จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,315.381,940.4541.5 %5.02,108.570.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,606.216,995.46-5.9 %0.01,280.05413.8867.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,501.25770.0078.0 %5.0576.46205.3064.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น25,485.7025,039.001.8 %0.5155.36102.2134.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,126.115,166.9015.7 %5.049.0567.98-38.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 108,162.1240,255.0062.8 %5.01,887.56950.9249.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น3,964.1515,775.00-297.9 %0.01,089.89325.1970.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,242.891,791.0044.8 %5.0842.69114.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น21,413.5517,333.0019.1 %5.05,180.511,499.6571.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,674.021,201.0074.3 %5.0429.8147.5988.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,685.901,475.0068.5 %5.0314.4792.7970.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,254.47409.0090.4 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,506.28184.0095.9 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,323.41261.0094.0 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,286.61880.0079.5 %5.0490.4584.0782.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,210.69183.0095.7 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,524.51607.0086.6 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,227.28211.0095.0 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,946.19382.0090.3 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,534.64922.0079.7 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,536.62791.0082.6 %5.0460.3250.5089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,213.31314.0092.5 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,268.04421.0090.1 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,243.58347.0091.8 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,927.61360.0090.8 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,835.27428.0088.8 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,869.22265.0093.2 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,890.35274.0093.0 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,907.24317.0091.9 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,799.523,295.2913.3 %5.01,070.88848.1020.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,635.20413.0084.3 %5.0447.10154.5765.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,686.34573.0078.7 %5.0467.61102.1978.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,521.02409.0083.8 %5.0414.30186.4855.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,650.62552.0079.2 %5.0531.58152.7871.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,192.181.00100.0 %5.0671.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,615.573,983.0013.7 %5.01,451.201,240.6114.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,645.157,621.31-109.1 %0.01,046.38337.5367.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,824.53823.0078.5 %5.01,255.41597.3252.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 616,290.0849,155.00-201.7 %0.06,731.005,623.4516.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,624.481,267.0065.0 %5.01,590.10380.6276.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,114.16518.0083.4 %5.0785.64414.9047.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,523.002,142.0077.5 %5.03,314.772,996.439.6 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,934.572,834.3642.6 %5.01,565.293,370.39-115.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 519,609.8616,314.0116.8 %5.02,727.912,076.5823.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น25,110.9012,704.2449.4 %5.0972.54560.6142.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,209.674,419.62-5.0 %0.02,526.93817.9067.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,584.642,856.3456.6 %5.02,287.90717.6368.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,466.903,754.0116.0 %5.01,318.09449.9165.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,689.601,061.0071.2 %5.01,375.721,159.5415.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ231,001.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ574.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,292.679,651.0014.5 %5.03,809.182,086.6545.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,560.9430,608.57-96.7 %0.02,444.01114.0095.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,205.271,374.0087.7 %5.01,146.940.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,258.215,582.00-31.1 %0.01,533.58693.6554.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)11,803.516,745.5442.9 %5.04,644.87104.6097.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 411,095.678,776.3620.9 %5.04,087.822,066.3949.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,183.144,065.0050.3 %5.03,249.082,884.2311.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.20,053.6311,126.0044.5 %5.0323.08152.3852.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,500.82465.0069.0 %5.071.0053.1125.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,036.491,061.0065.1 %5.0842.690.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,117.89869.0072.1 %5.0785.64433.8444.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,937.043,980.55-1.1 %0.01,184.97296.9874.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,016.5941,379.00-416.2 %0.02,154.792,246.89-4.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,731.957,019.00-22.5 %0.01,850.532.8599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น11,757.2818,002.01-53.1 %0.02,554.1895.3196.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,736.501,987.0046.8 %5.01,051.86228.9378.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น2,546.908,072.98-217.0 %0.01,337.10570.7457.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,705.542,210.5461.3 %5.01,567.24527.8766.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,007.844,440.00-10.8 %0.012,245.66158.3198.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,037.8612,542.0016.6 %5.0817.68369.2754.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น16,167.9411,676.0027.8 %5.0537.70342.2536.3 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 42,710.453,765.0091.2 %5.0984.48415.9857.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,923.376,985.3729.6 %5.03,203.001,460.6154.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,752.021,103.0059.9 %5.0633.51100.0484.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น23,086.1314,092.0039.0 %5.01,766.66415.9976.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,368.072,014.0040.2 %5.0899.73176.8580.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,301.395,289.0027.6 %5.01,508.25249.8183.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,022.592,129.0047.1 %5.01,184.97208.0382.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,555.831,049.0077.0 %5.01,741.84353.0479.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,195.034,662.31-11.1 %0.01,184.97456.2061.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น40,982.713,973.1190.3 %5.0104,739.18510.6299.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 124,938.9512,969.0148.0 %5.01,003.24627.0037.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 29,109.138,998.041.2 %0.5729.21558.5823.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 321,053.508,532.8159.5 %5.01,347.67583.3056.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 438,448.6411,723.0169.5 %5.01,666.59970.9341.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 583,122.1314,055.0083.1 %5.01,624.68643.5260.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)28,230.757,314.6374.1 %5.02,570.701,237.2751.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,972.2319,380.00-224.5 %0.0409.14627.00-53.2 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น38,199.0715,438.0059.6 %5.0381.211,183.48-210.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่47,500.9415,568.0067.2 %5.0942.20780.1217.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,539.2824,924.00-191.9 %0.02,570.601,144.7555.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น36,560.1618,378.4149.7 %5.03,489.172,427.0130.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น39,381.9629,150.0026.0 %5.01,955.90267.2286.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,139.87300.0090.4 %5.01,080.67263.0275.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น142,886.6953,477.0062.6 %5.02,168.63859.0060.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,599.121,989.0044.7 %5.0994.81458.5053.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,516.218,243.00-49.4 %0.02,248.5299.7595.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,703.84703.0074.0 %5.01,378.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,158.191,270.0059.8 %5.0804.65482.9040.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,260,123 729,101 42.14 % 245,733 57,891 76.44 %