สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 252,012.66316,818.00-25.7 %0.058,951.0718,862.1568.0 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60999.9566.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 123,526.40135,677.00-9.8 %0.029,392.8214,895.4349.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 78,680.64113,869.00-44.7 %0.029,857.114,935.9183.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 57,549.71104,839.00-82.2 %0.06,596.0018,652.51-182.8 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 29,672.2731,747.00-7.0 %0.06,806.534,339.1536.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)41,192.6322,828.0044.6 %5.07,978.606,340.9720.5 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 89,856.18114,000.00-26.9 %0.09,545.462,095.2578.0 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 930,062.6373,406.6092.1 %5.020,975.6812,002.2542.8 %5.0
กองวินัย(วน.) 16,584.747,760.0053.2 %5.02,257.60545.0775.9 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,073.0919,925.005.4 %2.52,840.36368.7787.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 158,259.9841,339.0029.0 %5.011,288.3311,083.231.8 %0.5
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,374,160.301,979,295.0041.3 %5.02,606.154,598.46-76.4 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 396,084.00349,708.0011.7 %5.01,910.6410,689.87-459.5 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,513.83366.7875.8 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.201,008.28-2.6 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36768.1784.1 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,458.371,334.8179.3 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)13,462.243,407.0074.7 %5.01,034.591,534.65-48.3 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 39,498.3431,000.0021.5 %5.09,012.674,253.6452.8 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 58,524.40140,000.00-139.2 %0.07,565.735,012.5133.7 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 27,713.2914,000.0049.5 %5.04,424.402,274.3848.6 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,436.931,492.6056.6 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,464.5813,632.005.8 %2.53,283.403,018.138.1 %4.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0858.45866.09-0.9 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)27,524.1426,227.004.7 %2.04,769.96572.1788.0 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 97,445.7272,000.0026.1 %5.013,858.954,284.9869.1 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,266.82795.0064.9 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 38,848.2422,787.0041.3 %5.04,533.641,679.3763.0 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,283.62438.6965.8 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,130.27421.0180.2 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,736.5410,876.0050.0 %5.03,381.553,054.379.7 %4.5
กองตำรวจสื่อสาร63,528.05130,024.82-104.7 %0.022,178.283,945.0182.2 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร43,649.8673,000.00-67.2 %0.08,537.181,261.3585.2 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.42,665.9431,733.0025.6 %5.010,965.821,220.3888.9 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,798.8928,308.80-19.0 %0.04,139.582,458.4340.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 223,708.3511,608.0051.0 %5.02,660.623,533.31-32.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 315,794.484,669.6070.4 %5.01,654.513,216.83-94.4 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 418,482.9412,248.0033.7 %5.01,444.033,505.45-142.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 516,865.035,189.7669.2 %5.01,948.831,658.2714.9 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,217.2110,205.6146.9 %5.02,565.061,686.8734.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร91,085.13154,000.00-69.1 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,560.2330,102.00-5.4 %0.05,818.427,549.50-29.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,303.6415,198.0017.0 %5.02,231.233,062.53-37.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบ11,176.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,961.223,136.00-5.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,447.435,854.35-69.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 628,431.6728,528.00-0.3 %0.04,978.995,864.17-17.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,161.821,769.4592.0 %5.04,524.655,635.62-24.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 820,650.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,788.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,481.7337,948.00-61.6 %0.03,026.318,970.65-196.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ112,763.3189,454.4220.7 %5.048,095.87220,989.94-359.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)35,113.5835,553.70-1.3 %0.010,596.756,370.4039.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ83,300.0117,661.4578.8 %5.010,411.1012,610.65-21.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1100,323.2131,008.7069.1 %5.029,168.2714,808.2349.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 225,949.9315,289.0041.1 %5.07,410.396,138.7017.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 323,522.0537,776.00-60.6 %0.03,381.5512,911.57-281.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 12,156.910.00100.0 %5.02,027.051,618.0920.2 %5.0
กองบังคับการปราบปราม30,200.79216,101.00-615.5 %0.05,128.5015,131.54-195.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค26,473.1429,062.35-9.8 %0.06,835.493,608.2447.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,766.5521,325.0010.3 %5.04,676.269,541.34-104.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี23,643.5919,703.0416.7 %5.05,405.076,105.46-13.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,656.4536,967.006.8 %3.020,731.331,287.9193.8 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 67,239.9242,160.7037.3 %5.012,679.417,710.0039.2 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ25,758.5415,126.5241.3 %5.04,855.392,718.7444.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,026.7315,928.0053.2 %5.02,346.03684.9270.8 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.55,074.5770,590.80-28.2 %0.02,693.7926,362.03-878.6 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ89,790.31158,310.16-76.3 %0.036,083.940.00100.0 %5.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6011,321.55-23.3 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.51,303.4352,520.00-2.4 %0.09,882.567,626.8022.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว25,140.1417,000.0032.4 %5.05,937.9510,821.98-82.3 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,794.538,213.0040.5 %5.02,091.25766.7863.3 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,009.321,703.4215.2 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.98797.9752.1 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,665.982,779.7524.2 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง43,103.1150,351.00-16.8 %0.0310,528.661,463.5299.5 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,681.581,008.5040.0 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,246.152,789.1514.1 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90925.6945.9 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,976.6852.7 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.17,436.6218,530.00-6.3 %0.03,422.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,610.16514.8580.3 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.30,109.3819,000.0036.9 %5.03,692.971,759.5052.4 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,633.873,856.0085.0 %5.06,213.507,621.61-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 162,549.6946,884.0025.0 %5.02,369.733,896.35-64.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 239,302.4030,160.8323.3 %5.03,810.202,450.2535.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 326,950.7924,238.0010.1 %5.091,343.908,661.9090.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 428,668.2414,319.3850.1 %5.05,061.065,003.501.1 %0.5
บก.ปส.1 บช.ปส.55,474.4628,195.0049.2 %5.06,022.4617,668.70-193.4 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,465.4616,444.0052.3 %5.06,951.363,278.0352.8 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.46,106.2718,937.6958.9 %5.011,433.358,803.5023.0 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี37,743.2418,462.9151.1 %5.03,758.65289.7892.3 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,067.349,664.004.0 %2.0295.3758.5080.2 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,862.1473,842.00-90.0 %0.03,053.05653.7278.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1125,403.0631,264.0075.1 %5.050,905.34584.2798.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,969.2131,092.00-55.7 %0.062,100.321,268.5098.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 218,471.9832,448.65-75.7 %0.029,334.472,110.0892.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 360,780.7817,832.0070.7 %5.031,280.891,258.0096.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4154,183.7214,959.0090.3 %5.073,501.59493.3699.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 523,112.687,047.1269.5 %5.010,113.36926.2590.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 48,344.9114,200.0070.6 %5.019,422.92279.2098.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,503.529,852.90-3.7 %0.039,379.28565.7998.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 818,278.3023,672.50-29.5 %0.092,608.832,017.8297.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,913.0913,098.00-20.0 %0.06,382.78619.8790.3 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน48,181.8881,660.00-69.5 %0.02,684.421,176.0856.2 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,079.98538.0094.1 %5.0846.64143.4383.1 %5.0
รวม 8,217,205 5,799,974 29.42 % 1,488,390 739,516 50.31 %