จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี16,717.60295.1098.2 %5.02,291.90819.2864.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี85,335.8752,636.7038.3 %5.0468.81920.67-96.4 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี16,355.796,793.0058.5 %5.02,215.86954.2656.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี18,851.8012,897.0031.6 %5.03,166.66239.4192.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี132,140.6185,041.2035.6 %5.012,883.813,037.1576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก22,620.352,725.0088.0 %5.0949.68456.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง22,251.222,437.0089.0 %5.0897.64513.0042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ22,866.082,062.0091.0 %5.01,290.72437.0066.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ22,385.881,985.0091.1 %5.01,143.18547.2052.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน24,394.932,704.0088.9 %5.01,033.74456.0055.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ22,492.761,357.0094.0 %5.01,501.26669.0755.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี22,469.152,286.0089.8 %5.01,430.52772.3546.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์22,782.753,981.0082.5 %5.01,321.37343.9074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง22,296.451,661.0092.6 %5.01,268.13707.7544.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น21,946.731,206.0094.5 %5.01,400.46978.5030.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี30,460.187,114.0076.6 %5.01,533.41311.0579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง23,264.313,404.0085.4 %5.01,016.04162.4584.0 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี65,967.0225,683.4061.1 %5.03,179.10915.8071.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี22,837.147,283.0068.1 %5.03,527.952,825.3019.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ17,847.023,978.0077.7 %5.02,354.521,045.0055.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี32,498.107,752.0076.1 %5.08,624.247,739.5510.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี18,785.559,462.0049.6 %5.03,242.703,265.15-0.7 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี22,126.454,646.0079.0 %5.03,280.743,524.50-7.4 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี25,679.1710,530.0059.0 %5.04,497.783,648.8118.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี20,495.5617,947.0012.4 %5.02,999.884,661.37-55.4 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี30,562.5426,270.0214.0 %5.07,787.558,058.77-3.5 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี20,855.1311,729.7243.8 %5.04,060.381,247.3569.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี80,702.0469,169.0214.3 %5.07,045.921,216.5982.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี21,431.8713,979.7934.8 %5.04,250.581,430.6266.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี17,796.947,165.0059.7 %5.0289.63299.08-3.3 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี20,405.215,620.0072.5 %5.03,870.24352.4590.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี17,228.161,633.0090.5 %5.02,634.191,616.5238.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี24,534.3418,970.2122.7 %5.04,821.051,956.6059.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี43,864.239,988.1077.2 %5.011,343.5416,588.28-46.2 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี45,967.0925,880.0043.7 %5.08,491.125,399.1136.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี31,379.496,840.0078.2 %5.04,897.102,428.9750.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี42,640.3650,478.00-18.4 %0.59,251.77604.2093.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี66,308.7710,573.0084.1 %5.03,280.762,485.5524.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี23,033.266,640.0071.2 %5.04,764.002,373.1050.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี28,624.345,220.0081.8 %5.05,144.321,509.5570.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี30,100.7511,248.0062.6 %5.06,323.292,699.6857.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี17,091.1613,660.0020.1 %5.02,558.161,078.5357.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี160,500.2860,154.9962.5 %5.03,188.301,578.5050.5 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี349,993.97820,966.75-134.6 %0.54,910.725,164.79-5.2 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี18,155.976,700.0063.1 %5.03,071.581,865.6639.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี31,343.1224,887.8120.6 %5.06,513.472,294.9264.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี21,461.558,788.2059.1 %5.03,337.792,829.1215.2 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี77,770.3135,645.6354.2 %5.07,483.283,081.6558.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี23,964.346,599.0072.5 %5.05,277.421,192.0077.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี43,919.656,464.5085.3 %5.06,437.404,771.1525.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี48,804.3412,779.0073.8 %5.05,953.573,393.1743.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3167,177.1451,652.6169.1 %5.04,306.943,853.5010.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1475,922.6372,720.7084.7 %5.04,354.782,850.3534.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2102,689.5662,261.6339.4 %5.05,101.525,653.85-10.8 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี37,595.4527,673.2926.4 %5.01,898.442,041.08-7.5 %0.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี856,991.00125,118.5085.4 %5.03,608.368,852.98-145.3 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี294,788.1971,777.9975.7 %5.03,382.828,303.76-145.5 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี267,286.41236,730.4211.4 %5.04,935.807,573.05-53.4 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี227,024.83158,885.9830.0 %5.03,933.483,711.655.6 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี363,322.09154,959.0357.3 %5.03,442.763,125.469.2 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี419,760.69118,594.7771.7 %5.03,699.667,336.35-98.3 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี185,986.63100,249.8446.1 %5.08,161.8912,042.06-47.5 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 19,191.4213,050.6132.0 %5.03,356.821,269.9762.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี22,167.244,555.0079.5 %5.01,873.561,686.5810.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี284,566.6688,218.0069.0 %5.041,555.4269,806.32-68.0 %0.5
รวม 5,838,778 2,842,365 51.32 % 5.0 298,119 255,573 14.27 % 5.0