จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา24,741.50929.0096.2 %5.02,570.231,371.7146.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)163,129.20149,357.888.4 %4.01,003.804,236.79-322.1 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา1,460,651.1097,348.0593.3 %5.01,147.202,363.63-106.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา77,639.5832,131.8058.6 %5.0509.941,305.95-156.1 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา17,255.6412,283.0028.8 %5.01,502.821,026.9531.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา19,442.54502.0097.4 %5.02,822.10516.2081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา68,757.11101,152.02-47.1 %0.511,459.283,704.3467.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน22,398.533,276.0085.4 %5.01,037.52440.8057.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา22,954.794,020.0082.5 %5.01,322.22514.9461.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง21,903.711,631.0092.6 %5.01,470.36836.0043.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา22,288.823,371.0084.9 %5.01,548.90619.5960.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง23,920.904,343.0081.8 %5.01,802.04438.9075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต21,186.702,370.0088.8 %5.0849.365.7099.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา24,064.396.00100.0 %5.02,895.78124.5595.7 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง73,547.4042,622.3242.0 %5.06,104.283,147.1048.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา19,082.4411,954.0037.4 %5.03,660.844,497.56-22.9 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา23,842.286.00100.0 %5.02,404.44899.6562.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา30,015.7513,540.0054.9 %5.08,296.3710,406.30-25.4 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา22,596.129,698.0057.1 %5.03,686.101,348.0563.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา18,299.786,765.0063.0 %5.03,447.283,160.228.3 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา22,306.4119,432.1012.9 %5.05,634.129,798.86-73.9 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา39,588.3638,231.003.4 %1.58,785.923,312.2362.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา29,236.6120,014.9331.5 %5.07,611.797,029.057.7 %3.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา19,080.3111,173.0041.4 %5.03,941.671,338.8966.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา83,209.8869,091.9417.0 %5.08,106.182,139.4873.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา24,512.3618,030.0026.4 %5.05,976.401,336.5377.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0315.37609.86-93.4 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา15,348.605,557.0063.8 %5.02,781.72238.3191.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา16,921.293,534.0079.1 %5.03,009.962,740.559.0 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา23,102.2023,767.00-2.9 %0.55,520.003,269.4540.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา31,651.56217,439.89-587.0 %0.56,957.9635,106.43-404.6 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา63,118.8730,293.7552.0 %5.012,670.033,739.1270.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา24,034.7912,410.0048.4 %5.04,013.822,618.1234.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา41,475.3651,758.95-24.8 %0.57,134.78602.5891.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา67,351.969,599.0085.7 %5.04,322.013,354.2622.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา22,828.2024,618.93-7.8 %0.55,291.82978.1481.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา30,993.3113,483.0056.5 %5.04,493.461,501.3066.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา32,741.1018,483.6243.5 %5.06,204.602,069.1066.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา18,838.8615,156.8619.5 %5.02,938.20378.2887.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา60,709.9719,608.0067.7 %5.04,697.112,722.2642.0 %5.0
รจก.ยะลา 159,055.70288,338.69-81.3 %0.54,182.463,979.004.9 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา19,313.8724,874.00-28.8 %0.53,466.262,611.6024.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา22,168.3120,203.008.9 %4.04,245.931,504.3764.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา17,639.3010,229.0042.0 %5.02,736.361,170.4057.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา25,575.8530,017.99-17.4 %0.56,318.663,333.9047.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา21,974.407,527.0065.7 %5.05,063.641,108.2978.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา26,279.6457,529.75-118.9 %0.56,147.602,057.0866.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา194,828.2821,384.2189.0 %5.02,479.95366.7485.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1525,314.4498,385.5781.3 %5.0126,348.742,369.7698.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3119,644.8229,462.1575.4 %5.011,213.623,239.5971.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2155,649.4767,171.6056.8 %5.06,788.172,673.5560.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2552,406.9419,705.2796.4 %5.02,603.623,838.95-47.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพเบตง177,977.1694,939.0046.7 %5.05,660.102,247.4260.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา336,448.63320,486.004.7 %2.07,244.768,028.40-10.8 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา591,204.88140,289.9876.3 %5.03,891.001,701.3156.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา124,785.9882,667.0033.8 %5.03,680.823,458.956.0 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน140,650.3499,024.0029.6 %5.03,891.467,085.10-82.1 %0.5
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา65,421.63233,662.95-257.2 %0.517,256.3010,310.0740.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา354,083.91388,223.00-9.6 %0.57,214.903,558.6450.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 23,955.5022,587.005.7 %2.55,006.592,321.8053.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา16,020.921,118.0093.0 %5.02,781.722,247.6219.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา469,433.44103,764.9977.9 %5.0128,884.6755,837.1656.7 %5.0
รวม 6,984,602 3,280,579 53.03 % 5.0 537,055 250,897 53.28 % 5.0