จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้21,240.7520,376.394.1 %2.04,448.071,628.2963.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา21,348.694,908.9077.0 %5.02,417.461,538.3936.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6322,540.9719,883.0093.8 %5.01,472.701,309.8011.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา278,490.59407,616.00-46.4 %0.51,057.443,308.62-212.9 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา206,378.7854,096.8973.8 %5.06,946.655,813.0516.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา38,008.1356,558.00-48.8 %0.59,598.281,445.7084.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา20,872.796.00100.0 %5.04,768.085.7099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 12182,172.53481,236.00-164.2 %0.549,725.763,309.3093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.029,600.229,148.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1113,303.26260,922.81-130.3 %0.523,297.927,761.3466.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา27,993.067,154.0074.4 %5.03,341.70461.8786.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา23,244.432,985.0087.2 %5.02,446.56620.2974.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร24,281.825,528.0077.2 %5.02,040.36565.2272.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม22,544.383,801.0083.1 %5.01,209.42484.5059.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลา30,082.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,658.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด26,015.113,981.0084.7 %5.02,271.66676.1770.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 134,801.244,667.0086.6 %5.03,064.44363.8588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.51655.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ25,036.693,864.0084.6 %5.01,826.92576.0968.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ23,628.604,538.0080.8 %5.01,478.28842.3343.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี23,793.923,611.0084.8 %5.02,084.68396.4881.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย23,222.523,153.0086.4 %5.02,760.06369.2986.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ23,497.322,847.0087.9 %5.01,995.66627.0068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ22,641.361,993.0091.2 %5.01,340.28627.0053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง22,235.491,759.0092.1 %5.01,792.80626.9965.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง23,820.522,315.0090.3 %5.01,166.94261.2577.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 461,509.0197,582.09-58.6 %0.513,635.484,419.1067.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่11,799.8934,349.51-191.1 %0.55,409.841,509.4472.1 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์97,639.89154,177.48-57.9 %0.512,342.423,563.4571.1 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา195,656.64492,700.84-151.8 %0.512,350.701,974.1784.0 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา54,306.9895,238.77-75.4 %0.57,921.562,363.3470.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 951,383.5559,633.28-16.1 %0.512,018.598,992.0325.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา41,373.2663,592.59-53.7 %0.511,133.188,310.7025.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา38,905.9113,664.9264.9 %5.011,252.543,145.6972.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1236,397.6738,182.77-4.9 %0.59,327.724,252.5954.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา24,734.196.00100.0 %5.06,251.464,543.6027.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1693,936.53315,864.59-236.3 %0.529,389.2031,567.55-7.4 %0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 929,922.828,535.0071.5 %5.07,749.121,480.9680.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา29,580.526.00100.0 %5.04,654.025.7099.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 928,711.2319,805.3231.0 %5.09,498.786,047.7036.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา21,988.3716,643.0024.3 %5.05,224.466,559.01-25.5 %0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1230,879.6324,954.5919.2 %5.07,979.491,542.4680.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา94,594.7376,155.4519.5 %5.09,680.083,564.2563.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา13,787.9730,760.00-123.1 %0.53,370.141,690.8549.8 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา25,879.9123,123.5410.7 %5.011,326.802,696.5776.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา37,347.7323,633.4036.7 %5.011,328.769,447.7916.6 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา24,505.9916,538.4532.5 %5.06,273.832,161.2065.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9478,369.6910,993.1597.7 %5.027,850.7316,971.9539.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา190,868.89158,778.4816.8 %5.015,987.004,380.4572.6 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 70,425.9813,669.7380.6 %5.025,865.104,720.5081.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)29,371.966.00100.0 %5.010,894.565.7099.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)21,245.7725,990.83-22.3 %0.56,611.345,326.3119.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา26,035.1922,695.0012.8 %5.06,137.373,081.0849.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 76,192.006.00100.0 %5.025,047.545.70100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 890,910.4386,817.524.5 %2.026,250.1226,360.10-0.4 %0.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก224,008.03166,775.9125.5 %5.02,822.822,090.2726.0 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)9,109.623,959.0256.5 %5.0414.03393.105.1 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)11,611.076.0099.9 %5.0391.20378.083.4 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา23,379.877,434.0068.2 %5.05,338.68565.9989.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา21,153.908,575.0059.5 %5.04,844.301,868.8861.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา19,621.5818,401.996.2 %3.04,483.003,121.3530.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา85,202.68216,100.00-153.6 %0.58,989.624,450.1650.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา42,288.8810,342.3075.5 %5.013,325.402,436.6481.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา24,145.4210,340.9257.2 %5.03,172.922,121.8333.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา63,102.195,663.1691.0 %5.018,478.78648.9796.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา146,943.30107,211.0027.0 %5.017,379.785,141.8570.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา24,392.152,048.2091.6 %5.05,566.92704.4587.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา230,539.6416,066.7293.0 %5.088,286.522,001.6597.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา31,664.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,278.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา36,352.6519,729.0045.7 %5.07,848.663,341.2457.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา110,030.39101,067.688.1 %4.04,198.252,643.6137.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา361,476.16102,411.1071.7 %5.05,184.892,725.2247.4 %5.0
เรือนจำกลางสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 236,374.44103,706.1856.1 %5.05,213.663,865.4525.9 %5.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.สงขลา 404,775.72410,067.00-1.3 %0.57,726.323,394.4156.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 987,890.3948,657.2644.6 %5.011,061.424,888.8955.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา17,720.839,294.0047.6 %5.03,738.182,193.0841.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา23,238.757,897.0066.0 %5.05,871.013,662.5337.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา233,311.98147,600.0236.7 %5.014,040.048,007.8543.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา24,947.578,061.0067.7 %5.06,574.613,051.4753.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา31,866.9543,264.36-35.8 %0.58,761.475,282.0039.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา23,759.0517,709.3125.5 %5.05,680.984,258.7525.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา36,642.5125,892.6329.3 %5.010,944.004,328.7760.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา28,880.8248,983.70-69.6 %0.57,848.845.7099.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1319,487.9174,474.0476.7 %5.06,102.433,880.7536.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา61,595.3222,263.0063.9 %5.02,381.12576.4975.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา283,678.6332,885.8588.4 %5.02,380.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา101,428.9067,354.8933.6 %5.02,255.051,151.4748.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้17,629.239,847.3844.1 %5.03,809.341,457.7561.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา101,006.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,443.7873,554.95-1,555.2 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่251,948.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,334.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา193,330.67253,402.02-31.1 %0.54,251.722,765.2035.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา110,531.38160,024.28-44.8 %0.513,353.9723,681.21-77.3 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา61,215.0469,794.01-14.0 %0.516,629.499,437.9143.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา266,207.16150,898.3843.3 %5.06,226.824,242.1931.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1223,837.387,488.0068.6 %5.07,036.502,663.2262.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 31,822.5526,631.4416.3 %5.04,631.395,313.41-14.7 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)36,268.4039,037.00-7.6 %0.511,903.282,378.8080.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา26,334.5634,593.50-31.4 %0.59,320.284,797.4148.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)17,255.6413,770.0020.2 %5.02,977.10439.6985.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา17,653.095,600.0068.3 %5.03,665.282,163.9341.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 9344,845.78259,571.0024.7 %5.0124,920.7897,582.9521.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา100,800.5144,681.1755.7 %5.026,294.9822,503.0414.4 %5.0
รวม 8,176,064 6,221,485 23.91 % 5.0 1,046,400 550,275 47.41 % 5.0