จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,774.91796.0071.3 %5.0471.84114.6075.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,333.683,674.6915.2 %5.0623.97136.4278.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,235.201,000.0069.1 %5.0662.01216.2667.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,040.889,595.5236.2 %5.02,356.99982.3158.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,213.84614.0090.1 %5.0240.5337.6184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,662.37301.0093.5 %5.0197.5161.9768.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,302.76426.0090.1 %5.0216.0062.0771.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,134.81437.0089.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,137.07480.0088.4 %5.0524.0997.3881.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,983.97443.0088.9 %5.0346.9396.5872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,515.85548.0087.9 %5.0245.1231.8787.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,039.56309.0092.4 %5.0255.1651.3979.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี6,291.085,513.7712.4 %5.01,023.36631.9438.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,564.922,867.0056.3 %5.01,004.28964.813.9 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,792.15545.0085.6 %5.0642.96440.8731.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,995.91909.0081.8 %5.0680.99290.3457.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี6,852.002,200.0067.9 %5.01,879.021,900.95-1.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี2,953.173,150.63-6.7 %0.0571.93818.77-43.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,201.582,640.3549.2 %5.01,441.65874.7339.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,138.391,963.5075.9 %5.01,012.01213.9378.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,220.939,125.001.0 %0.51,435.9648.9896.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,717.212,889.5549.5 %5.0795.60566.5128.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,414.931,242.0063.6 %5.0776.0945.1394.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,980.40919.0076.9 %5.0604.95290.0652.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,453.402,613.5024.3 %5.0738.04280.3262.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,180.043,760.0059.0 %5.01,389.691,683.69-21.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,219.633,440.0034.1 %5.01,099.37569.5348.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,593.311,460.0059.4 %5.0795.11267.9066.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,571.057,450.0822.2 %5.01,836.7638.8497.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,287.111,611.0085.7 %5.0757.08447.3240.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,538.761,812.0048.8 %5.0814.13182.0477.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,109.491,307.0068.2 %5.0833.14377.0554.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,481.041,624.0463.8 %5.0825.23232.4771.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,330.891,878.0043.6 %5.0547.90115.6078.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,202.141,467.0086.9 %5.01,036.44251.8575.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี34,355.8921,988.8536.0 %5.0759.27602.3220.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,458.10655.0081.1 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,457.66990.0071.4 %5.0608.34207.0566.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี13,824.021,027.0092.6 %5.04,940.60143.8497.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,315.173,245.8938.9 %5.0833.14410.9550.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี7,378.191,976.0073.2 %5.0795.11156.1880.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,603.50295.4295.5 %5.01,289.53106.7191.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 210,556.8713,624.00-29.1 %0.01,596.131,339.1616.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 134,963.3810,768.8269.2 %5.0922.72615.8833.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,212.294,885.416.3 %3.0311.47718.73-130.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี59,533.2558,224.002.2 %1.01,219.85878.3628.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี35,635.6933,927.804.8 %2.0838.851,968.69-134.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี19,487.678,352.3657.1 %5.0716.93682.754.8 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี9,031.4614,186.08-57.1 %0.01,647.921,060.9535.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,499.721,688.0062.5 %5.0883.17417.8952.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,935.911,120.0061.9 %5.0528.88314.2740.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,346.9711,712.0032.5 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 471,060 269,678 42.75 % 51,685 24,714 52.18 %