จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,699.08896.0047.3 %5.0392.65152.9561.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,102.2512,763.0059.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,109.364,157.52-33.7 %0.0506.75381.9024.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,073.02890.0071.0 %5.0506.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,764.736,538.5525.4 %5.01,818.85656.4563.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล5,013.66118.0097.6 %5.0215.7357.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,363.01624.0081.4 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,570.98364.0089.8 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,009.18447.0088.9 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,485.43596.0082.9 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,421.16710.0083.9 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,648.078,433.6627.6 %5.0726.64348.6552.0 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,446.265,362.00-20.6 %0.0510.07162.4568.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,318.421,545.0053.4 %5.0734.94202.3572.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,423.311,270.2047.6 %5.0411.67379.057.9 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,515.831,991.0055.9 %5.01,210.34584.2551.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,840.601,454.0048.8 %5.0544.78144.2373.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,017.411,139.0062.3 %5.0563.80554.801.6 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,467.491,849.0025.1 %5.0392.65912.35-132.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,030.234,029.330.0 %0.5868.92425.6051.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,742.141,922.0048.6 %5.0982.15441.7555.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,032.051,469.0051.6 %5.0582.8172.2087.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,427.009,918.34-124.0 %0.0865.18672.6022.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล2,952.562,063.0030.1 %5.0631.59195.7069.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,201.171,347.0038.8 %5.045.04107.34-138.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,011.82662.0078.0 %5.0620.8435.1894.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,752.971,325.0051.9 %5.0506.75183.5463.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,902.233,950.21-1.2 %0.0734.94209.0071.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,935.1318,062.00-204.3 %0.01,286.411,125.2512.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,370.211,827.0058.2 %5.01,058.21386.5063.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,017.881,014.0066.4 %5.0620.85337.4545.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล6,798.6411,029.97-62.2 %0.01,153.29116.3289.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,193.321,185.0089.4 %5.0601.83263.1556.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,359.872,704.0019.5 %5.0753.96458.8539.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,831.301,690.0040.3 %5.0544.78442.0818.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,522.991,405.0060.1 %5.0757.06478.3536.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,944.011,591.0046.0 %5.0468.7253.5788.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,242.628,907.013.6 %1.5370.07238.7035.5 %5.0
รจจ.สตูล 32,753.7031,322.004.4 %2.0617.03337.1745.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,514.23543.0078.4 %5.0373.64145.3561.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,433.941,922.0044.0 %5.0734.94431.3041.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,011.231,301.0056.8 %5.0601.83218.5063.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,479.724,272.064.6 %2.0715.93391.4045.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,442.192,182.5050.9 %5.0620.85119.3980.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,459.613,887.0028.8 %5.0770.65367.7052.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล28,193.138,171.7371.0 %5.01,266.29602.3052.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,336.043,112.5728.2 %5.0336.85387.64-15.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล52,464.3832,130.0038.8 %5.0964.87683.1029.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล24,090.8334,036.31-41.3 %0.0643.791,415.50-119.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู34,061.9915,157.0055.5 %5.0577.04451.4621.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,776.4313,853.11-41.7 %0.01,260.61587.1053.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,020.271,656.6045.2 %5.0601.83230.7261.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,465.68509.0079.4 %5.0354.62220.4037.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,982.589,641.5371.6 %5.02,486.512,971.63-19.5 %0.0
รวม 438,043 290,946 33.58 % 36,173 20,738 42.67 %