จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่21,161.597,035.0066.8 %5.02,530.41970.2361.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0356.22735.82-106.6 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่18,195.247,051.0061.2 %5.02,035.81838.2058.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่20,286.4913,839.7631.8 %5.03,785.28283.1592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่69,530.0262,383.0010.3 %5.013,312.204,291.1567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก24,758.986,525.0073.6 %5.02,094.84438.5779.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม24,091.784,371.0081.9 %5.01,997.70490.8575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา23,864.763,660.0084.7 %5.01,970.58309.0684.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา23,884.552,485.0089.6 %5.02,522.28374.3085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม24,269.162,790.0088.5 %5.01,736.22393.3777.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง24,022.063,497.0085.4 %5.01,212.5495.8192.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่29,890.538,636.0071.1 %5.01,851.661,076.3541.9 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่28,491.5725,100.0011.9 %5.04,906.59575.7088.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่30,736.1813,768.6555.2 %5.04,184.463,009.6028.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม15,179.053,302.0078.2 %5.02,428.861,954.1519.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่27,460.236,884.3074.9 %5.02,289.84980.4057.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่19,649.2511,129.0043.4 %5.03,894.731,387.6664.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ไม่ครบ19,496.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,194.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่19,689.009,286.0052.8 %5.03,899.312,055.3147.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่23,008.2510,729.0053.4 %5.04,298.042,127.6450.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่74,418.3611,476.4484.6 %5.05,783.924,199.1727.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่12,699.439,309.0026.7 %5.02,773.562,334.2715.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่29,537.6328,567.703.3 %1.57,607.705,762.3324.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)23,991.5612,192.0049.2 %5.04,228.421,489.4064.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่79,942.9369,711.7012.8 %5.06,580.80947.3985.6 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่4,762,732.005,257,912.50-10.4 %0.523,331.284,517.3080.6 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่40,950.7511,294.9072.4 %5.04,678.882,315.1550.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 41,266.9235,840.0013.2 %5.0467.57435.027.0 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่20,844.398,835.0057.6 %5.04,583.88516.1188.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่18,405.586,511.1164.6 %5.02,929.482,104.7328.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่20,957.4217,731.0015.4 %5.03,160.982,468.2221.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0230,374.5613,048.5294.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่73,199.5533,849.0053.8 %5.05,953.023,803.0336.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่34,489.2314,458.0058.1 %5.05,211.30989.8281.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่83,289.6459,907.0628.1 %5.07,987.74672.6091.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่19,007.3011,774.0038.1 %5.04,032.322,282.8543.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่27,121.8216,722.9638.3 %5.04,983.243,156.6636.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่28,505.5715,082.0047.1 %5.04,127.423,269.2320.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่28,438.337,176.0074.8 %5.05,195.221,366.6073.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่23,417.4115,151.0035.3 %5.03,366.77536.6584.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่69,320.1721,148.0069.5 %5.04,412.763,094.9729.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่377,595.59123,128.2767.4 %5.07,072.4415,271.25-115.9 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่21,291.4411,305.5146.9 %5.02,587.441,256.8551.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่49,337.0520,408.0058.6 %5.05,002.502,581.8548.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่19,301.379,860.0048.9 %5.03,386.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่28,646.7221,644.3024.4 %5.05,002.292,717.0045.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่27,421.7516,680.0039.2 %5.04,184.821,294.2469.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่65,910.1351,479.0821.9 %5.018,066.242,662.0085.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่270,175.3878,641.9570.9 %5.010,312.204,330.5058.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่35,314.6119,244.8545.5 %5.02,388.271,252.1047.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม147,992.5267,334.0054.5 %5.03,717.083,159.5815.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก196,692.75135.5099.9 %5.03,917.243,676.616.1 %3.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่135,012.05186,072.00-37.8 %0.54,660.806,914.29-48.3 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่369,311.72329,238.0010.9 %5.07,209.863,979.5544.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่86,176.9894,731.91-9.9 %0.53,587.8240,952.26-1,041.4 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่414,030.6673,580.5882.2 %5.0160,248.478,073.1595.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 29,550.9512,493.8757.7 %5.07,761.563,581.5053.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่16,793.535,463.0067.5 %5.02,701.201,314.1751.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่217,780.28107,720.0050.5 %5.018,888.7810,096.0046.6 %5.0
รวม 8,489,040 7,096,282 16.41 % 5.0 670,387 194,810 70.94 % 5.0