จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง15,379.744,787.0068.9 %5.02,226.57653.1270.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง88,275.909,286.1289.5 %5.0401.20635.77-58.5 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง21,121.3926,431.65-25.1 %0.54,284.761,240.2571.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง22,709.968,771.0361.4 %5.03,595.80372.1289.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง83,143.9992,543.00-11.3 %0.514,606.074,783.6667.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน24,701.723,359.0086.4 %5.02,084.64241.0388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน23,810.871,893.0092.0 %5.01,796.16376.5679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว22,977.612,497.0089.1 %5.0858.32242.9871.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม22,914.723,332.0085.5 %5.01,148.70453.2160.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 23,983.352,718.0088.7 %5.01,463.10191.3186.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด23,502.543,240.0086.2 %5.01,542.73456.5470.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน23,499.642,717.0088.4 %5.01,485.42433.5070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต23,335.251,502.0093.6 %5.02,303.76347.9984.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง25,485.3129,298.19-15.0 %0.55,147.652,822.4545.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด15,058.344,075.0072.9 %5.02,402.942,284.754.9 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง35,464.9012,021.0066.1 %5.05,522.222,972.5546.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง20,760.048,681.0058.2 %5.02,776.222,807.21-1.1 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง29,104.215,824.0080.0 %5.03,995.033,289.8517.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง27,858.5514,275.0048.8 %5.05,383.276,437.20-19.6 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง12,334.2813,539.00-9.8 %0.52,861.161,810.3536.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง28,820.6616,504.0042.7 %5.07,703.166,398.2916.9 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง33,873.8916,093.0052.5 %5.04,102.682,682.4034.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง85,502.37155,633.33-82.0 %0.57,208.842,087.4171.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง21,607.4913,133.4839.2 %5.04,546.712,936.0035.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง11,348.106,823.0039.9 %5.0273.24736.08-169.4 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง16,654.142,804.0083.2 %5.02,682.96381.6685.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง18,354.125,783.0068.5 %5.03,139.382,619.1516.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง20,334.5019,816.172.5 %1.04,090.121,684.3558.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง46,424.0653,331.26-14.9 %0.554,968.948,095.8285.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง32,172.1647,319.00-47.1 %0.59,010.232,437.2772.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง26,593.6111,269.0057.6 %5.03,407.831,363.8260.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง43,432.1940,415.566.9 %3.07,075.69405.3694.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง23,356.5616,478.0029.5 %5.05,383.303,425.7136.4 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง21,223.066,169.0070.9 %5.04,565.611,718.1662.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง27,628.389,807.0064.5 %5.05,155.122,068.4359.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง37,744.9329,656.2721.4 %5.03,823.98609.1684.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง68,235.3410,406.0084.7 %5.017,402.582,286.6986.9 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 248,139.28156,190.6637.1 %5.04,827.722,601.6246.1 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 45,303.0843,893.383.1 %1.52,362.252,864.31-21.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง16,514.497,365.5255.4 %5.02,454.841,190.0051.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง16,661.723,621.3078.3 %5.03,320.231,599.4351.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง25,321.1029,351.54-15.9 %0.54,907.872,037.0358.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง27,407.301,905.0093.0 %5.04,736.701,322.7072.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2548,735.2557,552.0889.5 %5.06,997.025,334.4523.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1523,287.9475,250.3985.6 %5.06,506.573,248.6050.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง191,016.1325,526.6886.6 %5.01,841.642,010.70-9.2 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 246,583.5978,026.9968.4 %5.03,154.443,322.13-5.3 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง530,689.69471,672.0011.1 %5.09,283.203,395.1963.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน76,939.211,446.1298.1 %5.03,059.615,101.49-66.7 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม158,029.2881,128.0048.7 %5.04,105.322,016.7550.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง883,693.88112,898.4087.2 %5.017,721.086,114.6265.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง114,759.7478,274.4631.8 %5.03,583.442,406.5832.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง119,469.97108,133.689.5 %4.512,290.3613,608.39-10.7 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 20,151.3713,521.4432.9 %5.03,902.742,892.9325.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง16,976.426,585.0061.2 %5.02,662.681,499.3743.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง97,628.8696,362.401.3 %0.524,833.6212,120.0051.2 %5.0
รวม 5,056,036 2,160,936 57.26 % 5.0 332,977 149,474 55.11 % 5.0