จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี28,661.2575,536.00-163.5 %0.510,395.591,412.1086.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี27,003.12712.0097.4 %5.01,206.43899.9725.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี383,644.56441,852.88-15.2 %0.51,552.744,936.59-217.9 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย35,454.6221,064.8040.6 %5.0406.41417.16-2.6 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี116,855.476.00100.0 %5.0536.221,723.95-221.5 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี31,631.4312,000.0062.1 %5.08,563.462,964.9565.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 824,936.3815,937.0036.1 %5.05,002.76190.8696.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,495.9417,327.646.3 %3.04,896.81380.5492.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 11107,848.20137,826.00-27.8 %0.524,407.642,245.2590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี50,620.6567,691.00-33.7 %0.516,432.387,006.2557.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 271,936.6952,136.0027.5 %5.010,567.502,670.4074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี29,467.0813,637.0053.7 %5.01,584.39570.0064.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม17,914.221,535.0091.4 %5.02,164.865.7099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย28,145.569,639.0065.8 %5.02,789.28101.6596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน23,628.803,904.0083.5 %5.02,389.92553.4076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม23,518.761,073.0095.4 %5.01,255.74157.6887.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ3,105.782,832.008.8 %4.01,726.68330.9180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ23,828.575,730.0076.0 %5.02,646.16441.2383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก20,975.182,739.0086.9 %5.02,061.88414.2379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา22,054.423,576.0083.8 %5.02,231.12202.0790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน25,830.517,609.0070.5 %5.02,125.62499.9376.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง22,271.902,320.0089.6 %5.01,915.92172.5591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา22,628.771,077.0095.2 %5.01,861.50488.2473.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม20,515.562,462.0088.0 %5.01,459.57281.4080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์22,317.413,133.0086.0 %5.01,509.09293.1380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง24,280.554,949.0079.6 %5.02,268.24343.9684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร23,083.063,038.0086.8 %5.01,786.62456.1574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี22,030.922,853.0087.1 %5.02,016.7286.3095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน17,904.313,022.0083.1 %5.01,407.74421.2270.1 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย47,425.0815,278.0067.8 %5.04,520.46984.3978.2 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน70,625.6538,105.0046.0 %5.04,457.831,178.9573.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 831,929.3354,612.84-71.0 %0.511,949.928,104.4532.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี183,823.2066,795.0163.7 %5.058,827.545,087.2591.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ15,528.826.00100.0 %5.02,177.10575.7073.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน15,673.9911,730.0025.2 %5.02,563.681,751.8031.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ17,919.257,693.0057.1 %5.03,766.512,432.4935.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย21,385.9312,234.0042.8 %5.03,169.801,628.3048.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี38,370.8015,072.0060.7 %5.02,447.461,007.0058.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี47,101.9232,517.1131.0 %5.011,970.655,895.1750.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1170,104.8414,763.8078.9 %5.049,546.961,191.2497.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี20,570.736,047.0070.6 %5.05,384.162,897.5046.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,909.926,726.0064.4 %5.05,140.433,850.2825.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี18,472.4120,798.88-12.6 %0.54,839.598,641.98-78.6 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 828,015.0523,943.5014.5 %5.011,239.636,795.1839.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1130,014.4429,481.511.8 %0.511,908.4419,381.86-62.8 %0.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี238,006.4132,003.5286.6 %5.010,679.3422,992.60-115.3 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี15,566.9229,624.56-90.3 %0.53,701.744,806.14-29.8 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี30,425.6212,924.8057.5 %5.09,859.8011,213.41-13.7 %0.5
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี30,291.4018,847.0037.8 %5.07,939.954,891.5538.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 825,969.4118,604.0128.4 %5.09,923.6622,522.19-127.0 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี106,941.92108,742.00-1.7 %0.59,745.742,051.6578.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี1,974,388.002,191,781.80-11.0 %0.55,099.945,747.50-12.7 %0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)56,833.4946,333.4818.5 %5.018,176.622,211.6087.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี20,922.689,994.0052.2 %5.05,943.653,384.8543.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)22,985.3541,293.76-79.7 %0.55,933.674,207.7029.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)51,536.1351,033.001.0 %0.518,131.834,306.2576.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1048,052.2762,689.57-30.5 %0.518,426.2816,735.459.2 %4.5
