จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร15,574.406,393.0059.0 %5.02,785.34544.8580.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร21,940.8714,279.1034.9 %5.04,515.801,502.6366.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร18,581.4310,610.0042.9 %5.03,831.24191.4095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร122,020.7670,580.0042.2 %5.011,817.964,020.2766.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี23,585.332,956.0087.5 %5.01,832.47211.0488.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร27,660.958,659.0068.7 %5.01,889.10285.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก23,285.172,666.0088.6 %5.01,932.54367.2081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ25,678.352,951.0088.5 %5.01,899.12191.8789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว22,591.402,241.0090.1 %5.01,546.50283.2081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน33,039.975,086.0084.6 %5.02,975.82492.8783.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม23,067.791,721.0092.5 %5.02,324.70419.1982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ22,035.391,459.0093.4 %5.02,873.88234.3391.8 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร21,029.0642,172.00-100.5 %0.54,764.482,218.3253.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร64,698.7327,506.0157.5 %5.07,555.474,002.4347.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร22,936.077,244.0068.4 %5.05,770.863,528.3038.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร17,890.008,121.0054.6 %5.03,850.251,680.3256.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร22,091.789,174.0058.5 %5.05,428.56811.3085.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร29,971.4710,435.0065.2 %5.08,737.325,335.1938.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร12,400.5221,587.41-74.1 %0.53,059.164,305.67-40.7 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร22,727.5011,913.0047.6 %5.05,694.784,156.4927.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร25,370.4513,455.0047.0 %5.05,194.593,813.9826.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร33,846.5758,515.79-72.9 %0.57,596.361,472.0280.6 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร428,948.69283,908.0033.8 %5.03,400.043,416.05-0.5 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร20,407.6912,733.0037.6 %5.03,443.82404.8688.2 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5356.10312.0312.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร29,872.6139,046.00-30.7 %0.5440.88146.3466.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร20,761.203,824.0081.6 %5.04,839.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร17,299.94550.0096.8 %5.03,641.042,345.6935.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร19,692.1224,440.00-24.1 %0.54,477.762,126.3752.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร82,262.81310,044.38-276.9 %0.514,898.5211,531.0522.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร39,297.5515,223.7061.3 %5.08,737.506,473.7725.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร20,695.8615,580.0024.7 %5.05,310.921,011.3981.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร41,076.7676,418.38-86.0 %0.57,482.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร19,725.7911,177.0043.3 %5.04,306.623,431.0220.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร21,841.3614,691.4132.7 %5.05,333.641,998.1462.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร19,434.7912,835.0034.0 %5.04,382.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร21,550.349,569.0055.6 %5.04,325.991,166.2073.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร21,103.1313,963.8133.8 %5.03,698.10313.1291.5 %5.0
สพ.ชุมพร20,406.2319,981.002.1 %1.04,572.852,498.0245.4 %5.0
รจจ.ชุมพร 248,004.53139,724.4443.7 %5.05,103.552,932.4242.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร15,625.535,549.1464.5 %5.02,861.40962.6966.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร31,040.6723,984.0022.7 %5.07,406.223,184.8057.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร18,357.327,134.0061.1 %5.03,945.322,088.1047.1 %5.0
สปส.จ.ชุมพร25,745.9127,571.00-7.1 %0.56,341.342,432.0061.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร18,641.316.00100.0 %5.02,401.07812.2966.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร19,962.5232,029.94-60.5 %0.54,629.902,395.4348.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร64,577.9117,168.8073.4 %5.04,696.982,645.6043.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2109,014.3565,162.5140.2 %5.09,507.482,577.0072.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1208,775.0071,656.0065.7 %5.08,089.233,704.5254.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร15,209.1211,405.4025.0 %5.01,805.971,288.9128.6 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล364,415.5078,312.0878.5 %5.02,605.953,197.87-22.7 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน261,657.42110,848.0057.6 %5.04,920.662,075.8957.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร192,108.66135,550.5929.4 %5.06,020.047,726.80-28.4 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร86,798.7980,434.897.3 %3.54,024.262,800.6530.4 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์74,591.86132,160.00-77.2 %0.54,123.803,213.5722.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ119,347.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,779.702,491.9834.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร300,889.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,355.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร109,519.70100,240.008.5 %4.014,454.426,952.0051.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 30,199.0116,574.6045.1 %5.04,877.103,877.3420.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร15,133.214,559.0069.9 %5.02,595.181,308.4149.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร149,994.6172,940.0051.4 %5.024,924.9023,093.557.3 %3.5
รวม 3,555,774 2,336,720 34.28 % 5.0 293,935 159,004 45.91 % 5.0