จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี2,787.14761.0072.7 %5.0133.1165.5450.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,754.433,932.26-4.7 %0.0420.86146.3065.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,235.891,339.0058.6 %5.0458.9395.5779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,407.185,864.4320.8 %5.01,561.85558.6064.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,198.50492.0090.5 %5.0153.5751.3066.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,992.34698.0082.5 %5.0176.6342.7575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,946.55267.0093.2 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,991.77453.0088.7 %5.0145.6443.7070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,681.06876.0081.3 %5.0176.2339.9077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,266.75958.0077.5 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,393.971,976.0041.8 %5.0539.17658.11-22.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,074.871,634.0059.9 %5.0801.18504.7737.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,267.681,518.0053.5 %5.0477.94295.5038.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,936.77870.0070.4 %5.0306.80285.427.0 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,428.871,655.7762.6 %5.0896.29673.5724.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,624.943,469.73-113.5 %0.0328.56478.70-45.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,402.522,945.0033.1 %5.0858.23485.0943.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,652.0710,466.7810.2 %5.01,257.56109.4391.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,447.711,959.0043.2 %5.0554.01398.7528.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,960.58968.0067.3 %5.0477.940.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,970.86317.0089.3 %5.0363.85145.9359.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,536.442,773.0021.6 %5.0530.57205.0561.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,866.504,961.44-2.0 %0.01,086.422,287.04-110.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,058.184,461.0026.4 %5.01,428.7473.3594.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,257.902,358.0027.6 %5.0361.30156.9356.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี6,308.718,486.84-34.5 %0.01,190.6457.8495.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,222.101,187.0089.4 %5.0386.8471.0981.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,894.492,976.2023.6 %5.0725.15594.4318.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,481.752,431.00-64.1 %0.0582.59215.6463.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,361.891,050.3022.9 %5.0592.04422.5528.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,324.313,930.269.1 %4.5439.8853.1187.9 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,421.331,868.0045.4 %5.0534.99241.7054.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 52,711.8341,850.9220.6 %5.0694.30814.10-17.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,735.68958.0065.0 %5.0268.7738.0085.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,416.361,565.0054.2 %5.0515.97146.2171.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,072.681,371.0055.4 %5.0278.00109.5160.6 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,793.413,437.009.4 %4.5611.05408.6033.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,772.202,567.3431.9 %5.0668.10221.5666.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,807.013,928.0049.7 %5.02,246.43200.5791.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,618.166,411.3133.3 %5.0754.91558.9726.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)32,575.064,547.1686.0 %5.02,495.15241.2090.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,765.882,297.0017.0 %5.0234.17343.87-46.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 233,425.4016,016.0052.1 %5.0478.30582.76-21.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี85,150.2334,187.0059.9 %5.0554.021,078.61-94.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี18,940.6520,608.00-8.8 %0.0394.432,142.07-443.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี37,577.5814,824.0060.6 %5.0358.35862.53-140.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี48,455.0236,704.5224.3 %5.0851.63565.7233.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,673.1711,151.00-4.5 %0.01,019.64678.0133.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,291.401,993.0039.4 %5.0482.09438.719.0 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,692.43823.0082.5 %5.0306.80235.4023.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี37,263.508,676.6376.7 %5.02,555.584,681.97-83.2 %0.0
รวม 539,894 293,819 45.58 % 34,087 23,968 29.68 %