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)10,711.294,381.0059.1 %5.0482.61361.9125.0 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง11,199.763,898.0065.2 %5.0537.60462.9213.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)22,212.916,712.0069.8 %5.0588.60100.6182.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี33,661.0936,509.00-8.5 %0.5585.12557.394.7 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,137.765,392.0075.6 %5.05,923.45163.4097.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,870.1210,323.0045.3 %5.06,858.622,185.9568.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี22,539.3718,645.3517.3 %5.03,749.302,943.3121.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี47,485.09281,866.03-493.6 %0.513,189.4116,120.30-22.2 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี26,279.3310,655.0059.5 %5.07,920.186,489.3618.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,148.016,236.0071.8 %5.06,208.801,672.0073.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี40,902.5078,502.00-91.9 %0.510,696.59870.9491.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี84,462.9990,651.01-7.3 %0.514,112.348,379.0040.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี73,617.8812,530.0083.0 %5.08,490.6610,675.16-25.7 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,972.2827,104.00-13.1 %0.57,007.462,803.4560.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี24,115.2513,906.0042.3 %5.07,235.641,706.4276.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี27,039.0916,277.0039.8 %5.08,376.723,254.7061.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,064.2318,331.5416.9 %5.05,524.32858.8084.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 162,907.7365,693.0059.7 %5.05,164.503,597.1030.3 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี52,616.6437,770.8728.2 %5.03,534.542,344.3533.7 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี457,843.75398,494.1613.0 %5.09,290.748,891.264.3 %2.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 81,724,494.0084,780.0095.1 %5.0693,958.756,620.3599.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี47,335.6940,425.0014.6 %5.04,573.441,634.0064.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี42,610.3541,519.002.6 %1.010,556.503,830.4063.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี225,565.44123,005.0145.5 %5.04,828.384,799.000.6 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี25,026.7218,447.0026.3 %5.06,094.642,405.7160.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานีไม่ครบ51,353.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,115.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี24,019.828,180.0065.9 %5.05,638.34604.2089.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี21,543.4730,225.78-40.3 %0.55,638.323,842.7531.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2306,831.78150,434.8451.0 %5.012,933.164,427.1565.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)339,049.75110,742.0067.3 %5.030,712.743,324.3089.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 154,334.0480,258.30-47.7 %0.52,667.082,351.3711.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3254,694.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,221.943,675.3964.0 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้71,945.4938,058.8247.1 %5.02,004.723,023.67-50.8 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,173.5017,492.00-1.9 %0.51,757.223,263.60-85.7 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพไชยา211,335.16110,380.0047.8 %5.06,043.404,115.6631.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ250,426.22111,408.0055.5 %5.05,979.163,340.9544.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี422,359.63442,731.00-4.8 %0.510,076.104,817.7352.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี127,449.59113,334.0011.1 %5.06,424.086,323.381.6 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี105,344.89105,226.000.1 %0.55,458.381,743.2568.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์95,352.9978,921.0017.2 %5.05,576.382,537.2154.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี605,029.19307,619.0049.2 %5.06,492.203,407.6547.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี323,866.16135,726.9158.1 %5.0114,018.4222,875.7379.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี149,847.14128,112.0014.5 %5.06,806.311,950.5371.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1118,434.690.60100.0 %5.07,274.44577.7792.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 22,000.0920,038.008.9 %4.04,353.184,772.65-9.6 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)31,396.0947,152.02-50.2 %0.59,209.8210,450.45-13.5 %0.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)16,206.819,022.0044.3 %5.03,109.00203.3193.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี16,430.273,902.0076.3 %5.04,061.041,230.7769.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี104,393.56262.8099.7 %5.040,984.0242,278.61-3.2 %0.5
รวม 11,194,970 7,398,173 33.92 % 5.0 1,589,570 436,008 72.57 % 5.0