จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท83,693.0949,547.9640.8 %5.0293.46705.16-140.3 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท19,970.9013,669.0031.6 %5.02,753.07920.4766.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท20,238.8112,090.0040.3 %5.03,475.60300.9691.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท63,210.3867,292.00-6.5 %0.514,352.573,507.6975.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา25,208.895,912.0076.5 %5.02,003.16249.4787.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์24,133.503,343.0086.1 %5.01,122.00734.6434.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา28,708.124,450.0084.5 %5.01,145.22389.6966.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์24,478.993,679.0085.0 %5.01,150.50538.2953.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี33,296.234,539.0086.4 %5.01,291.44397.9369.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง15,327.871,514.0090.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท25,299.5021,638.0014.5 %5.04,871.463,654.8425.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคาไม่ครบ3,225.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,407.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท24,529.6112,458.0049.2 %5.04,711.652,484.4047.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท22,626.1025,690.00-13.5 %0.54,049.901,445.8464.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 12307,102.56167,855.5245.3 %5.0111,188.8819,095.0082.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท18,713.3911,919.0036.3 %5.02,942.992,927.900.5 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท33,495.9728,835.0013.9 %5.08,628.9012,009.22-39.2 %0.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท197,017.6697,449.4050.5 %5.09,206.222,155.2076.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท13,187.33141.6598.9 %5.02,640.604,175.55-58.1 %0.5
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท30,074.9631,024.00-3.2 %0.56,763.98551.8591.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท29,319.6616,969.0042.1 %5.07,237.506,684.747.6 %3.5
ส.ป.ก.ชัยนาท22,043.9615,450.0029.9 %5.04,084.121,458.7164.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 728,852.2715,161.3347.5 %5.010,260.2720,027.80-95.2 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท28,573.6116,525.0842.2 %5.05,320.142,546.6552.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท24,277.838,731.0064.0 %5.05,072.441,946.0061.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท21,435.788,868.0058.6 %5.03,817.87452.2688.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท480,597.227,860.0098.4 %5.027,334.832,138.3092.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท23,017.0423,095.87-0.3 %0.54,407.364,087.307.3 %3.5
สำนักงานจังหวัดชัยนาท34,168.7731,470.007.9 %3.57,259.761,810.6875.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท81,397.1724,777.0069.6 %5.07,798.854,510.7842.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท21,522.5311,986.7044.3 %5.03,741.821,817.8851.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท31,418.8856,505.58-79.8 %0.56,594.21541.5091.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท71,470.2319,277.0073.0 %5.04,065.063,704.058.9 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท28,268.2722,176.2021.6 %5.04,217.062,732.7335.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท27,484.3722,419.0018.4 %5.06,080.602,675.5656.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท22,436.9612,713.0043.3 %5.018,720.742,049.0789.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท18,380.6414,546.0020.9 %5.02,924.16203.1893.1 %5.0
สพ.ชัยนาท69,445.296,072.0091.3 %5.02,655.841,849.2830.4 %5.0
รจจ.ชัยนาท 212,369.80129,611.0039.0 %5.03,492.814,880.05-39.7 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท18,968.9319,193.35-1.2 %0.52,562.83916.3164.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท22,354.9221,582.003.5 %1.54,125.923,034.7026.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท17,923.7214,057.0021.6 %5.02,619.871,730.5033.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท35,594.1823,595.1533.7 %5.04,407.361,937.5856.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท19,997.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,418.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท18,728.489,248.7350.6 %5.04,702.621,348.7671.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท2,578,428.0082,966.4896.8 %5.07,577.583,570.3152.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท124,309.9724,569.2680.2 %5.02,212.564,113.87-85.9 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท467,848.63512,418.00-9.5 %0.57,797.784,875.9437.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม486,087.8154,596.8488.8 %5.03,091.204,476.95-44.8 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทไม่ครบ138,214.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,870.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท355,466.416,998.9998.0 %5.07,421.198,754.83-18.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 20,222.836,484.2567.9 %5.03,456.583,573.57-3.4 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท29,705.847,553.0074.6 %5.02,235.361,406.5737.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท307,768.22118,882.0961.4 %5.015,894.2417,018.87-7.1 %0.5
รวม 6,770,202 1,929,405 71.50 % 5.0 385,782 179,119 53.57 % 5.0