จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต3,136.49749.0076.1 %5.0344.52188.6345.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11443.20-381.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,440.9610,455.8643.3 %5.059.76108.59-81.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,823.8515,277.00-299.5 %0.0572.71241.9557.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,230.891,237.0061.7 %5.0439.60160.8363.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต28,140.0020,209.9828.2 %5.03,215.94659.3179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,049.524,500.0065.5 %5.0401.5798.1075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,099.922,140.0058.0 %5.0382.5595.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,965.091,300.0073.8 %5.0348.3754.1584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,990.541,270.0074.6 %5.0390.26120.6669.1 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,543.014,076.0037.7 %5.0629.7618.0097.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,036.8041.4096.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,344.545,320.00-22.5 %0.0781.89562.1028.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต5,647.121,830.0067.6 %5.01,124.160.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,125.191,943.0052.9 %5.0800.90444.8844.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,315.222,616.0021.1 %5.0420.58126.6469.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,940.191,756.0040.3 %5.0325.50168.8248.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,266.672,460.0024.7 %5.0439.60527.00-19.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,631.161,889.00-15.8 %0.0320.8736.4388.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,016.511,763.0056.1 %5.0724.84354.4151.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,242.742,474.0023.7 %5.0420.58264.1037.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,420.1324,422.00-280.4 %0.01,409.42253.4782.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,287.003,615.0015.7 %5.0762.87212.3872.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,289.004,452.00-3.8 %0.0724.84429.9640.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,634.0014,426.2830.1 %5.0247.09211.4614.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,695.28436.0074.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,411.581,444.0057.7 %5.0515.660.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,108.941,522.2051.0 %5.0382.55233.2239.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,144.914,193.00-1.2 %0.0705.82133.3881.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,620.8024,499.00-335.9 %0.01,200.241,012.5315.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,300.43651.0087.7 %5.01,276.30608.9152.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,826.441,230.0067.9 %5.0724.84263.1563.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,952.2313,989.30-135.0 %0.01,105.16125.0088.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,263.121,567.0052.0 %5.0439.60334.4723.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,686.034,677.82-26.9 %0.0610.74293.5551.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,893.861,626.0058.2 %5.0705.8270.1290.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,521.881,794.0049.1 %5.0515.66270.8247.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,671.624,659.00-26.9 %0.0591.73108.3181.7 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,686.425,201.8351.3 %5.0368.98244.5033.7 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 57,887.7638,674.8033.2 %5.0911.58342.8962.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,777.071,040.0062.6 %5.0267.67111.2558.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,792.402,319.1738.8 %5.0629.76157.2875.0 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,729.807,949.27-68.1 %0.0895.98343.8861.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,165.851,898.0054.4 %5.0800.90181.4377.3 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,016.951,093.0063.8 %5.0438.62286.0634.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,153.153,261.00-3.4 %0.0420.58245.6641.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต34,462.9511,564.9966.4 %5.0645.60356.9144.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,923.953,951.73-35.2 %0.0271.8695.0065.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง24,208.7229,255.16-20.8 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต43,021.2765,331.80-51.9 %0.0640.16254.0060.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต148,107.2781,297.9945.1 %5.0388.14474.17-22.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,927.7817,793.00-5.1 %0.0345.52157.6154.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,792.5416,236.00-17.7 %0.01,001.18875.3112.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,157.394,176.00-32.3 %0.0382.55253.6533.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,744.59703.0074.4 %5.0249.4445.3881.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,035.0212,420.0067.3 %5.02,595.154,549.00-75.3 %0.0
รวม 628,268 496,636 20.95 % 36,730 18,631 49.28 %