จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง17,704.963,237.0081.7 %5.02,384.571,130.1552.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง119,204.2754,720.2554.1 %5.0406.321,565.78-285.4 %0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง123,246.6545,452.3163.1 %5.02,092.082,310.63-10.4 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง18,141.116,160.0066.0 %5.03,536.701,394.2360.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง18,211.8714,283.0021.6 %5.03,593.76326.0490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง80,550.2789,626.00-11.3 %0.515,516.725,391.2565.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง22,509.131,670.0092.6 %5.0838.68161.8780.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา23,630.272,343.0090.1 %5.01,518.06561.0563.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ22,483.062,911.0087.1 %5.01,790.04362.6479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง33,354.098,668.0074.0 %5.01,894.48448.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง24,718.897,033.0071.5 %5.01,767.06467.2273.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด23,680.194,916.0079.2 %5.01,778.40547.6069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว26,155.263,697.0085.9 %5.01,568.45475.0569.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน23,416.294,216.0082.0 %5.01,888.44472.8875.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา22,283.561,393.0093.7 %5.01,582.98394.1375.1 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง68,162.1321,927.2167.8 %5.05,614.081,549.4572.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง26,929.0927,615.65-2.5 %0.56,997.626,726.003.9 %1.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง17,113.9712,571.0026.5 %5.03,156.42824.5673.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง23,863.069,195.0061.5 %5.05,932.666,318.13-6.5 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง18,633.638,627.0053.7 %5.03,993.122,894.6527.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง26,113.2110,240.0060.8 %5.06,864.517,960.05-16.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง13,414.0419,394.00-44.6 %0.53,250.123,418.10-5.2 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง34,385.2925,342.6126.3 %5.07,891.297,499.305.0 %2.5
ส.ป.ก.ตรัง21,901.6110,447.4052.3 %5.05,019.961,098.2078.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง38,879.18100,221.10-157.8 %0.58,063.411,967.0975.6 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง887,879.63590,844.0033.5 %5.02,340.013,992.80-70.6 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง21,329.2515,094.0029.2 %5.04,753.752,250.7552.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง36,314.8023,655.2634.9 %5.018,365.393,148.5582.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 28,784.1211,660.0059.5 %5.0450.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง18,198.533,665.0079.9 %5.04,335.4259.8998.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง18,583.276,170.5066.8 %5.03,707.88883.9276.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง21,461.4419,495.009.2 %4.54,791.781,962.1059.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง39,322.20150,244.41-282.1 %0.59,926.1012,040.01-21.3 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,603.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง28,997.479,462.0067.4 %5.04,905.902,123.1556.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง44,922.3371,671.73-59.5 %0.58,789.20987.0588.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง24,816.3415,346.0038.2 %5.06,160.864,133.4532.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง24,446.2932,282.06-32.1 %0.55,628.483,810.8032.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง20,910.3610,650.0049.1 %5.04,791.791,857.2361.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง25,698.1112,958.0049.6 %5.06,446.172,557.2460.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง19,244.1118,984.001.4 %0.53,764.94690.6581.7 %5.0
สพ.ตรัง72,753.3367,830.006.8 %3.05,735.852,260.6060.6 %5.0
รจจ.ตรัง 891,131.63294,064.9767.0 %5.05,937.467,074.60-19.2 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง20,769.085,341.0074.3 %5.02,700.02881.6067.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง23,125.4018,123.0021.6 %5.05,362.263,027.6543.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง17,686.186,036.0065.9 %5.03,422.642,163.1536.8 %5.0
สปส.จ.ตรังไม่ครบ28,252.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,801.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังไม่ครบ6,854.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง60,759.4254,959.229.5 %4.52,406.802,221.007.7 %3.5
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง28,326.1932,795.59-15.8 %0.54,791.723,567.2525.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)243,343.8861,752.4674.6 %5.014,535.904,797.0067.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1156,564.7276,103.4051.4 %5.07,390.323,930.0046.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2169,658.6669,453.0259.1 %5.08,121.065,807.2328.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 440,621.5931,509.9022.4 %5.01,840.714,256.00-131.2 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคตรัง377,397.38310,172.0017.8 %5.06,229.264,985.3520.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง131,832.03194,503.98-47.5 %0.54,608.744,930.65-7.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด309,744.75136,536.0055.9 %5.04,551.601,218.2473.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง106,089.9991,221.4514.0 %5.03,806.102,261.7540.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง108,197.1187,642.4819.0 %5.03,451.942,619.4524.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน92,866.5449,347.9846.9 %5.03,742.622,474.7533.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง63,153.01103,195.00-63.4 %0.510,337.085,385.4847.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง229,478.86120,813.0147.4 %5.04,474.802,273.2549.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 21,018.2215,116.0028.1 %5.05,286.202,528.4752.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง14,653.685,223.0064.4 %5.02,167.57808.1262.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง219,247.2270,486.0167.9 %5.023,939.1652,465.23-119.2 %0.5
รวม 5,548,012 3,390,314 38.89 % 5.0 322,487 218,698 32.18 % 5.0