จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส17,995.378,387.0053.4 %5.04,443.112,318.7547.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส80,024.27107,743.38-34.6 %0.5461.404,036.37-774.8 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส99,630.5858,042.2141.7 %5.0610.20532.7512.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส28,777.1931,466.55-9.3 %0.54,313.701,167.7172.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส18,434.7511,742.0036.3 %5.03,686.10251.7593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส65,222.2569,522.00-6.6 %0.514,943.586,204.4558.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร23,010.742,520.0089.0 %5.01,975.44561.5671.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง23,119.132,747.0088.1 %5.02,176.56524.9575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน22,898.971,325.0094.2 %5.02,602.50393.7984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก25,581.854,636.0081.9 %5.02,439.78376.1084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ23,372.282,160.0090.8 %5.01,088.4697.0791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ24,781.002,174.0091.2 %5.01,207.32427.5064.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ7,923.4378.3199.0 %5.01,211.22924.3423.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ23,567.185,563.0076.4 %5.01,233.90509.9258.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ23,298.9278.3199.7 %5.0962.28266.9072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ23,252.152,387.0089.7 %5.01,767.84529.9970.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี23,391.451,995.0091.5 %5.01,512.00457.6369.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง22,769.241,712.0092.5 %5.01,126.20522.4453.6 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ75,861.5269,600.628.3 %4.04,320.543,550.9517.8 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก61,382.79143,906.56-134.4 %0.57,408.682,064.3572.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส69,170.8635,628.0048.5 %5.05,055.248,057.80-59.4 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส16,059.526.00100.0 %5.01,885.201,697.759.9 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก16,108.514,417.0072.6 %5.03,004.982,166.0027.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ15,298.273,169.0079.3 %5.02,359.38568.1075.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส17,473.874,848.0072.3 %5.03,115.68760.9375.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส20,245.237,368.0063.6 %5.04,370.703,496.2020.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส52,263.675,170.6090.1 %5.04,123.524,359.00-5.7 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส24,403.8916,282.0033.3 %5.06,310.864,028.0036.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส16,465.5415,777.584.2 %2.03,055.722,935.833.9 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส25,316.8814,184.0044.0 %5.06,181.389,001.53-45.6 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส19,357.645,227.2073.0 %5.04,028.403,081.1423.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส56,275.4354,011.294.0 %2.07,888.631,478.4081.3 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส529,844.25608,159.19-14.8 %0.53,767.192,144.3543.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส20,977.859,695.0053.8 %5.04,541.833,271.7828.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส69,688.0137,958.0045.5 %5.0431.52712.20-65.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส19,377.967,886.0059.3 %5.04,598.88246.1294.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส19,003.984,088.0078.5 %5.03,933.302,871.7727.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส143,714.4218,786.5986.9 %5.054,401.791,504.9197.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส130,231.65178,719.00-37.2 %0.521,028.6821,087.50-0.3 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส31,094.1414,783.0052.5 %5.09,048.6013,206.81-46.0 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ13,170.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,915.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส34,936.3951,519.00-47.5 %0.58,222.841,076.3286.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส46,716.877,955.0083.0 %5.04,180.544,481.15-7.2 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส23,229.3423,740.40-2.2 %0.55,511.643,245.2041.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส24,997.3413,607.0045.6 %5.04,979.211,848.4762.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส28,860.4016,189.0043.9 %5.07,698.481,709.9077.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส16,661.7412,781.0023.3 %5.02,830.86580.1479.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส78,187.9337,892.0051.5 %5.03,326.513,491.17-5.0 %0.5
รจจ.นราธิวาส 240,595.19163,864.6131.9 %5.04,177.126,434.37-54.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส26,227.7345,453.99-73.3 %0.53,686.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส29,186.4425,889.0011.3 %5.06,386.363,825.6140.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส17,949.7913,033.0027.4 %5.03,495.951,733.7550.4 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส34,374.3127,577.8319.8 %5.07,432.084,251.8442.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส31,991.5115,591.0051.3 %5.05,169.362,308.5455.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส29,024.7025,746.7211.3 %5.05,968.027,899.80-32.4 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 383,720.7342,764.7248.9 %5.06,518.114,592.0529.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2313,451.5971,439.8177.2 %5.011,075.948,320.0724.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 11,532,319.5096,015.4693.7 %5.07,634.685,070.6233.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)64,564.5746,633.0027.8 %5.015,392.545,937.7261.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส22,456.6317,222.0023.3 %5.03,610.201,180.6867.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส185,752.7764,279.0065.4 %5.04,901.4634,842.04-610.9 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก321,982.31100,743.4368.7 %5.05,092.035,817.21-14.2 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส65,589.6394,058.00-43.4 %0.511,612.2217,291.93-48.9 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 20,048.7815,515.8822.6 %5.04,256.584,366.45-2.6 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส16,210.7511,082.0031.6 %5.02,659.32876.5767.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 5,315,704 2,614,542 50.81 % 5.0 354,754 243,577 31.34 % 5.0