จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,890.901,709.8040.9 %5.0426.2946.5589.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,103.186,203.4052.7 %5.054.7539.1428.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,493.616,822.58-51.8 %0.0730.53308.5557.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,350.9656.0098.3 %5.0692.51182.1173.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี24,290.3318,398.7024.3 %5.02,963.97815.1072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,881.341,477.0069.7 %5.0350.5996.9072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,064.801,390.0065.8 %5.0317.70120.6562.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,972.46848.0082.9 %5.0320.2673.7377.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,145.97580.0086.0 %5.0338.1636.1089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,186.41661.0084.2 %5.0300.9752.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,266.59495.0090.6 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,040.66464.0088.5 %5.0495.6160.8087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,681.65452.0090.3 %5.0265.3055.1079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,918.25423.0089.2 %5.0120.2057.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,882.385,248.3433.4 %5.01,415.11836.0440.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,665.771.00100.0 %5.0958.74512.8646.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,288.97690.0079.0 %5.0673.51272.1159.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,225.291,137.0064.7 %5.0407.27427.50-5.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,011.303,603.0048.6 %5.02,099.68533.1174.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,082.747,556.006.5 %3.02,319.92639.3772.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,421.993,203.006.4 %3.0532.59486.408.7 %4.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,556.562,858.3937.3 %5.01,768.23813.2054.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,927.152,294.3653.4 %5.01,320.04646.5851.0 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,655.362,195.0040.0 %5.0844.64214.7074.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 11,412.8215,332.73-34.3 %0.01,548.60257.4583.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,464.103,266.5526.8 %5.01,129.88287.1074.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,694.675,065.2011.1 %5.01,493.15869.8641.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,140.9613,266.8012.4 %5.04,901.062,143.9556.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 713,181.2612,258.327.0 %3.54,410.082,042.5053.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี5,556.621,063.0080.9 %5.0749.5555.8592.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,353.091,106.4967.0 %5.0597.43355.3040.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,002.064,940.1517.7 %5.0958.91233.8575.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,836.8940,842.00-599.7 %0.01,624.301,933.15-19.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี2,835.114,003.00-41.2 %0.0844.64711.2915.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,057.671,350.4566.7 %5.0944.45129.2186.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,585.7614,541.57-51.7 %0.01,373.44118.3491.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,181.212,013.0082.0 %5.0635.45371.1741.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,693.29181.0095.1 %5.0825.62340.0058.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,143.710.00100.0 %5.0958.74218.5077.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,787.003,778.0034.7 %5.01,339.06600.7755.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,351.734,405.2017.7 %5.0920.6934.3396.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี28,402.336,098.0078.5 %5.01,033.06642.0137.9 %5.0
สพ.ราชบุรี48,955.1228,366.3642.1 %5.01,033.06193.4081.3 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 122,094.5556,515.5653.7 %5.01,673.4149,956.22-2,885.3 %0.0
รจก.เขาบิน 124,637.09178,727.00-43.4 %0.01,847.88441.7576.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,730.88690.0074.7 %5.0445.29154.4165.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,123.455,295.33-3.4 %0.01,110.86448.0159.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี15,457.5024,649.77-59.5 %0.0639.61180.5071.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,941.302,468.7072.4 %5.0692.51272.0760.7 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,187.574,847.0421.7 %5.01,015.77384.7562.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,406.89768.0082.6 %5.01,110.86363.4567.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,184.713,235.0022.7 %5.01,032.73510.2050.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี44,033.7315,178.0065.5 %5.07,433.19617.0091.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,517.114,270.635.5 %2.51,233.29162.2686.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)12,289.487,739.0037.0 %5.03,797.961,302.8165.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 176,727.778,698.0088.7 %5.01,593.16659.3058.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 226,184.0510,098.0061.4 %5.0980.85760.6922.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,300.644,626.0012.7 %5.0324.400.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ137,592.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 223,487.8921,714.007.6 %3.5753.84639.2915.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม46,703.9351,843.00-11.0 %0.01,054.081,117.05-6.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี35,703.1643,573.00-22.0 %0.0861.04244.0071.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบ16,112.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ18,740.4726.4399.9 %5.0565.821,158.10-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง26,458.048,618.0067.4 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี12,705.0215,295.00-20.4 %0.02,018.471,448.7528.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,276.758,701.67-38.6 %0.02,394.3839.6098.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,311.821,542.0053.4 %5.01,253.43102.6491.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี195,323.4494,420.6351.7 %5.01,451.95433.1570.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,171.843,307.0020.7 %5.01,086.05438.1159.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,920.53662.0077.3 %5.0483.34268.2044.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,331.5114,775.3139.3 %5.04,483.263,600.4119.7 %5.0
รวม 1,192,447 822,928 30.99 % 88,385 85,233 3.57 %