จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน485.12703.00-44.9 %0.0587.740.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน26,690.5523,044.0413.7 %5.079.47168.93-112.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,290.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.576.370.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,096.651,982.0061.1 %5.0796.91370.0353.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,178.331,867.0041.3 %5.0796.9130.9796.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน13,919.009,427.6032.3 %5.01,881.40408.5078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,372.911,019.0076.7 %5.0299.9792.0269.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,327.89856.0094.8 %5.0316.6371.6877.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,318.98237.0094.5 %5.0362.1288.8375.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น15,690.26535.0096.6 %5.0379.60106.5371.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,562.16585.0083.6 %5.0288.3768.2376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,040.32364.0091.0 %5.0195.8076.6360.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,866.58892.0076.9 %5.0329.4957.3182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,950.88282.0092.9 %5.0394.1582.1879.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,867.25388.0090.0 %5.0330.4749.8184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,502.33635.0088.5 %5.0451.51105.6376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,320.00193.0094.2 %5.0422.71106.5174.8 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,514.963,396.0038.4 %5.01,045.91282.7273.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,939.775,194.64-5.2 %0.01,500.501,654.42-10.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,293.532,252.0057.5 %5.01,158.201,282.52-10.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,206.741,460.0054.5 %5.0853.96412.2651.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,932.88977.0066.7 %5.0700.69309.8155.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,849.162,106.0064.0 %5.01,448.541,880.49-29.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,055.964,043.9620.0 %5.01,348.5243.1296.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน26,817.663,465.9087.1 %5.05,846.76324.8694.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,673.913,526.2537.9 %5.01,638.701,778.21-8.5 %0.0
ส.ป.ก. น่าน4,107.732,162.6047.4 %5.01,575.92698.6655.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน7,206.6210,243.74-42.1 %0.01,576.57126.8992.0 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร84,710.9491,722.59-8.3 %0.0971.70461.5552.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,619.072,139.0053.7 %5.01,158.22330.2071.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,596.91971.0039.2 %5.072.5457.0021.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,348.411,006.0070.0 %5.0872.970.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,948.57654.0077.8 %5.0701.83342.5251.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,932.232,163.1945.0 %5.0987.55204.2679.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,742.5314,307.40-149.1 %0.01,557.531,226.8821.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,281.564,204.4454.7 %5.03,002.75270.2291.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,915.187,474.00-26.4 %0.01,386.3964.7095.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,930.911,632.6085.1 %5.0777.89334.4157.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,316.432,595.4139.9 %5.0699.8581.7088.3 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน3,771.762,388.0036.7 %5.0968.0357.5194.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,761.352,887.0023.2 %5.01,006.09396.1860.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,867.781,901.0033.7 %5.0644.8050.8392.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,986.842,056.0081.3 %5.01,024.02380.5062.8 %5.0
รจจ.น่าน 35,373.5120,921.4440.9 %5.0950.221,123.03-18.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,913.09718.0075.4 %5.0606.7551.0791.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,304.671,721.1047.9 %5.0461.66178.1761.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,890.99907.0068.6 %5.0682.82105.1884.6 %5.0
สปส.จ.น่าน5,787.445,088.4812.1 %5.01,291.31262.7479.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,992.892,039.0048.9 %5.01,139.20157.0086.2 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,749.63965.0064.9 %5.01,161.03294.0074.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,666.875,270.34-12.9 %0.01,006.09148.2385.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 141,155.8521,183.3548.5 %5.02,663.03256.0590.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2307,230.2812,179.6796.0 %5.02,172.75533.7475.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน5,935.854,759.8319.8 %5.0362.99196.0846.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน75,053.9345,456.0039.4 %5.01,631.581,295.7520.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน29,217.18146.0099.5 %5.01,027.0627,000.00-2,528.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว53,740.4714,804.0072.5 %5.01,005.35571.4643.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ13,387.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ247.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน16,112.2517,365.80-7.8 %0.02,222.57418.4581.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,113.821,668.4046.4 %5.0763.96249.8567.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,742.952,224.0018.9 %5.0682.79215.1268.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 20,796.399,096.0056.3 %5.04,548.811,765.4861.2 %5.0
รวม 970,297 386,453 60.17 % 66,820 49,760 25.53 %