จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,871.554,326.0079.3 %5.02,745.78726.7373.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์290,107.0639,982.2686.2 %5.02,007.51625.5668.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์21,518.8632,153.09-49.4 %0.54,723.46939.5180.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,212.216.00100.0 %5.03,810.78347.8090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์100,219.0569,008.0031.1 %5.013,870.268,870.3436.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน24,873.935,802.0076.7 %5.02,615.82684.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี27,685.6211,089.0059.9 %5.03,354.23456.0086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์28,516.566,189.9878.3 %5.02,072.16426.2179.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี23,166.606,287.0072.9 %5.01,660.08505.3069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก23,212.462,545.0089.0 %5.01,540.74684.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย23,111.003,395.0085.3 %5.02,769.20798.0071.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน31,349.1710,816.0065.5 %5.03,562.20614.6582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด27,123.983,339.0087.7 %5.01,988.22563.3571.7 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์33,117.6032,336.202.4 %1.04,855.141,558.0067.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์25,118.8242,226.95-68.1 %0.56,168.683,792.2638.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน16,570.668,621.0048.0 %5.03,376.491,131.7466.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน15,667.864,478.0071.4 %5.03,250.23526.0383.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,722.5411,181.0040.3 %5.04,000.982,981.5125.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์26,308.5310,026.0061.9 %5.05,655.243,869.5031.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์26,611.587,654.0071.2 %5.07,366.721,597.4978.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 14164,877.03133,290.8119.2 %5.058,003.6964,908.75-11.9 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,678.7623,452.00-13.4 %0.54,647.443,979.5314.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์94,886.3121,991.8576.8 %5.031,726.268,537.2873.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,270.4214,347.20-0.5 %0.53,147.241,050.1166.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์28,675.3125,733.6810.3 %5.06,444.066,327.491.8 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,404.509,717.0052.4 %5.04,609.441,188.4174.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์76,414.2764,996.0214.9 %5.07,081.561,578.8877.7 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน488,388.41292,042.0340.2 %5.02,888.762,683.147.1 %3.5
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)70,002.1945,814.3234.6 %5.025,053.8818,596.2525.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21,811.2811,412.0047.7 %5.05,369.73975.2581.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,367.007,137.0050.3 %5.0370.02413.35-11.7 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)8,477.521,168.0086.2 %5.0409.32294.2528.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)30,447.7623,332.5423.4 %5.0539.64301.8044.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์23,421.494,915.0079.0 %5.04,780.62214.9695.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,938.034,354.0077.0 %5.04,000.932,731.5631.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,735.8212,713.7044.1 %5.05,141.882,791.4245.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,706.0814,750.0028.8 %5.09,132.254,293.9053.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์43,282.9534,298.0020.8 %5.08,526.727,397.3513.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์34,525.047,964.3376.9 %5.04,457.341,104.8475.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์45,684.1757,984.57-26.9 %0.58,412.661,182.5985.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์81,975.1595,200.99-16.1 %0.511,285.7311,749.10-4.1 %0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์66,434.9314,094.0078.8 %5.04,115.043,225.0621.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,935.4318,165.3820.8 %5.05,610.542,635.7353.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,093.0710,680.0046.8 %5.04,552.311,493.6567.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์23,851.301,869.7092.2 %5.04,818.542,527.9547.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์45,906.6730,520.0033.5 %5.04,686.78883.2781.2 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์67,918.7913,065.0080.8 %5.04,493.343,757.6616.4 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 362,043.63173,934.0652.0 %5.06,104.017,950.80-30.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,623.615,527.0068.6 %5.03,145.141,947.5638.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์75,097.9736,419.6151.5 %5.09,154.192,228.2175.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,330.238,041.3060.4 %5.03,487.511,278.9363.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์51,785.4237,710.5227.2 %5.08,659.776,028.2230.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,907.787,129.0665.9 %5.04,571.401,278.9172.0 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์349,779.06824,757.25-135.8 %0.511,642.026,640.0343.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์26,074.8813,615.6447.8 %5.06,398.22121.4898.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1192,219.7372,082.6362.5 %5.08,044.056,408.0820.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2176,022.4187,818.9350.1 %5.09,900.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,387.3114,704.65-2.2 %0.51,939.141,425.0026.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์130,249.1333,439.0074.3 %5.01,571.472,019.02-28.5 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์4,246,792.50208,446.4795.1 %5.022,821.393,310.5385.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน1,639,356.8024,348.1098.5 %5.05,263.082,291.4056.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี271,317.7594,369.2565.2 %5.04,921.964,129.8516.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล294,360.84109,631.0162.8 %5.05,151.545,935.69-15.2 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์103,338.9677,167.0025.3 %5.013,275.604,394.0066.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 54,797.7321,881.0060.1 %5.04,768.713,882.9918.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,961.615,709.0064.2 %5.02,898.061,242.6557.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์110,282.2480,072.5627.4 %5.032,692.6614,575.5355.4 %5.0
รวม 10,586,925 3,243,275 69.37 % 5.0 472,210 265,610 43.75 % 5.0