จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,790.14871.0051.3 %5.0392.65169.1056.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,548.8311,880.0061.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,838.204,557.87-60.6 %0.0506.75380.0025.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,018.341,101.0063.5 %5.0506.7555.0289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,238.397,510.8918.7 %5.01,818.85625.1065.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,656.12107.0097.7 %5.0215.7328.5086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,816.22466.0087.8 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,848.76474.0087.7 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,325.32447.0089.7 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,949.13625.0084.2 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,768.61574.0088.0 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,117.108,144.0426.7 %5.0726.64803.15-10.5 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,259.945,368.00-26.0 %0.0510.07146.3071.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,576.781,448.0059.5 %5.0734.94623.2015.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,863.161,147.5059.9 %5.0868.00156.7581.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,713.771,864.0060.5 %5.01,191.33660.2544.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,113.281,336.0057.1 %5.0544.78153.0871.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,271.431,162.0064.5 %5.0601.83551.958.3 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,746.871,808.0034.2 %5.0392.65302.2723.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,055.184,974.77-22.7 %0.0868.92541.5037.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,214.861,809.0057.1 %5.0982.15415.1557.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,149.561,183.0062.4 %5.0563.80281.2050.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,114.429,509.65-131.1 %0.0865.18633.6526.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,561.902,044.0042.6 %5.0726.67305.9057.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,162.001,347.0037.7 %5.045.0465.26-44.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,281.27602.0081.7 %5.0620.840.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,026.781,316.0056.5 %5.0506.75191.2862.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,831.633,605.615.9 %2.5734.94151.0579.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,049.5218,760.00-210.1 %0.01,286.411,265.001.7 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,503.491,477.0067.2 %5.01,058.21228.8078.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,287.341,054.0067.9 %5.0620.85300.2851.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล6,653.139,601.55-44.3 %0.01,153.2976.6293.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,670.87958.0091.0 %5.0601.83195.7067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,623.562,558.0029.4 %5.0753.96448.4040.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,057.691,437.0053.0 %5.0525.77441.4616.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,778.501,547.0059.1 %5.0757.06552.2527.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,256.951,583.0051.4 %5.0468.7245.1390.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,037.548,454.016.5 %3.0369.80225.7639.0 %5.0
รจจ.สตูล 59,305.9430,608.0048.4 %5.0610.88574.555.9 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,639.48459.0082.6 %5.0354.62104.5070.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,455.301,617.0053.2 %5.0677.89279.3058.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,188.811,235.0061.3 %5.0563.80133.0076.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,338.244,292.571.1 %0.5715.93342.0052.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,363.092,378.0045.5 %5.0620.85191.9569.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,362.593,790.0029.3 %5.0770.65376.2551.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล19,355.168,214.0657.6 %5.01,268.60646.9549.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,224.663,024.1928.4 %5.0320.44215.2732.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล52,062.9347,154.009.4 %4.5964.87253.7073.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,738.441,549.2093.5 %5.0643.791,434.80-122.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,204.4417,027.0051.6 %5.0577.04368.9636.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,655.2213,400.20-38.8 %0.01,260.61839.3033.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,290.241,525.8053.6 %5.0601.83421.9629.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,637.21476.0082.0 %5.0354.62187.1547.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,377.919,399.9871.8 %5.02,486.513,015.00-21.3 %0.0
รวม 459,976 270,862 41.11 % 36,571 20,802 43.12 %