จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง14,847.973,871.2073.9 %5.02,047.92612.6570.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง759,606.19125,142.8483.5 %5.05,020.26914.4981.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง29,539.193,830.0087.0 %5.0668.97491.8326.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง16,459.0110,604.2035.6 %5.02,884.621,262.8256.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง17,502.049,617.0045.1 %5.03,112.80669.2678.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง156,745.3971,568.0054.3 %5.010,414.923,736.5564.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง23,762.403,222.0086.4 %5.01,336.50332.4975.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี24,548.722,901.0088.2 %5.02,023.50510.1574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์23,669.352,361.0090.0 %5.01,850.76350.9281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น18,739.612,517.0086.6 %5.01,551.425.7099.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง26,338.1633,310.00-26.5 %0.56,060.292,394.4060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง22,089.5419,089.3013.6 %5.04,702.013,148.2333.0 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี14,875.562,050.0086.2 %5.02,599.86994.6561.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง23,664.9517,710.9025.2 %5.03,911.583,196.2318.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง18,659.017,067.7062.1 %5.03,664.502,678.8826.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง18,343.847,702.8058.0 %5.03,207.952,797.8212.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง18,115.775,852.0067.7 %5.03,903.0713,414.04-243.7 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง14,036.8912,657.009.8 %4.52,592.541,145.3155.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง22,543.557,459.0066.9 %5.05,109.463,576.5630.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)18,272.626,991.8061.7 %5.03,112.92796.5574.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง79,355.3946,217.1341.8 %5.05,338.921,406.5273.7 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง370,913.44265,856.0928.3 %5.02,095.933,411.47-62.8 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง20,106.118,362.0058.4 %5.02,721.422,746.43-0.9 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 25,263.1116,223.5035.8 %5.0395.62943.97-138.6 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง18,874.645,866.9068.9 %5.03,466.47348.3989.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง16,924.314,700.0072.2 %5.02,998.742,443.1218.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง26,152.4215,230.0041.8 %5.05,603.911,442.2574.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง37,073.74179,987.00-385.5 %0.57,162.473,598.6449.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง23,870.5325,667.73-7.5 %0.55,128.522,305.8455.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง18,458.6312,027.4834.8 %5.03,778.371,211.8067.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง30,112.6134,813.12-15.6 %0.55,432.75823.4784.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง18,963.0511,445.4039.6 %5.03,740.323,593.543.9 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง17,859.2521,676.56-21.4 %0.52,827.562,377.7615.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง18,103.9312,923.8028.6 %5.02,522.751,577.7237.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง25,705.908,704.0066.1 %5.03,186.101,077.9466.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง17,646.6111,773.6533.3 %5.02,884.74783.7572.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง238,173.3613,184.0094.5 %5.074,879.203,381.9595.5 %5.0
รจจ.ระนอง 5,306,507.50144,833.9897.3 %5.049,799.222,931.4794.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง15,337.374,605.7070.0 %5.02,200.02887.1759.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง34,351.3231,581.008.1 %4.08,323.203,695.7855.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง20,074.517,221.0064.0 %5.03,911.532,340.4940.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง18,758.2721,838.08-16.4 %0.53,744.981,839.3250.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง18,919.499,117.3051.8 %5.02,583.252,213.7614.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง18,791.8214,627.0022.2 %5.03,493.131,720.6950.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง167,809.0674,782.0055.4 %5.018,326.548,770.0952.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง64,278.3320,748.0067.7 %5.01,699.711,753.80-3.2 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,998.97ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง92,928.0965,219.6829.8 %5.03,120.063,958.75-26.9 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี123,870.7250,632.0059.1 %5.03,506.601,549.9955.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง52,381.2789,675.73-71.2 %0.58,210.056,206.0024.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 20,914.9514,171.0032.2 %5.04,424.903,552.4919.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง19,578.438,006.0059.1 %5.02,428.20855.1464.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง96,460.8662,588.8735.1 %5.018,547.4120,643.93-11.3 %0.5
รวม 8,356,879 1,669,831 80.02 % 5.0 338,258 139,423 58.78 % 5.0