จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล14,671.376,762.0053.9 %5.02,355.901,589.3532.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล191,306.7873,798.5361.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล18,907.3928,723.20-51.9 %0.53,325.731,482.9555.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล18,102.706,230.5065.6 %5.02,926.40206.0393.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล49,951.3079,652.00-59.5 %0.510,913.105,104.3553.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า22,229.064,050.0081.8 %5.02,134.02408.1680.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู23,331.403,705.0084.1 %5.01,772.04456.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล29,083.853,108.0089.3 %5.01,408.44313.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน22,414.853,061.0086.3 %5.01,006.68444.6055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง22,808.713,136.0086.3 %5.01,552.20513.0067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ25,666.452,741.0089.3 %5.01,078.50456.0057.7 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน27,774.8621,721.0021.8 %5.03,859.141,457.3062.2 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล72,904.1360,827.3316.6 %5.04,835.272,043.1657.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล20,656.228,599.0058.4 %5.04,124.402,570.7037.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล16,209.497,438.8054.1 %5.02,470.022,416.802.2 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล28,034.8411,198.0060.1 %5.06,995.824,897.8930.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล19,415.349,353.0051.8 %5.03,649.021,737.1052.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล16,946.726,678.0060.6 %5.02,546.085,603.10-120.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล16,384.0914,439.0011.9 %5.02,355.905,346.46-126.9 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล26,578.8924,189.989.0 %4.55,695.932,553.9055.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล25,046.5413,950.0044.3 %5.05,778.784,681.6019.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล18,380.138,909.0051.5 %5.03,344.752,252.4532.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล27,856.5054,772.23-96.6 %0.55,742.542,146.0562.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล19,621.1315,214.0022.5 %5.03,687.041,240.7066.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 13,222.673,690.0072.1 %5.0145.08406.35-180.1 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล21,461.284,516.0079.0 %5.04,561.78228.6395.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล16,667.813,382.0079.7 %5.02,622.161,750.2433.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล23,095.1224,812.60-7.4 %0.54,010.341,830.2054.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,446.407,383.5521.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล26,240.4627,907.00-6.4 %0.56,392.992,895.1454.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล20,051.8310,686.0046.7 %5.03,972.291,775.5555.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล28,797.0357,586.37-100.0 %0.56,311.26412.0893.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล66,199.597,038.0089.4 %5.03,458.841,843.9546.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล22,082.4117,048.0022.8 %5.04,713.903,080.8534.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล19,338.257,738.0060.0 %5.02,156.222,145.230.5 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล21,972.868,804.0059.9 %5.04,581.041,880.5458.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล17,800.9412,336.0030.7 %5.02,698.20451.5983.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล53,872.2452,736.002.1 %1.02,172.361,810.9516.6 %5.0
รจจ.สตูล 162,586.31156,505.923.7 %1.53,348.283,208.544.2 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล16,075.402,942.0081.7 %5.02,241.841,586.5029.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล22,402.4912,583.0043.8 %5.04,751.942,410.1549.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล16,961.587,377.0056.5 %5.02,926.381,759.4039.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล27,055.4224,725.438.6 %4.04,067.342,492.4438.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล26,572.4515,875.5040.3 %5.03,725.1048.4398.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล23,591.7836,611.13-55.2 %0.54,297.044,055.705.6 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล45,031.8490,622.97-101.2 %0.57,669.325,447.3029.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล25,987.4520,060.8322.8 %5.01,953.722,778.54-42.2 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล162,024.69136,306.7315.9 %5.04,177.708,325.09-99.3 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสตูล314,391.22214,574.0031.7 %5.05,728.266,482.05-13.2 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพละงู202,634.5974,192.0063.4 %5.03,462.242,748.0020.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล60,191.6795,327.17-58.4 %0.57,732.807,813.90-1.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 19,635.1112,025.7838.8 %5.03,725.071,293.6365.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล19,592.733,996.0079.6 %5.02,013.66495.9075.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล204,137.0355,005.2573.1 %5.014,919.0616,651.55-11.6 %0.5
รวม 2,473,957 1,669,267 32.53 % 5.0 217,540 145,413 33.16 % 5.0