จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,436.67377.0084.5 %5.0445.43116.6473.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,850.495,344.0031.9 %5.046.38168.47-263.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,771.441,531.0044.8 %5.0375.02143.4061.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,047.031,343.2055.9 %5.0692.630.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา10,949.8010,530.013.8 %1.51,833.59460.8974.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,161.711,374.0067.0 %5.0290.6649.8782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,871.541,027.0073.5 %5.0440.1099.8577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,756.63626.0083.3 %5.0182.6028.5084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,727.82392.0089.5 %5.0295.2235.8987.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,881.76523.0086.5 %5.0448.5369.8484.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,747.57355.0090.5 %5.0226.6271.7168.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,718.59257.0093.1 %5.0409.0553.6286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,688.72284.0092.3 %5.0479.0571.2185.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�6,847.613,010.9656.0 %5.01,263.111,802.15-42.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,906.661,447.0063.0 %5.01,053.94171.7383.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,010.661,235.0059.0 %5.0692.63172.8075.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,690.081,176.0056.3 %5.0559.5278.8185.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,404.272,163.0036.5 %5.0901.813,371.04-273.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,393.363,514.28-46.8 %0.0625.63308.4650.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,823.074,354.1050.7 %5.01,472.29205.8386.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา4,095.232,183.0046.7 %5.0920.83315.2665.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา12,698.528,469.3933.3 %5.01,434.26226.9584.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,746.492,221.2040.7 %5.0993.14332.5066.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,516.20867.0042.8 %5.0455.7356.6787.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,302.871,090.0067.0 %5.0825.7519.8297.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,023.16955.0068.4 %5.0635.59253.9960.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,429.292,453.0128.5 %5.0863.78134.1984.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,336.4310,399.85-139.8 %0.01,263.112,823.08-123.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,801.204,722.00-24.2 %0.01,072.95288.7073.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,267.80178.0094.6 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,796.878,176.93-41.1 %0.01,244.1035.8997.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,158.28973.0069.2 %5.0445.03218.0851.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,235.812,946.978.9 %4.0920.83348.3362.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,731.332,374.0036.4 %5.0787.71111.4285.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,728.702,490.0033.2 %5.0863.77312.8163.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,873.921,514.0047.3 %5.0571.2860.9389.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,072.771,823.0083.5 %5.0943.27480.0449.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา28,412.7335,792.82-26.0 %0.0838.53172.3679.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,603.35705.0072.9 %5.0419.31131.7068.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,053.052,783.078.8 %4.0692.63182.8873.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,910.47642.0077.9 %5.0597.5570.1988.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,186.743,785.2227.0 %5.01,187.05573.0551.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,590.181,209.0066.3 %5.0901.81195.7078.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,286.302,565.0021.9 %5.0768.70147.1580.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 121,357.319,705.0054.6 %5.01,196.12178.8385.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 228,059.649,772.5565.2 %5.02,079.951,073.3548.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,455.804,534.00-31.2 %0.0292.2311.0996.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา145,396.087,018.2195.2 %5.01,263.59774.3838.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา23,187.1826,968.00-16.3 %0.0857.19315.0063.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ23,002.7564.0099.7 %5.0837.95497.0040.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้24,078.357,454.0069.0 %5.0642.05343.9546.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,253.08957.0070.6 %5.01,396.28831.6940.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,023.131,985.0034.3 %5.0692.63429.0338.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,894.67697.0075.9 %5.0540.51204.0762.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา14,496.067,128.6550.8 %5.03,887.073,939.35-1.3 %0.0
รวม 506,747 218,465 56.89 % 46,816 23,760 49.25 %