จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ16,390.152,402.0085.3 %5.02,418.751,746.9427.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 42,549.0442,010.011.3 %0.5267.12760.17-184.6 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ19,012.677,543.0060.3 %5.01,987.501,272.8236.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ18,780.1110,693.0043.1 %5.03,654.78133.7196.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ34,632.5225,457.0226.5 %5.05,366.224,534.3515.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ47,843.123,244.0093.2 %5.01,599.48531.9166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ27,118.751,573.0094.2 %5.01,507.86658.4556.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย33,214.582,011.0093.9 %5.02,358.42523.3177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา25,031.411,838.9592.7 %5.02,469.661,058.0757.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด24,315.652,021.0091.7 %5.01,548.48449.8470.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล24,908.531,938.0092.2 %5.01,325.161,115.9515.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง24,154.041,280.0094.7 %5.02,033.58453.0377.7 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ45,251.2349,097.59-8.5 %0.54,434.481,130.1374.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ28,510.1936,732.03-28.8 %0.54,985.925,021.93-0.7 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ41,735.494,118.0090.1 %5.012,554.281,075.0491.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ21,784.4014,223.0034.7 %5.04,795.742,671.8844.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ18,471.666,527.0064.7 %5.03,540.722,812.0820.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ16,822.415,608.0066.7 %5.02,818.102,695.724.3 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ21,856.047,918.0063.8 %5.04,339.384,038.756.9 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ9,528.9510,491.50-10.1 %0.52,291.822,004.1712.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ25,895.329,532.5963.2 %5.06,050.823,840.7036.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)19,749.0410,190.0048.4 %5.04,111.20542.5786.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ42,721.259,758.4477.2 %5.05,138.041,514.2670.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ26,823.669,599.0064.2 %5.03,997.082,710.6332.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ20,209.885,150.2674.5 %5.03,997.08471.0688.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ18,123.192,613.0085.6 %5.03,084.302,080.9332.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ19,870.4516,057.0019.2 %5.03,883.021,900.1951.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ92,925.36124,505.79-34.0 %0.530,125.109,010.9070.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ50,121.6823,724.0052.7 %5.06,621.325,054.0023.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ33,569.1515,654.0053.4 %5.08,903.201,900.7778.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ25,047.9922,128.2311.7 %5.04,111.201,329.6367.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ66,352.362,499.0096.2 %5.03,312.541,544.0253.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ20,482.0910,275.0049.8 %5.03,883.023,187.9617.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ24,239.9013,943.2542.5 %5.04,681.682,586.4744.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ25,027.834,177.0083.3 %5.04,282.321,179.5872.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ16,644.649,303.0044.1 %5.02,630.72536.5879.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ68,205.3017,380.0074.5 %5.05,859.963,451.7241.1 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 204,575.34152,489.2025.5 %5.04,330.663,980.888.1 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ17,226.675,751.0066.6 %5.02,627.941,590.4839.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ23,146.1714,823.7536.0 %5.03,426.601,824.4546.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ64,991.754,086.0093.7 %5.021,948.22581.5797.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ20,057.6013,255.0033.9 %5.03,768.902,182.8542.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ20,195.5021,554.21-6.7 %0.53,711.841,142.9469.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ19,160.1515,037.8021.5 %5.03,654.781,056.5771.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ908,184.7581,161.6091.1 %5.09,786.727,456.5023.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ45,535.7814,292.6268.6 %5.01,878.961,234.1834.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา124,105.344,755.0096.2 %5.04,506.482,638.6741.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ403,649.5098,036.0175.7 %5.03,863.784,815.84-24.6 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ63,642.3982,788.00-30.1 %0.59,078.5421,846.63-140.6 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ20,011.154,288.0078.6 %5.03,521.693,803.41-8.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ15,923.501,734.0089.1 %5.01,943.341,487.7023.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ85,347.405,887.0093.1 %5.015,344.22731.5095.2 %5.0
รวม 3,173,673 1,063,155 66.50 % 5.0 264,363 133,904 49.35 % 5.0