จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี19,284.964,375.6277.3 %5.0952.981,066.85-11.9 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี23,730.5510,659.0055.1 %5.02,163.86724.8566.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี19,166.6813,715.0028.4 %5.02,015.69194.5490.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี45,911.5748,917.70-6.5 %0.59,371.103,408.3863.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี30,194.583,152.0089.6 %5.0921.96335.3563.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน23,759.771,931.0091.9 %5.0929.76341.0663.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน23,961.374,708.0080.4 %5.01,059.78369.4865.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง23,970.172,522.0089.5 %5.0873.84289.7566.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี29,397.086,156.0079.1 %5.01,285.56341.0573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี25,687.927,194.0072.0 %5.01,187.46570.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี20,630.0012,898.0037.5 %5.03,349.083,844.10-14.8 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี23,667.7914,309.0039.5 %5.04,464.783,150.1129.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี19,508.769,005.0053.8 %5.02,677.502,666.850.4 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี17,337.415,606.0067.7 %5.01,897.831,294.0631.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี27,096.7110,235.4862.2 %5.05,491.865,394.421.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี12,035.7123,307.92-93.7 %0.52,816.273,588.34-27.4 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี24,523.5421,926.5110.6 %5.04,788.063,871.4119.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี65,854.2462,356.065.3 %2.57,545.36590.8792.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี22,047.3412,721.0042.3 %5.03,666.302,135.3241.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี18,920.515,091.0073.1 %5.03,095.82464.8185.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี17,189.525,947.0065.4 %5.01,726.701,344.1822.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี20,969.2317,844.0014.9 %5.03,107.34997.2267.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี30,734.9741,257.99-34.2 %0.56,499.5010,851.81-67.0 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ13,946.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี34,114.4154,144.72-58.7 %0.57,143.84580.8291.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี38,658.138,769.0077.3 %5.02,206.922,378.25-7.8 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี22,360.9117,744.5420.6 %5.03,777.812,385.7736.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี9,073.7513,337.00-47.0 %0.53,495.541,805.7348.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี29,437.448,526.0371.0 %5.03,894.542,507.3435.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี20,108.2430,787.27-53.1 %0.52,753.34319.9388.4 %5.0
สพ.สิงห์บุรี20,496.0512,642.0038.3 %5.03,209.941,500.2453.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี17,874.037,116.0060.2 %5.01,650.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี17,482.307,944.0054.6 %5.01,591.961,698.23-6.7 %0.5
สปส.จ.สิงห์บุรี22,557.0726,189.32-16.1 %0.53,666.302,379.7135.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี23,934.3615,589.1734.9 %5.03,224.04542.2583.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี47,497.7664,145.00-35.0 %0.512,436.442,782.3377.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)77,711.9936,198.0153.4 %5.04,981.523,244.8134.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี67,347.2153,013.0521.3 %5.04,518.483,716.5117.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี16,928.5117,479.00-3.3 %0.51,365.542,767.86-102.7 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี446,949.56167,205.0262.6 %5.03,148.988,730.57-177.3 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี131,320.72134,464.02-2.4 %0.52,625.6611,156.09-324.9 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี305,229.91148,788.8451.3 %5.05,277.424,328.8618.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2212,330.8364,661.6069.5 %5.03,001.884,066.71-35.5 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี89,250.8675,407.8415.5 %5.06,106.597,062.15-15.6 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 19,704.6012,873.0034.7 %5.02,892.541,385.1052.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี30,159.394,836.0084.0 %5.01,821.781,380.2524.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี227,902.2547,278.2379.3 %5.013,231.2718,752.53-41.7 %0.5
รวม 2,514,011 1,374,974 45.31 % 5.0 168,261 133,307 20.77 % 5.0