กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 169,998.19106,000.0037.6 %5.05,539.141,861.1566.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์165,878.80104,114.0037.2 %5.03,842.64512.8786.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์62,160.7048,301.0022.3 %5.01,545.14879.0443.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์144,696.30130,473.999.8 %4.53,959.831,542.1661.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์145,298.4570,847.0051.2 %5.02,781.24985.0464.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์75,808.5264,920.0014.4 %5.03,463.44657.0481.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์161,249.1496,416.0040.2 %5.01,621.74573.4564.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์89,084.6964,898.0027.2 %5.02,486.411,273.5648.8 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์223,615.22159,900.0028.5 %5.06,247.651,358.6378.3 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์105,327.4658,426.0044.5 %5.01,450.69584.5259.7 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา610,252.31486,101.0020.3 %5.04,691.151,255.7673.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง265,963.13153,494.9542.3 %5.06,673.091,081.3483.8 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์278,978.00126,016.0054.8 %5.04,589.621,595.5065.2 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์241,405.13152,365.0036.9 %5.02,387.341,965.3317.7 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา467,621.13344,120.0026.4 %5.08,241.02866.1089.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์118,880.5662,779.0047.2 %5.04,892.58364.5292.5 %5.0
สถาบันราชานุกูล172,594.1982,312.0052.3 %5.02,262.16669.7570.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25,844.7817,692.0031.5 %5.01,998.76235.6088.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,185.4797.9791.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,099.6214,502.0019.9 %5.02,937.42385.7986.9 %5.0
รวม 3,542,756 2,343,678 33.85 % 72,797 18,745 74.25 %