8855.3 %5.0421.80203.9451.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี27,488.0726,313.964.3 %2.04,891.801,342.5872.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 25,073.146,226.0075.2 %5.03,998.04146.2796.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี108,770.5791,488.0015.9 %5.013,981.563,945.3771.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน23,452.503,099.0086.8 %5.02,469.36398.6983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ35,259.746,936.0080.3 %5.02,339.96596.6574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี29,129.138,515.0070.8 %5.01,723.26355.3079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง23,581.022,790.0088.2 %5.02,379.48427.5082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด25,541.542,326.0090.9 %5.0999.72305.8169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง25,134.675,061.0079.9 %5.01,834.38250.8086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย27,927.446,226.0077.7 %5.01,218.42602.9750.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม23,991.254,615.0080.8 %5.0975.60179.0881.6 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม15,083.491,629.4389.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี77,236.1333,246.3557.0 %5.07,059.606,983.251.1 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,610.521,322.7176.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี25,060.1511,607.0053.7 %5.06,260.942,028.6367.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี29,176.1424,827.0014.9 %5.05,246.043,560.7032.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี20,521.419,454.2253.9 %5.04,435.442,593.5041.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี59,664.7616,109.0073.0 %5.018,906.7410,139.5246.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี17,065.7818,865.96-10.5 %0.53,245.081,762.0845.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี31,170.5920,309.0034.8 %5.08,523.857,898.197.3 %3.5
ส.ป.ก. เพชรบุรี40,065.2514,937.2562.7 %5.03,045.271,748.6842.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี69,343.8086,803.01-25.2 %0.59,341.521,207.9487.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)44,153.0566,910.01-51.5 %0.516,297.625,096.7568.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี34,942.6318,850.0046.1 %5.05,100.972,464.8451.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี20,575.496,049.0070.6 %5.04,739.66127.9097.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี20,295.186,964.0065.7 %5.03,750.842,316.3238.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี22,142.5117,364.2321.6 %5.05,005.921,295.0574.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี58,438.1852,323.7210.5 %5.011,623.6217.1099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี26,470.6625,821.942.5 %1.06,432.232,308.6164.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี21,189.9910,478.0050.6 %5.04,739.661,709.5063.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี95,405.4781,247.7714.8 %5.019,134.76565.8997.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี46,996.779,577.8079.6 %5.05,196.022,275.7856.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี29,227.5326,271.6310.1 %5.05,851.343,273.1444.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี24,418.5316,240.0033.5 %5.05,425.01972.9282.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี24,968.8415,000.0039.9 %5.06,184.902,654.0257.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี23,596.0715,488.0034.4 %5.04,207.21661.9284.3 %5.0
สพ.เพชรบุรี70,008.9213,492.0080.7 %5.04,671.932,731.6041.5 %5.0
รจก.เพชรบุรี 331,954.13292,784.1311.8 %5.06,976.265,855.1016.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี27,294.786,081.0077.7 %5.01,776.961,310.5326.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี33,025.8522,198.7532.8 %5.06,261.062,484.6460.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี32,841.0512,654.0061.5 %5.04,321.321,468.5366.0 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี30,739.7128,263.188.1 %4.06,826.262,339.7365.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี22,683.1212,808.4843.5 %5.04,782.36931.9380.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี92,810.5870,999.0023.5 %5.021,945.681,750.1092.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1472,901.44157,314.0866.7 %5.05,261.285,018.954.6 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2222,847.5679,387.9164.4 %5.010,108.321,962.7580.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)98,152.2958,050.1740.9 %5.017,199.325,578.0767.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี36,526.6919,633.0046.3 %5.02,428.652,187.859.9 %4.5
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี135,733.2086,333.0036.4 %5.04,578.705,205.40-13.7 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด1,946,018.50123,392.0193.7 %5.020,365.805,280.5374.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี316,447.91252,390.5620.2 %5.06,859.629,425.08-37.4 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี530,263.88217,311.0059.0 %5.05,080.6412,005.96-136.3 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี181,658.77177,212.552.4 %1.05,754.5415,596.83-171.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย126,379.6873,720.8141.7 %5.03,660.404,093.33-11.8 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี67,856.85125,017.92-84.2 %0.510,940.6413,463.04-23.1 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 24,469.4816,972.0030.6 %5.04,169.163,195.8023.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี25,202.958,909.0064.7 %5.03,484.601,252.9764.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี114,620.9288,316.5622.9 %5.029,331.488,053.7572.5 %5.0
รวม 6,276,155 2,748,019 56.21 % 5.0 402,259 185,979 53.77 % 5.0