จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,626.451,112.0057.7 %5.0471.84169.8464.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,541.564,083.5710.1 %5.0623.97136.5078.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,033.841,280.0057.8 %5.0642.99117.6281.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี14,588.3910,831.6025.8 %5.02,356.99713.6469.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,232.43700.0083.5 %5.0226.1033.9185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,807.12324.0091.5 %5.0255.1651.8479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,800.93670.0088.5 %5.0240.5367.1372.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,400.99351.0092.0 %5.0197.510.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,237.40508.0088.0 %5.0216.0058.5572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,858.95498.0087.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,883.13610.0084.3 %5.0524.09105.8579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,908.00549.0086.0 %5.0346.93106.3469.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี6,145.566,353.89-3.4 %0.01,023.31719.1529.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,555.012,101.0067.9 %5.01,004.28676.4532.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,602.08737.0079.5 %5.0642.96516.7419.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,924.801,109.0077.5 %5.0680.99337.9850.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,568.301,963.0074.1 %5.01,879.021,140.0039.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี2,911.374,549.18-56.3 %0.0571.93510.6210.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,019.323,707.4326.1 %5.01,441.65690.7252.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,831.013,999.4254.7 %5.01,012.01180.5282.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,212.4614,374.00-56.0 %0.01,435.961,069.0025.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,728.843,909.1431.8 %5.0833.64849.75-1.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,367.911,583.0053.0 %5.0776.0957.0292.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,923.631,073.0072.7 %5.0604.95327.9545.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,388.363,200.205.6 %2.5776.07225.3171.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,735.934,440.0054.4 %5.01,389.692,196.53-58.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,145.594,240.0017.6 %5.01,099.37249.4377.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,433.421,883.0045.2 %5.0795.11296.3162.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,418.766,363.6032.4 %5.01,836.76109.3794.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,126.951,677.0084.9 %5.0757.08202.3573.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,644.032,303.0036.8 %5.0833.15356.0057.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,834.861,842.0052.0 %5.0833.14311.1362.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,368.031,629.1462.7 %5.0806.21515.6536.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,160.802,076.0034.3 %5.0547.900.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,717.491,732.0083.8 %5.01,036.44270.7573.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี30,066.0324,162.3719.6 %5.0759.72678.4810.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,273.88692.0078.9 %5.0733.83128.2982.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,404.791,167.0065.7 %5.0655.9598.0485.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี13,171.241,342.0089.8 %5.04,731.42120.8597.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,147.234,190.0618.6 %5.0833.14444.0646.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี7,954.632,327.0070.7 %5.0795.11268.6066.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,448.06293.4695.4 %5.01,289.5338.1797.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 210,417.1213,248.00-27.2 %0.01,598.441,099.2231.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 135,428.4712,019.1366.1 %5.0925.03454.9850.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,138.364,982.343.0 %1.5311.47865.09-177.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี59,862.4968,824.00-15.0 %0.01,224.93492.3059.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี35,130.2237,740.20-7.4 %0.0838.851,708.79-103.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี19,211.2510,112.2347.4 %5.0716.93600.2116.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี8,716.4716,338.35-87.4 %0.01,647.921,308.4920.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,434.042,270.0048.8 %5.0883.17581.7734.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,675.451,216.0054.5 %5.0528.88563.64-6.6 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,100.4912,288.0028.1 %5.04,377.661,667.5061.9 %5.0
รวม 462,264 311,574 32.60 % 51,572 24,490 52.51 %