จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,879.471.00100.0 %5.0503.61181.7863.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,079.404,869.9062.8 %5.0145.9235.9475.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด1,015.301.0099.9 %5.020.742.8586.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,233.483,442.0018.7 %5.0488.79220.0955.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,763.571,437.0048.0 %5.0490.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด21,250.287,026.6566.9 %5.03,222.91831.8374.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,254.079.0099.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,354.521,474.0066.2 %5.0231.4724.8289.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,860.99270.0093.0 %5.0331.3072.6978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,668.73365.0090.1 %5.0234.9653.7177.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,556.78149.0095.8 %5.0237.1716.1993.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,620.22217.0094.0 %5.0123.8146.5162.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,989.65551.0086.2 %5.0346.0171.1579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,703.23382.0091.9 %5.0349.7328.5091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,364.59251.0092.5 %5.0239.2153.9877.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,788.9049.0097.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,757.95456.0087.9 %5.0254.36160.8936.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,557.05102.0097.1 %5.0161.0416.2989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,151.83310.0092.5 %5.0185.6636.5680.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,491.681,028.0070.6 %5.0212.2671.6166.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,716.89400.0089.2 %5.0290.8772.3375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,620.34204.0094.4 %5.0265.6253.6379.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,129.33577.0086.0 %5.0230.1470.4769.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,480.504,993.41-11.4 %0.01,036.061,502.90-45.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด0.061.00-1,566.7 %0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,706.65923.7065.9 %5.0320.59494.27-54.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,433.421,395.9042.6 %5.0524.3957.2489.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,498.79660.0073.6 %5.0517.16212.6658.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด1,968.181,546.0021.5 %5.0841.98551.7434.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,043.701,271.0058.2 %5.0731.81329.7554.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,144.12897.0078.4 %5.0826.88198.9575.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด6,909.133,987.0042.3 %5.02,462.262,597.32-5.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,193.243,824.16-74.4 %0.0606.87583.813.8 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,396.503,603.0033.2 %5.0928.991,108.88-19.4 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,173.373,037.0027.2 %5.01,058.0175.1392.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)16,639.8316,936.43-1.8 %0.01,781.35618.7865.3 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด64,086.9352,839.0017.6 %5.0283.580.00100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,536.091,801.5049.1 %5.0990.50305.9069.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,484.05732.0050.7 %5.063.6471.74-12.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,628.70642.0060.6 %5.043.4042.971.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด2,914.30802.0072.5 %5.0693.7878.4888.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,984.87517.0082.7 %5.0643.36533.9517.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,385.312,315.0031.6 %5.0845.90236.5372.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,780.1436,200.00-433.9 %0.02,852.401,660.5041.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,954.483,394.0031.5 %5.01,226.23487.0060.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,865.991,408.0084.1 %5.03,165.851,121.1964.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,611.985,545.001.2 %0.51,128.2235.9496.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,927.971,649.0084.9 %5.01,093.11382.0365.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,877.732,339.3039.7 %5.01,093.12598.0145.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,361.123,566.0018.2 %5.0818.16473.3442.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,658.662,569.4844.8 %5.01,340.29744.2444.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,560.733,582.00-0.6 %0.0648.5342.3393.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด7,227.2510,386.00-43.7 %0.0500.05380.0024.0 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 66,639.6249,490.2425.7 %5.01,176.34153.0987.0 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0386.58190.3650.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด576.50483.0016.2 %5.0238.9672.5769.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,069.031,253.0059.2 %5.0788.86651.9317.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,825.661,872.0051.1 %5.0674.76170.7074.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,562.005,373.87-17.8 %0.01,167.46557.3252.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,203.822,553.0039.3 %5.01,188.20804.3832.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,566.139,375.002.0 %1.0919.6074.5491.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 178,041.5813,684.0082.5 %5.01,197.48420.8564.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 214,017.4513.0399.9 %5.01,170.731,415.03-20.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 319,782.677,392.5062.6 %5.0938.77281.4570.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)51,785.497,035.8786.4 %5.02,272.66739.8067.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,282.024,922.00-115.7 %0.0291.74594.32-103.7 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,140.7012,182.88-98.4 %0.0436.32306.7929.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด133,479.2596,316.0027.8 %5.01,567.26846.7346.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด129,597.7833,908.0073.8 %5.0876.94705.8519.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด38,397.2140,315.00-5.0 %0.01,133.802,850.00-151.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย21,708.3510,780.0050.3 %5.0905.30969.02-7.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร18,080.636,156.0066.0 %5.0808.56967.90-19.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง178,458.2324,062.0086.5 %5.0916.67914.500.2 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด68,633.452,604.0096.2 %5.0760.18737.852.9 %1.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,612.3717,640.00-104.8 %0.02,007.201,941.753.3 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,063.041,095.0064.3 %5.0731.80380.3548.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,043.521,125.0063.0 %5.0655.74226.0365.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด43,490.0010,830.7075.1 %5.08,588.882,050.0076.1 %5.0
รวม 1,214,299 557,397 54.10 % 69,150 36,671 46.97 %