จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี16,106.405,508.0065.8 %5.02,605.988,953.04-243.6 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี22,211.0543,247.61-94.7 %0.54,773.781,587.1866.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี20,962.4510,498.0049.9 %5.04,203.32552.1086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี60,986.98181,688.00-197.9 %0.515,109.747,038.9853.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง24,712.093,503.0085.8 %5.02,402.40628.3673.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง39,414.652,672.0093.2 %5.09,705.40608.7393.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ23,727.903,039.0087.2 %5.01,616.2439.1597.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์24,241.203,337.0086.2 %5.01,564.8037.4097.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่26,735.165,128.0080.8 %5.01,877.10634.0966.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง24,656.334,677.0081.0 %5.0823.14430.6547.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ25,918.961,474.0094.3 %5.02,309.8242.0698.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง25,599.894,835.0081.1 %5.01,868.94649.1665.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม25,373.887,218.0071.6 %5.01,658.64657.9960.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี33,608.3014,031.0058.3 %5.01,646.70705.7857.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล27,638.607,040.0074.5 %5.02,842.08565.1180.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 24,927.0731,756.58-27.4 %0.55,914.622,961.6749.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี23,865.5610,165.0057.4 %5.05,572.443,934.6829.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 823,941.8420,627.8313.8 %5.08,355.813,132.1362.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี17,932.3716,518.007.9 %3.54,203.302,682.7136.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 10202,918.30354,264.66-74.6 %0.574,415.7834,188.7054.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี18,467.635,746.0068.9 %5.02,657.103,165.17-19.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี23,578.1617,987.0023.7 %5.05,458.389,603.21-75.9 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี11,209.8422,008.60-96.3 %0.52,707.384,560.37-68.4 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี21,886.4424,750.20-13.1 %0.53,715.144,485.45-20.7 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี20,653.6731,174.00-50.9 %0.54,376.462,394.2345.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี25,335.6296,974.51-282.8 %0.56,028.862,034.9766.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 11120,207.66108,735.999.5 %4.542,450.6834,171.0519.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี260,293.9221,630.0091.7 %5.098,142.342,803.3497.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี15,980.494,155.0074.0 %5.02,529.88296.3588.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี18,514.276,428.0065.3 %5.03,518.762,430.9430.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี23,310.0925,142.80-7.9 %0.55,173.113,878.8425.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี34,340.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,261.4610,417.77-12.5 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี30,081.7726,322.0012.5 %5.08,006.531,578.9880.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี21,393.4829,416.00-37.5 %0.54,659.661,831.0760.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี121,824.90184,141.05-51.2 %0.521,165.582,337.7189.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี24,603.0314,411.0041.4 %5.05,914.741,729.7470.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี22,398.1412,457.0044.4 %5.05,040.182,434.2551.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี22,324.3411,541.0048.3 %5.05,021.012,427.7051.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี34,843.2134,345.381.4 %0.58,215.682,843.7665.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี21,016.5722,754.23-8.3 %0.54,355.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี68,687.6713,776.0779.9 %5.04,203.302,548.0339.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี34,867.06109,625.99-214.4 %0.58,470.8025,525.29-201.3 %0.5
รจก.ลพบุรี 381,746.9196,619.5974.7 %5.06,207.124,919.7720.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี17,621.806,713.0061.9 %5.03,176.46966.2269.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี21,679.8719,727.519.0 %4.54,450.522,518.5643.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี19,201.676,929.0063.9 %5.02,375.282,355.760.8 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี31,788.3332,501.10-2.2 %0.57,348.805,592.1223.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี22,507.9020,713.448.0 %4.05,116.081,086.0378.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี45,430.8339,206.4413.7 %5.08,952.515,644.9036.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี41,242.7651,037.74-23.7 %0.512,190.083,153.6974.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 191,874.6483,132.169.5 %4.57,628.645,750.1024.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 237,591.1687,590.85-133.0 %0.513,185.726,166.7253.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 635,241.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,225.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีไม่ครบ832,640.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,896.12ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,832.24ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง207,970.91115,828.0044.3 %5.04,419.824,781.37-8.2 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบ115,553.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,215.86ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 68,132.6611,768.2982.7 %5.026,894.98580.9297.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี163,501.7590,873.2644.4 %5.05,287.923,926.2125.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี243,312.1195,711.0060.7 %5.015,027.8415,331.86-2.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 24,020.6820,608.0014.2 %5.05,115.963,666.2428.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี18,791.7411,514.4838.7 %5.03,746.941,330.3164.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี137,046.09168,640.63-23.1 %0.521,822.5457,260.94-162.4 %0.5
รวม 3,250,419 2,513,864 22.66 % 5.0 563,134 318,560 43.43 % 5.0