จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา19,036.792,775.0085.4 %5.02,222.301,017.1254.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา75,774.4947,010.9838.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา48,257.01144,395.77-199.2 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา18,887.8219,810.95-4.9 %0.53,610.50895.8975.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา19,889.358,505.0057.2 %5.03,629.52518.8085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา56,865.7258,980.99-3.7 %0.510,132.983,900.1961.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา29,485.514,424.0085.0 %5.01,275.65419.8967.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว2,785.032,449.0012.1 %5.02,850.18313.5089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง24,886.263,095.0087.6 %5.01,536.84144.6490.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง29,257.233,718.0087.3 %5.01,929.00451.8576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า25,003.825,553.7077.8 %5.02,105.96550.2073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด25,809.302,274.0091.2 %5.01,255.20493.9160.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง26,128.682,664.0089.8 %5.01,242.42493.1960.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาไม่ครบ17,814.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,000.79ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า15,106.905,814.5061.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา39,289.5934,959.0011.0 %5.04,884.542,770.1443.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา21,255.348,131.0061.7 %5.02,362.292,281.553.4 %1.5
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา17,944.486,041.0066.3 %5.03,401.511,126.8866.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา22,073.8613,435.0039.1 %5.03,921.183,952.11-0.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา41,577.4525,836.0037.9 %5.05,951.763,956.6633.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา25,133.7516,247.7035.4 %5.06,139.626,372.82-3.8 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา17,754.616,063.0065.9 %5.03,268.20595.1181.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา50,371.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,367.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา18,452.6210,779.0041.6 %5.02,761.21637.5476.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา19,957.844,281.0078.5 %5.04,295.05751.0482.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา18,281.695,155.0071.8 %5.03,230.162,256.2530.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาไม่ครบ15,524.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,456.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพังงา212,318.3970,772.0066.7 %5.066,097.0613,157.9480.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา27,964.8813,312.0052.4 %5.03,401.283,300.143.0 %1.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา39,427.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,774.58731.3384.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา21,221.7717,073.7019.5 %5.03,762.78535.4285.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา41,303.8420,071.0051.4 %5.04,314.06704.1983.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา199,042.9211,523.6994.2 %5.070,435.431,016.4198.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา16,491.6017,740.80-7.6 %0.52,509.74665.0073.5 %5.0
สพ.พังงา66,682.5811,170.0083.2 %5.08,635.902,715.8468.6 %5.0
รจจ.พังงา 360,049.97125,691.0065.1 %5.03,432.603,533.55-2.9 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา15,657.405,372.0065.7 %5.02,374.441,028.9656.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา74,399.7122,885.0069.2 %5.06,302.344,116.8634.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา36,735.536,613.0082.0 %5.03,190.652,657.1516.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา27,477.5233,709.78-22.7 %0.54,179.201,883.7654.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา19,785.5613,478.0031.9 %5.04,085.88747.2181.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา69,726.3067,445.323.3 %1.514,810.903,639.1975.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา154,747.5251,507.3766.7 %5.09,598.323,281.2565.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)132,956.9851,167.9061.5 %5.09,531.344,042.3757.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา49,368.5314,594.1070.4 %5.01,916.132,510.01-31.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคพังงา300,178.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,037.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง127,800.7267,179.5047.4 %5.03,897.742,469.7136.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า97,979.0537,796.2961.4 %5.03,986.562,490.2737.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา85,246.10102,407.84-20.1 %0.59,021.8017,975.83-99.2 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 20,987.1512,539.3840.3 %5.04,561.283,158.2630.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา15,835.132,726.0082.8 %5.02,564.781,125.6056.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา89,781.0262,836.3730.0 %5.023,445.2417,886.7923.7 %5.0
รวม 2,622,455 1,282,011 51.11 % 5.0 342,836 129,272 62.29 % 5.0