จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต16,718.704,455.0073.4 %5.01,627.742,027.41-24.6 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต119,770.6175,810.0636.7 %5.0357.80679.53-89.9 %0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0552.662,630.66-376.0 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต21,672.4518,588.7614.2 %5.03,436.261,331.6361.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต19,429.689,795.0049.6 %5.02,420.04520.7378.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต199,343.05149,975.7024.8 %5.019,295.647,575.7960.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง30,749.1411,926.0061.2 %5.02,348.10489.2579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 188,459.6126,290.0070.3 %5.02,098.91334.6084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 228,448.3613,606.0052.2 %5.01,909.44672.6064.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้38,654.198,436.0078.2 %5.01,847.04323.9582.5 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต42,024.0626,655.0036.6 %5.04,120.86669.8583.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,658.18383.0894.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต26,745.6943,244.02-61.7 %0.54,691.343,420.0027.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต50,280.7611,418.0077.3 %5.06,311.761,493.9276.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต23,793.5713,335.0044.0 %5.04,291.982,493.3941.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต19,359.8715,680.0019.0 %5.02,580.541,506.1241.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต18,434.407,621.0058.7 %5.01,970.042,359.39-19.8 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต19,996.2311,680.0041.6 %5.02,789.753,304.18-18.4 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต10,302.6713,593.00-31.9 %0.51,978.81412.1079.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต23,926.2011,310.0052.7 %5.04,115.803,237.8521.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต19,657.7113,387.0031.9 %5.02,599.57663.1074.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต33,397.22148,490.00-344.6 %0.56,383.762,258.2264.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)28,353.1125,638.009.6 %4.55,965.394,178.8429.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต24,905.8121,123.0015.2 %5.04,653.316,072.05-30.5 %0.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก139,423.39102,402.2726.6 %5.01,591.16396.9575.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 12,457.085,253.0057.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต20,869.578,209.0060.7 %5.02,846.7859.9197.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต19,326.457,304.2562.2 %5.02,466.451,234.1550.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต25,238.5228,805.62-14.1 %0.54,234.921,636.9961.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต35,045.63160,114.00-356.9 %0.58,114.2212,084.66-48.9 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต32,239.444,065.0087.4 %5.07,657.801,159.7384.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต23,690.7410,714.0054.8 %5.04,234.921,016.9176.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต34,451.3577,096.70-123.8 %0.56,497.84894.6286.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต26,601.3611,360.0057.3 %5.02,029.083,177.79-56.6 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต22,637.0635,113.62-55.1 %0.53,759.543,034.8719.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต23,597.838,597.0063.6 %5.04,234.921,232.2870.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต20,974.0212,120.6042.2 %5.03,074.951,501.8651.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต22,225.3826,343.00-18.5 %0.53,341.21617.5481.5 %5.0
สพ.ภูเก็ต66,194.0233,290.8049.7 %5.02,254.402,503.68-11.1 %0.5
รจจ.ภูเก็ต 361,822.19191,110.0047.2 %5.05,488.514,214.8623.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต16,699.695,309.0068.2 %5.01,553.701,852.99-19.3 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต22,941.9814,206.2038.1 %5.03,721.521,251.9066.4 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต31,752.5149,334.04-55.4 %0.56,288.662,233.8064.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต48,832.2312,532.5074.3 %5.02,865.781,756.5138.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 18,754.447,312.2061.0 %5.02,631.721,049.8360.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต17,357.5921,122.00-21.7 %0.52,637.60866.3367.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต226,701.33110,973.0051.0 %5.03,873.602,579.0133.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต164,974.5920,557.5987.5 %5.01,583.77630.0060.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต684,966.94402,089.0041.3 %5.02,509.824,876.79-94.3 %0.5
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง152,353.97107,752.5829.3 %5.01,712.161,016.5740.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต266,794.81286,713.56-7.5 %0.54,094.961,792.7856.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต105,952.8886,152.0118.7 %5.02,134.082,041.004.4 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต81,469.2579,740.002.1 %1.05,990.195,959.220.5 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 20,936.7726,061.00-24.5 %0.53,017.931,838.8839.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต17,105.453,202.0081.3 %5.01,724.82596.6965.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 242,888.63295,922.13-21.8 %0.551,235.3641,723.7518.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต231,188.7587,084.0062.3 %5.015,243.1720,708.50-35.9 %0.5
รวม 4,142,889 3,020,018 27.10 % 5.0 269,650 176,580 34.52 % 5.0